ข้อมูลอัพเดตวันที่ 30/09/2565

1.เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย (Implement Staff) (ด่วน!!) จำนวน 15 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ :ชาย , หญิง

อายุ : 22 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3. มี Service Mind และความเป็นทีมเวิร์ค

4. สามารถใช้ภาษา SQL ในการจัดทำและแก้ไขแบบฟอร์มและรายงานได้

5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อติดตั้งระบบได้

6. ออกต่างจังหวัดนานๆได้

7. มีทักษะในการใช้ Linux , Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

–  อบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้ภายในโรงพยาบาล

–  เตรียมข้อมูลพื้นฐาน เช่น การทำแบบฟอร์มต่างๆ

–  จัดทำรายงานและแบบฟอร์มแบบที่ผู้ใช้ต้องการ

–   ติดตั้งระบบเฉพาะของบริษัท (มีพี่ๆสอนงานให้ครับ)

–  แก้ไขปัญหาการใช้งาน และตรวจสอบข้อมูล

–  Stand by เพื่อแก้ปัญหาการใข้งานให้กับผู้ใช้ภายในโรงพยาบาล

*มีพี่เลี้ยงสอนงานในช่วงทดลองงาน

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Smart Innovation จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3.มี Service Mind และความเป็นทีมเวิร์ค

4.สามารถใช้ภาษา SQL ในการจัดทำและแก้ไขแบบฟอร์มและรายงานได้

5.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อติดตั้งระบบได้

ลักษณะงาน

– ทดสอบอุปกรณ์ ให้ใช้งานตาม

– ประกอบอุปกรณ์ ให้เป็น Smart Innovation ตามคุณสมบัติของการใช้งาน

– ดูแล Upgrade Hard Ware / Update Firmware ให้มีความทันต่อระบบที่เชื่อมต่อเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

– ดูแล ติดตั้งอุปกรณ์ และการใช้งานระบบ IPD Paperless / KIOSK หรืออุปกรณ์ อื่นๆที่เป็น Smart Innovation ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

– ดูแลและบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Smart Innovation ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

– ดูแลรับผิดชอบ การขนส่งอุปกรณ์ที่เกียวกับ Smart Innovation ไปยังไซต์งานต่างๆ

–  ดูแล รับผิดชอบ งานส่งเคลมอุปกรณ์ที่อยู่ในระยะประกัน และจัดทำทะเบียนการเคลม อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Smart Innovation

– ประสานงานแก้ไขปัญหา/แนะนำการใช้งาน IPD Paperless / KIOSK หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็น Smart Innovation ผ่านช่องทางต่างๆ

– ดูแล รับผิดชอบ ทะเบียนอุปกรณ์ Smart Innovation ที่ขายให้กับลูกค้า เพื่อดูเรื่องการรับประกันอุปกรณ์ ตามเงื่อนไข

– อบรม แนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Smart Innovation ให้กับลูกค้า ตามระบบงานที่ได้รับมอบหมาย

– ติดตั้งโปรแกรม สำหรับเครื่องที่ใช้งานระบบ

– จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและเอกสารประกอบการใช้งานอุปกรณ์ Smart Innovation /การอบรม หรือการประชุม

–  ปฎิบัติงานที่ไซต์งาน เพื่อ Stand By ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ (User) ณ จุดใช้งาน

– จัดทำ / ตรวจสอบ ข้อมูลพื้นฐาน ในระดับ ไม่ซับซ้อน – ปานกลาง สำหรับการใช้งานระบบ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Smart Innovation

*มีพี่เลี้ยงสอนงานในช่วงทดลองงาน

3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้ง Smart Hospital (IPD Paperless) จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 23 ปี ขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3. มี Service Mind และความเป็นทีมเวิร์ค

ลักษณะงาน

–  ปฎิบัติงานที่ไซต์งาน เพื่ออำนวยความสะดวก/ดูแล พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ ณ จุดใช้งานตามได้รับมอบหมาย

–  ประสานงานแก้ไขปัญหา/แนะนำการใช้งาน IPD Paperless ผ่านช่องทางต่างๆ

–  ดูแลอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ IPD Paperless ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

–   ดูแลการใช้งานระบบตอนที่ไม่ได้อยู่หน้าไซต์งาน กรณีมีลูกค้ายังอยู่ในระยะเวลารับประกัน ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา/แนะนำ ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ

