HOSxP Implement Services

บริการขึ้นระบบ HOSxP โดยทีมงาน BMS

HOSxP Implemention Services

 • บริการติดตั้ง และกำหนดค่าการทำงานของ Linux และ MySQL สำหรับเครื่อง Server หลักเพื่อรองรับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
 • บริการติดตั้ง และกำหนดค่าการทำงานของ Linux และ MySQL สำหรับเครื่อง Server สำรองเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและเพื่อรองรับกรณีที่เครื่อง Server หลักมีปัญหามากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป
 • บริการอบรมการใช้งานโปรแกรม HOSxP จำนวน 24 ระบบ ก่อนติดตั้งระบบ HOSxP ตามขนาดเตียงและจำนวนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
 • บริการอบรบการใช้งานโปรแกรมในส่วนของผู้ดูแลระบบ
 • บริการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานตามมาตรฐานของ สปสช., สนย., กรมบัญชีกลางเป็นหลักโดยที่เน้นด้านการส่งออกภายนอกต่างๆ
 • บริการออกแบบแบบฟอร์มเพื่อรองรับการใช้งานกับโรงพยาบาลปัจจุบันนี้ระบบ HOSxP สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆโดยที่ไม่ต้องเขียนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการสะกดคำหรือเขียนผิดรูปแบบ
 • บริการติดตั้งระบบ HOSxP Clients ตามจุดต่างๆที่จะมีการใช้งาน สำหรับรองรับการใช้งานจริง หลังจากที่มีการขึ้นระบบ
 • บริการยืน Stand by ตามจุดต่างๆ หลังจากที่ขึ้นระบบ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหา ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • บริการ Revisit เพื่อเข้าไปตรวจสอบ รับฟัง และแก้ไขปัญหาต่างๆของ HOSxP ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • บริการสอบถามปัญหาและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ HOSxP ทางโทรศัพท์ ของทางทีมที่ไปขึ้นระบบ (ในกรณีที่ทางทีมไม่สามารถ ให้ความช่วยเหลือได้ จะโอนสายเพื่อส่งเรื่องต่อให้ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)
 • บริการ Remote เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหา ในกรณีปัญหาเร่งด่วน (ในกรณีที่ทางทีมไม่สามารถ ให้ความช่วยเหลือได้ จะส่งเรื่องต่อให้ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)