ฝ่ายบริหาร

ชัยพร สุรเตมีย์กุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMS Group

โทรศัพท์ : 086-2229551
E-Mail : chaiyaporn@bms-hosxp.com
นิธยาภรณ์ สุทธินุ่น
กรรมการผู้จัดการ BMS Group

โทรศัพท์ : 089-5921154
E-Mail : prang.nu@gmail.com , nithayaporn.s@bms-hosxp.com
หัทยา ทองคงหาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 081-899-5382 
E-Mail : thuttaya.t@bms-hosxp.com
ณัฐชานันท์ สุรินทะ
เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ BMS Group

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 , 081-919-6904
E-Mail : secretary.bangkokmedical@gmail.com , nutchanun.s@bms-hosxp.com
ณัฐสิตา แก้วกาม
เลขานุการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMS Group

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 , 081-919-6904
E-Mail : secretary.bangkokmedical@gmail.com , natsita.k@bms-hosxp.com

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สุมาลี เหรียญไพโรจน์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112 , 08-1916-4789
E-Mail : sumalee.r@bms-hosxp.com
ธนวันต์ ธีรโรจน์เมธา
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : admin@bms-hosxp.com ,  thanawan.t@bms-hosxp.com
มณฑนา อนูปกิจ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : admin@bms-hosxp.com ,  monthana.a@bms-hosxp.com
รัญจวน แก้วกำโพรี
แม่บ้าน

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : –
พเยาว์ แก้วกำโพรี
แม่บ้าน

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : – 
ศุภานัน ฟักอ่อน
แม่บ้าน

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : – 

ฝ่ายขาย และการตลาด

ภัคธินันท์ วิโรจน์ธานีกุล
หัวหน้าแผนกขาย และการตลาด

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 105 , 081-915-5138
E-Mail : phaktinan.v@bms-hosxp.com
ธนิตา สายวารี
เจ้าหน้าที่ชำนาญการขายและการตลาด

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 105 , 08-6312-7347
E-Mail : tanita.s@bms-hosxp.com
สุดารัตน์ เช้าวันดี
เจ้าหน้าที่ชำนาญการขายและการตลาด

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 093-241-9969 
E-Mail : sudarat.c@bms-hosxp.com
สุกัญญา เชื่อมสุข
เจ้าหน้าที่ชำนาญการขายและการตลาด

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 088-377-7284
E-Mail : sukanya.c@bms-hosxp.com
ชัญญานุช เข็มทอง
เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 088-377-7284
E-Mail : nicharas.v@bms-hosxp.com
อัจฉรา พรหมณ์เสนะ
เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 088-377-7284
E-Mail : achara.p@bms-hosxp.com
เบญจมาภรณ์ มุ่งดี
เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 088-377-7284
E-Mail : benjamaporn.m@bms-hosxp.com
ภาณุพงษ์ มีทอง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 
E-Mail : –

ฝ่ายบัญชี และการเงิน

นฤมล แซ่ก๊วย
เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษการเงิน (ด้านจ่าย)

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail : narumol.s@bms-hosxp.com
พิมลภา โพธิ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการบัญชี(ด้านรับ)

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail : phimonpa.p@bms-hosxp.com
ภัควิภา แคล่วคล่อง
เจ้าหน้าที่ชำนาญการบัญชี

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail :  pakwipa.k@bms-hosxp.com

ฝ่ายติดตั้งระบบ และดูแลหลังการขาย

ทรรศนันทน์ แสงทอง
ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : tussanun.s@bms-hosxp.com
เอกพงษ์ นันต๊ะ
ผู้จัดการโครงการอาวุโสติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 101-103 
E-Mail : aekkapong.n@bms-hosxp.com
ดวงพร ประกาศ
ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-9924-6208
E-Mail : duangporn.p@bms-hosxp.com
กิตติเชษฐ์ คชทอง
ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : kittichet.k@bms-hosxp.com
พิพัฒน์ ศิริธนาเวสน์
ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-1919-7513
E-Mail : pipat.s@bms-hosxp.com
รัตนาพร สีทน
หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : rattanapron.s@bms-hosxp.com
เด่นนภา มีบุญดา
หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  dennapa.m@bms-hosxp.com
ขนิษฐา เนื่องไชยศ
หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : khanitha.n@bms-hosxp.com
บุญสิริ งามเมือง
หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : boonsiri.ng@bms-hosxp.com
ณัฐพล ชมเชย
หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : nattapon.ch@bms-hosxp.com
ธวัชชัย ไชยบำรุง
หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail :  thawatchai.ch@bms-hosxp.com
จิรัฐติกาล จ๊ะสุนา
หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : jirattikan.j@bms-hosxp.com

