ข้อมูลอัพเดตวันที่ 20/05/2567

1.เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย (Report) จำนวน 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ :ชาย , หญิง

อายุ : 23 – 29 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3. มี Service Mind ทักษะในการจัดการได้ดี และความเป็นทีมเวิร์ค

4. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

5. มีความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

ลักษณะงาน

1. รวบรวมข้อมูลบนโปรแกรมหลัก BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP PCU ทุกเวอร์ชัน และนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปพูดคุยกับลูกค้า

2. เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์สู่การแสดงผลในรูปแบบแบบฟอร์ม/รายงาน

3. จัดทำ/ตรวจสอบ/แก้ไข แบบฟอร์ม และรายงาน สำหรับใช้งานในโปรแกรม

4. นำเสนอรูปแบบแบบฟอร์ม/รายงาน กับลูกค้า และแก้ไขตามความต้องการของลูกค้า

5. ประสานงานแก้ไขปัญหา/แนะนำการใช้งาน เกี่ยวกับรูปแบบแบบฟอร์ม/รายงาน ผ่านช่องทางต่างๆ

6. ปฎิบัติงานที่ไซต์งาน เพื่ออำนวยความสะดวก/ดูแล พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ ณ จุดใช้งานตามได้รับมอบหมาย

7. จัดทำ/ตรวจสอบ/แก้ไข Assessment

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Central Monitor จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3.มี Service Mind และความเป็นทีมเวิร์ค

4.มีทักษะในการสื่อสาร ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี

5.อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

6.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน

1.มีความรู้ระบบฐานข้อมูล MySQL / PostgreSQL สามารถ Query ตรวจสอบข้อมูลได้

2.มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ การรีโมทตรวจสอบได้

3.มีความรู้ด้านการเชื่อมต่อแบบ TCP/IP

4.มีความรู้เรื่องมาตรฐาน HL7 จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

5.ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

6.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

7.สามารถ Remote เข้าไปติดตั้ง และแก้ปัญหาได้

8.สามารถเดินทางไปปฏิบัติการที่ต่างจังหวัดได้

3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(IT Admin) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3.มี Service Mind และความเป็นทีมเวิร์ค

4.มีทักษะในการสื่อสาร ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี

5.อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

6.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

7.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน

1.ดูแลการใช้งาน Softvare ภายในของบริษัท

2.ดูแลแก้ไขปัญหาระบบ Network

3.ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Wiกdows, Linux รวมถึงการติดตั้ง Driver ของอุปกรณ์ทั่วไปที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์

4.Instellation and Contfigure Databases เช่น MySQL, PostgreSQL, MS, SQL

5.Backup and Recovery Databases

4.เจ้าหน้าที่นักพัฒนา AI Machine Leaning จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 20 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3.มี Service Mind และความเป็นทีมเวิร์ค

4.มีทักษะในการสื่อสาร ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี

5.อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

6.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน

1.ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ Machine Learning

2.ความชำนาญในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งรวมถึงการใช้งานชอฟต์แวร์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Machine Learning เช่น TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn เป็นต้น

3.ความเชี่ยวซาญในการโปรแกรมเมอร์: ทักษะในการเขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Machine Learning โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Python, R, หรือ Julia

5.  Business Analyst (Accounting Software) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ :22 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.มีความรู้เชิงสถิติและฐานข้อมูล

2.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี, วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 

3.มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการระบบบัญชีการเงิน

4.สามารถศึกษาและใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้วยตนเอง

7.เข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยี และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

8.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

9.สามารถขับรถได้

10.สามารถใช้ MS Office ได้

ลักษณะงาน

1.พบลูกค้าทำความเข้าใจรายละเอียด วิเคราะห์ความต้องการ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่รับผิดชอบ 

2.หาข้อมูล วิเคราะห์ กำหนด Business logic, Business flow ร่วมกับทีม

3.ประสานงานระหว่างทีมพัฒนาและ Stakeholder เกี่ยวกับ Requirement และการตรวจรับ โดยมีทั้ง Functional และ Non-Functional  Requirement.

4.ประสานงานนำ Software ที่พัฒนาเสร็จแล้วให้กับทาง  Stakeholder ทำการตรวจรับ (User acceptance test) หรือส่งมอบให้ยูสเซอร์ใช้งานจริง และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.รวบรวมข้อมูล Feedback/คำติชม/ข้อผิดพลาดและอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์พัฒนาแก้ปัญหา

6.ดูแลและสนับสนุนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล (BMS-Report Developer) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 – 29 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : –

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีทักษะการใช้ SQL, PostgresQL (จำเป็นมาก)

3.มี Senvice Mind ทักษะในการจัดการได้ดี และความเป็นทีมเวิร์ค

4.สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

5.มีความเข้าใจโครงสร้างการเขียนโปรแกรมด้วย Pascal statement

6.มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย Delphi ขั้นต้น

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รวบรวมข้อมูลบนโปรแกรมที่มีอยู่ และนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปพูดคุยกับลูกค้า

2.เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์สู่การแสดงผลในรูปแบบแบบฟอร์ม/รายงาน

3.จัดทำ/ตรวจสอบ/แก้ไข แบบฟอร์ม และรายงาน สำหรับใช้งานในโปรแกรม

4.นำเสนอรูปแบบแบบฟอร์ม/รายงน กับลูกค้า และแก้ไขตามความต้องการของลูกค้า

5.ประสานงานแก้ไขปัญหา/แนะนำการใช้งาน เกี่ยวกับรูปแบบแบบฟอร์ม/รายงาน ผ่านช่องทางต่งๆ

6.ปฏิบัติงานที่ไซต์งาน เพื่ออำนวยความสะดวก/ดูแ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ ณ จุดใช้งานตามได้รับมอบหมาย

7.จัดทำตรวจสอบแก้ไข แบบฟอร์มและรายงานชั้นประยุกค์ โดยใช้เทคนิคเชิง Programming ได้แก่ การใช้ Dataset, การเขียน Loop statement, กรเขียน Function

8.จัดทำ/ตรวจสอบ/แก้ไข Assessment

9.จัดทำ/ตรวจสอบ/แก้ไข DUE ด้วย Form designer

7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝึกอบรม จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : –

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3.มี Service Mind ทักษะในการจัดการได้ดี และความเป็นทีมเวิร์ค

4.สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

5.มีความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

6.สามารถขับรถได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.อบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้ภายในโรงพยาบาล

2.เตรียมข้อมูลพื้นฐาน เช่น การทำแบบฟอร์มต่างๆ

3.จัดทำรายงานและแบบฟอร์มแบบที่ผู้ใช้ต้องการ

4.ติดตั้งระบบเฉพาะของบริษัท.

5.แก้ไขปัญหาการใช้งาน และตรวจสอบข้อมูล

6.Stand By เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานให้กับผู้ใช้ภายในโรงพยาบาล

8.  เจ้าหน้าที่ชำนาญการ Cloud Server (Network Engineer) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 28 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 3-5 ปี

อื่นๆ : –

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3.มี Service Mind ทักษะในการจัดการได้ดี และความเป็นทีมเวิร์ค

4.สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

5.มีความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

6.สามารถขับรถได้

ลักษณะงาน

1.บริหารจัดการระบบ Cloud ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

2.พัฒนา และอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนระบบคลาวน์ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของบริษัท

3.บริหาร และวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางการใช้งานระบบคลาวน์ของบริษัท

4.วางนโยบาย การใช้งาน Cloud ให้เหมาะสม กับการใช้งานของบริษัท

9. System Analysis ( เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล Program ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ : 22 – 45 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1ปีขึ้นไป

อื่นๆ : –

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านงาน Bussiness Analyst จำนวน 3 ปี ขึ้นไป

3. มีความรู้เชิงสถิติ และฐานข้อมูล

4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

5. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการระบบบัญชีและการเงิน หากมีประสบการณ์ระบบบัญชีและการเงินภาครัฐ/ภาคเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. สามารถศึกษา และใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้วยตนเอง

7. เข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยี และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.รับผิดชอบสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน ประชุมสรุป และจัดทำเอกสาร SRS

2.วิเคราะะห์และระบุเครื่องมือต่างๆที่จะต้องใช้ในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.วิเคราาะห์ ออกแบบระบบงาน(Software Design) ได้

4.วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำและติดตาม Plan ของ Project และจัดทำ Environment สำหรับการทดสอบตาม SRS

5.ประสานงานตรวจสอบระบบคุณภาพกับผู้ใช้งานและ Programmer

6.วิเคราะห์และติดตามงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้า

7.จัดทำเอกสารคุณภาพและคู่มือตามขั้นตอน

8.จัดทำ DFD , ER Diagram , Workflow , Mock UP

9.จัดทำเอกสาร Testcase

10.ทดสอบโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. หัวหน้าทีม Smart Hospital (IPD Paperless) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : 27 – 48 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี

3.ใช้ SQL, PostgreSQL ได้

4.มี Service Mind ทักษะในการจัดการได้ดี และความเป็นทีมเวิร์ค

5.สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการทำงานในทีม

2. ประสานงานทั้งบุคคลภายในบริษัท และลูกค้า

3. ติดตั้งระบบ

4. สอนการใช้งานระบบ

5. ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมก่อนออกไซต์งาน

11. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Server จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : 22 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : –

อื่นๆ : ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3. มีความรู้เกี่ยวกับ Network

3. มี Service Mind ทักษะในการจัดการได้ดี และความเป็นทีมเวิร์ค

4. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการระบบ Cloud ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ

2. พัฒนา และอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนระบบ Cloud ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของบริษัทฯ

3. บริหาร และวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางการใช้งานระบบ Cloud ของบริษัทฯ

4. วางนโยบาย การใช้งาน Cloud ให้เหมาะสม กับการใช้งานของบริษัทฯ

12. Senior Developer (Flutter) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : 22 – 48 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป

อื่นๆ : –

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์การพัฒนาด้วย Flutter อย่างน้อย 2 ปี

3.มีความรู้และทักษะการใช้งาน MySQL/PostgreSQL/MongoDB/Redis

4.มีความรู้และทักษะการใช้งาน Node.js/Javascript/CSS/HTML/JSON/React/Delphi/Flutter

5.มี Service Mind ทักษะในการจัดการได้ดี และความเป็นทีมเวิร์ค

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. การออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนองตามอุปกรณ์ในหลายรูปแบบ

3. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย React

4. การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อระบบ Rest API

5. นำเสนอผลงานการพัฒนากับผู้ที่เกี่ยวข้อง

13. Junior Developer (LIS) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : 22 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : –

อื่นๆ : ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีทักษะการใช้ SQL, Flutter

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ออกแบบ สร้าง และพัฒนาระบบ IOS / ANDROID APPLICATION ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. พัฒนาแอพพลิเคชั่น ANDROID ด้วยภาษา kOTLIN / FLUTTER หรือภาษา JAVA

3. พัฒนาแอพพลิเคชั่น IOS ด้วยภาษา SWIFT

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

14. หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : 27 – 46 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป

อื่นๆ : –

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะในการใช้ SQL

3. มีทักษะในการสื่อสาร ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี 

4. อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

6. ออกต่างจังหวัดได้

7. มีทักษะในการใช้ Linux , Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการทำงานในทีม

2. ประสานงานทั้งบุคคลภายในบริษัท และลูกค้า

3. ติดตั้งระบบ

4. สอนการใช้งานระบบ

5. ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมก่อนออกไซต์งาน

6. มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี

15. ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : 30 – 48 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป

อื่นๆ : 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. สามารถใช้ Ms. Project ,Ms.Office ได้ดี

4. มีความรู้ด้าน My SQL , Linux , Network เป็นต้น

5. มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี

6. มี Service Mind

7. สามารถรับแรงกดดันได้สูง มีความรับผิดชอบ

8. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

9. ควบคุมดูแล ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามสัญญา

10. บริหารความพึงพอใจของลูกค้าให้มีความพึงพอใจในการรับบริการและช่วยลูกค้าให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

11. บริหารการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามต้นทุนและรายได้ที่วางแผนไว้ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งบริหารกำลังคน

12. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ วีธิคิด แนวทางการแก้ไขปัญหา ของการทำงานกับพนักงานในทีม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

2. ควบคุมดูแล ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามสัญญา

3. บริหารความพึงพอใจของลูกค้าให้มีความพึงพอใจในการรับบริการและช่วยลูกค้าให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. บริหารการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามต้นทุนและรายได้ที่วางแผนไว้ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งบริหารกำลังคน

5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ วิธีคิด แนวทางการแก้ไขปัญหา ของการทำงานกับพนักงานในทีม

6. ส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในสายงาน ให้มีความรู้ และสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

16. Project coordinator 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : 23 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : –

อื่นๆ : ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.ประสบการณ์ 0-1 ปีด้านการจัดการเอกสาร หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

2.จบปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.มีทักษะในการประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้

4.มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความใฝ่รู้ ตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ รักงานบริการ 

5.มีบุคลิกภาพดี ขยันและทุ่มเทในการทำงาน สามารถทำงานนอกเวลางาน หรือทำงานในวันหยุดได้

6.สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  ได้เป็นอย่างดี ใช้งาน Internet ในการสืบค้นข้อมูลได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นผู้ช่วย Project Manager ในการวางแผนโครงการ ในเรื่องของ Time-Line โครงการ

2. เข้าร่วมประชุม และสรุปรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำเอกสารส่งมอบงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการพร้อมกับคอยอัปเดตความก้าวหน้าของโครงการให้กับทีมผู้บริหารและบริษัทกิจการค้าร่วม PIS ทราบ

5. ประสานงานโครงการระหว่างบริษัท BMS และบริษัทกิจการค้าร่วม PIS

6. งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการบริษัทฯ

– ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน

– ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพ

– ชุดยูนิฟอร์ม

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– เบี้ยเลี้ยง ( เดินทางต่างจังหวัด )

– เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ( นอกเหนือจากประกันสังคม )

– เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามารดา บุตร หรือคู่สมรส เสียชีวิต

– สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

– สวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตร

– กองทุนการศึกษา

– เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

( ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30น. )

สนใจสมัครด่วนมาได้ที่ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ
เลขที่  2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0-2427-9991 ต่อ 111, 08-1915-5158  E-mail: hr.bmshosxp@gmail.com