BMS Healthcare MIS Report

เป็นระบบที่นำมาใช้อำนวยความสะดวกในการติดตามการทำงานของ BMSDW ที่แสดงสถิติปริมาณข้อมูล ที่ส่งเข้ามาที่ คลังข้อมูล ปริมาณข้อมูลที่แสดงภาพรวมการส่งข้อมูลทั้งแสดงเป็นรายอำเภอ รายหน่วยบริการ สามารถแสดงข้อมูล ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับข้อมูลรายบุคคลที่สามารถ ดูประวัติการมารักษาในแต่ละครั้ง ทั้งยังคำนึงถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูล สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับหน่วยบริการ และระดับข้อมูลบุคคล เพื่อความปลดภัยของข้อมูลผู้มารับบริการ ทั้งยังมีรายงานพื้นฐาน สำหรับข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถิติการมารับบริการผู้ป่วยนอก สถิติข้อมูลการมารับบริการผู้ป่วยใน สถิติการรับวัคซีน รายงานยังครอบคลุมถึงรายงานของงานส่งเสริมสุขภาพ บัญชี 1 ถึง บัญชี 8 รวมทั้งรายงานตัวชี้วัดอาทิ รายงานเปรียบเทียบการมารับบริการระหว่าง สถานบริการหลักกับ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหรือสถานีอนามัย ประเมินความเหมาะสมกับหน่วยบริการ(CMI)

โดยมีรายงานแบ่งตามกลุ่มรายงาน ต่างๆ ดังนี้