ไซมอน ฮัมพรี่ส์

เจ้าหน้าที่ชำนาญติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : simon.h@bms-hosxp.com
สุพรรษา แก้วยงกฎ
เจ้าหน้าที่ชำนาญติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : suphansa.k@bms-hosxp.com
ลลิดา แดนพิมาย
เจ้าหน้าที่ชำนาญติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : lalida.d@bms-hosxp.com
ฐานิกา ปานงาม
เจ้าหน้าที่ชำนาญติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : tanika.p@bms-hosxp.com
พิมพ์ชนก ผาสุข
เจ้าหน้าที่ชำนาญติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : pimchanok.p@bms-hosxp.com
ชาคริต ไชยนาม
เจ้าหน้าที่ชำนาญติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : chacrit.ch@bms-hosxp.com
ชลธิชา สังมาลัย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : chonthicha.s@bms-hosxp.com
ธนัชชา ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : tanutcha.s@bms-hosxp.com
ธนาธิป ท้วมทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : tanathip.th@bms-hosxp.com
มฤคินทร์ เล็กคำ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : marukin.l@bms-hosxp.com
จิราภรณ์ บงกชมาลี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : jiraporn.bongkotmalee@gmail.com
พัชรพล แก้วจันทร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : patcaraphon@gmail.com
ชโยดม วงค์อุดมอารี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : chayo45689@gmail.com
พงศกร ต่อพล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : pongsakorn.topon@gmail.com
อินทรา เขียวทาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : aintra.kh@bms-hosxp.com
อัจฉรา บูชาบุญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : acharab1999@gmailcom
ดวงพร วงษ์ลอย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : wongloidoungporn@gmail.com
ณัฐสิทธิ์ อรรถผลพิศาล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : nattasit.atps@gmail.com
ชนาธิป จันทนะชาติ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : chanathip.jan@bru.ac.th
ปาจรีย์ สนทมิโน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : eve_102@hotmail.co.th
ณัฐวัฒน์ มาศิริ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : Mr.Nattawat_Masiri@hotmail.com
ศิริลักษณ์ เจริญศิริ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : siriluckkhim55@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม

ทิพวรรณ ขาวอุไร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม
 
โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 , 08-1915-5148
E-Mail : thippawan.ka@bms-hosxp.com
นิพนธ์ โยชน์รัมย์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail : nipon.y@bms-hosxp.com
วิกานดา แสงอุไร
หัวหน้าแผนกสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail : wikanda.s@bms-hosxp.com
ศิริวิสา เปลี่ยนม่วง
เจ้าหน้าที่ชำนาญพิเศษการทดสอบระบบ

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail : siriwisa.p@bms-hosxp.com
สรวิศ กฤษณรักษ์ปาณี
เจ้าหน้าที่พัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail :  sorawit.k@bms-hosxp.com
บุปผา คงทอง
เจ้าหน้าที่พัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail :  ging.buppa@bms-hosxp.com
จักรพรรณ กล้าหาญ
เจ้าหน้าที่พัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : jukapurn.k@bms-hosxp.com
นพราช คุ้มภัย
เจ้าหน้าที่พัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : nopparach.k@bms-hosxp.com
อรรคเดช วิจาร
เจ้าหน้าที่พัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : akhadet.v@bms-hosxp.com
ณัฐนนท์ ภูมิศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่ออกแบบ UX/UI

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : nattanon.p@bms-hosxp.com
ณัฐพงษ์ ธีโรภาส
เจ้าหน้าที่ออกแบบ UX/UI

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : nattapong.t@bms-hosxp.com
ภัทรนันท์ อุปจันทร์
เจ้าหน้าที่พัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : phattharanun.a@bms-hosxp.com
ทินภัทร ไทยเล็ก
เจ้าหน้าที่พัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : thinnapat.th@bms-hosxp.com
นันทิชา สงพราหมณ์
เจ้าหน้าที่พัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : nunticha.s@bms-hosxp.com
ณัฐธิดา ชัยรัฐ
เจ้าหน้าที่พัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : natthida.ch@bms-hosxp.com
ณัฐพล ช่วยเส้ง
เจ้าหน้าที่พัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : natthapon.ch@bms-hosxp.com
ชาลิสา วรรณวิมลศรี
เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : chalisa.w@bms-hosxp.com
รสสุคนธ์ สิงห์ธนะ
เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : rossukon.s@bms-hosxp.com

