BMS INVENTORY

ระบบ BMS Inventory  เป็นระบบบริหารจัดการคลังแบบครบวงจร ที่รองรับการทำงานตั้งแต่วางแผนการจัดซื้อ ออกใบสั่งซื้อ ลงรับสินค้า ระบบเบิก-จ่ายสินค้าไปยังคลังย่อย จนกระทั่งรายการสินค้าต่างๆ บันทึกตัดจ่ายออกจากระบบ ซึ่งระบบสามารถติดตามและตรวจสอบได้ตลอดว่ารายการสินค้ามีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้าง ทำให้สามารถวางแผนจัดการการซื้อและการใช้งานของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น