HOSxP

You are here: Home Product HIS Back Office BMS Inventory Product ระบบงานสินค้าคงคลัง
 • banner-inventory.gif
 • banner-inventory.jpg

ระบบงานสินค้าคงคลัง

ระบบงานสินค้าคงคลัง

BMS INVENTORY 

โปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า เป็นโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าที่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากร/สินค้า ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถทำการกำหนดคลังสินค้า วางแผนการซื้อ ออกใบสั่งซื้อ และรายงานต่างๆ

ความสามารถระบบ BMS INVENTORY  แบ่งได้หลักๆ ดังนี้

 1. ระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ

 2. ระบบรายงานของระบบคลังสินค้า

 3. ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบจัดการสิทธิการเข้าถึง

 4. ระบบตรวจสอบสินค้าหมดอายุ

 5. ระบบการตัดจ่ายแบบตัดเอง

 6. ระบบตัดจ่ายยาแบบ real-time

 7. ระบบตรวจนับสินค้า

 8. ระบบโอนสินค้าระหว่างคลัง

 9. ระบบเบิก-จ่ายสินค้าจากคลังย่อย

 10. ระบบลงรับสินค้าเข้าคลัง

 11. ระบบใบสั่งซื้อ

 12. ระบบใบขอซื้อ

 13. ระบบทำแผนจัดซื้อแยกตามคลังBACK