ฝ่ายเชื่อมต่อระบบ

กษิดิ์เดช รัตนมาศ
ผู้จัดการโครงการเชื่อมต่อระบบ

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 , 08-1927-8418
E-Mail : kasidech.ra@bms-hosxp.com
ธนวัฒน์ มลิวัลย์
หัวหน้าทีมเชื่อมต่อระบบ LIS & PACs

โทรศัพท์ : 0-2427-9991
E-Mail : thanawat.m@bms-hosxp.com
วรายุส หอมนาน
เจ้าหน้าที่ชำนาญการเชื่อมต่อระบบ

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 
E-Mail : warayut.h@bms-hosxp.com
ปวรุตม์ อินทรักษา
เจ้าหน้าที่ชำนาญการสนับสนุนทางเทคนิคด้านเครื่องแม่ข่ายและเครือข่าย

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 
E-Mail : pavarut.in@bms-hosxp.com

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

กัลยา ศิวะกุลรังสรรค์
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107 
E-Mail :  kanlaya.si@bms-hosxp.com
ปราณี มีเกาะ
หัวหน้าแผนกสายด่วนแก้ปัญหา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 101-103
E-Mail :  pranee.m@bms-hosxp.com
ปุณญาพร มิลินทากาศ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการประสานงานฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107
E-Mail : punyaporn@bms-hosxp.com
สุวิมล มารศรี
เจ้าหน้าที่ชำนาญการปฏิบัติการสายด่วนแก้ปัญหา

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 101-103
E-Mail : suwimol.m@bms-hosxp.com
ประภัสสร พรมสุข
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายด่วนแก้ปัญหา

โทรศัพท์: 0-2427-9991 ต่อ 101-103
E-Mail : prapatsorn.p@bms-hosxp.com

ฝ่ายคลังข้อมูล

นันทชัย แก้วมั่น
ผู้จัดการโครงการติดตั้งและดูแลรักษาระบบ

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-1899-9128
E-Mail : nunthachai.k@bms-hosxp.com
ถาวร ศรีพราว
ผู้จัดการโครงการวิเคราะห์ข้อมูล

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-1919-8317
E-Mail : thaworn.s@bms-hosxp.com
อรรถพร มีศักดิ์
หัวหน้าทีมวิเคราะห์ข้อมูล

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : kooneict@gmail.com
สันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์
หัวหน้าทีม SMART HOSPITAL (IPD Paperless)

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : santi.l@bms-hosxp.com
วาสนา นาเจริญ
หัวหน้าทีม SMART HOSPITAL (IPD Paperless)

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail :  wassana.n@bms-hosxp.com
อรยา ไกรสนาม
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ SMART HOSPITAL (IPD Paperless)

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail :  arraya.k@bms-hosxp.com
จักรพงษ์ บุญน้อย
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ Smart Innovation

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : jakkaphong.b@bms-hosxp.com
ภัทรดล พลแดง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Smart Innovation

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : pattaradon.p@bms-hosxp.com
ปฏิมา รุ่งฉวี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : patima.r@bms-hosxp.com
สิทธิชัย รัตนละมัย
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและซ่อมบำรุง

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : sittichai.r@bms-hosxp.com
สรายุทธ รัตนโชติ
จ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Smart Hospital (IPD Paperless)

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : sarayut.sr.ham@gmailcom
จักรกฤษณ์ มนตรีวงษ์
จ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Smart Hospital (IPD Paperless)

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : jakkrit.mo.61@gmail.com

ฝ่ายระบบคลังสินค้า

สิทธิชาติ วงศ์ยุทธนาพงศ์
ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบคลังสินค้า

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-1919-7513 
E-Mail : sitichart.w@bms-hosxp.com
ธีรพงษ์ เจ๊กวงษ์
หัวหน้าทีมติดตั้งระบบคลังสินค้า

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : terapong.j@bms-hosxp.com
ภาคภูมิ ใจสุทธิ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : pakpume.j@bms-hosxp.com
กนกวรรณ พลเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : kanokwan.p@bms-hosxp.com
พฤเดช มีศิริ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : pharudetch.m@bms-hosxp.com
อารียา คงถาวร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า

โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : areeya.k@bms-hosxp.com