BMS Migration Tools

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับการโอนย้ายฐานข้อมูล จากฐานข้อมูลยี่ห้อใดๆ ก็ตาม มาสู่ฐานข้อมูลยี่ห้อ MySQL เพื่อใช้สำหรับสถานพยาบาลที่ต้องการนำเข้าข้อมูลของผู้ป่วยเดิม ที่มีอยู่ มาสู่โปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล คือ โปรแกรม HOSxP

ฐานข้อมูลที่สามารถนำเข้าได้ ดังนี้