–  จัดทำข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานระบบ

*มีพี่เลี้ยงสอนงานในช่วงทดลองงาน

4.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า (Inventory System) จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ : 20 – 29 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ :1 ปี ขึ้นไป

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3.  การปรับยอดคงเหลือเข้าระบบคลังสินค้า

4. สามารถใช้ภาษา SQL ในการจัดทำและแก้ไขแบบฟอร์มและรายงานได้

5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อติดตั้งระบบได้

ลักษณะงาน

–  ปฎิบัติงานที่ไซต์งาน เพื่อ Stand By ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ ณ จุดใช้งาน

–  อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ BMS-Inventory ให้กับผู้ใช้งาน

–  มีความเข้าใจในกระบวนการ ระบบการซื้อ – ขายสินค้า และธุรกิจบริการ

–   การลงรับสินค้าเข้าระบบคลังตามกระบวนการ หลังจากคลังใหญ่ตรวจสอบใบสั่งซื้อเรียบร้อย

–  จัดทำ/ตรวจสอบ ข้อมูลยอด ของสินค้า ในระบบคลังสินค้า

–  ทดสอบโปรแกรม ตามกระบวนการทำงานของโรงพยาบาล

–  สามารถใช้ภาษา SQL ในจัดทำ/แก้ไขแบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐาน และ รายงาน สำหรับใช้งานในโปรแกรม

–  จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและเอกสารประกอบการอบรม หรือการประชุม

–  ติดตั้งโปรแกรม สำหรับเครื่องที่ใช้งานระบบ

*มีพี่เลี้ยงสอนงานในช่วงทดลองงาน

5.  เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบบัญชี (HOSxP Accounting) จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ :22 – 28 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.  มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3.  มี Service Mind และความเป็นทีมเวิร์ค

4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อติดตั้งระบบได้

5. มีความรู้ด้านการบัญชีเบื้องต้น และสามารถวิเคราะห์รายการค้าเพื่อการลงบันทึกบัญชี

6. ความรู้ด้านการจัดการระบบการควบคุมสินค้า การเบิกสินค้า การรับสินค้าเข้าสู่คลัง

7. มีความเข้าใจในกระบวนการ ระบบการซื้อ-ขายสินค้า และธุรกิจบริการ

8. เข้าใจในระบบควบคุม การรับเงิน-จ่ายเงิน ของธุรกิจ

9. ความรู้ด้านภาษีอากร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

10. ความรู้ในด้านการปรับปรุงรายการบันทึกรายวัน และความรู้ด้านการปิดบัญชีเพื่อสรุปจัดทำงบการเงิน

ลักษณะงาน

–  ปฎิบัติงานที่ไซต์งาน เพื่อ Stand By ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ ณ จุดใช้งาน

–  อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ HOSxP Accouting ให้กับผู้ใช้งาน

–  จัดทำ/ตรวจสอบ ข้อมูลในระบบ HOSxP Accouting

–   ทดสอบโปรแกรม ตามกระบวนการทำงานของโรงพยาบาล

–  สามารถใช้ภาษา SQL ในจัดทำ/แก้ไขแบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐาน และ รายงาน สำหรับใช้งานในโปรแกรม

– จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและเอกสารประกอบการอบรม หรือการประชุม

– ติดตั้งโปรแกรม สำหรับเครื่องที่ใช้งานระบบ

*มีพี่เลี้ยงสอนงานในช่วงทดลองงาน

6. เจ้าหน้าที่สายด่วนแก้ปัญหา จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 – 27 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 ปี

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์ ,วิทยกาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3. มี Service Mind และความเป็นทีมเวิร์ค

4. มีใจรักในการให้บริการ

5. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

6. หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center หรือ Help Desk การตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เดินทางออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่รับผิดชอบ

– ตอบปัญหาให้กับลูกค้าทั่วไปทางโทรศัพท์ และทาง E-mail ให้กับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขสัญญาดูแลหลังการขาย

– รับการติดต่อจากบุคคลภายนอก และแจ้งส่งต่อผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยมีการบันทึกใน BMS-Office

– การตอบกระทู้ใน HOSxP.net

– รับการติดต่อจากบุคคลภายนอก และแจ้งส่งต่อผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยมีการบันทึกใน BMS-Office 

– ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา/แนะนำ ให้กับลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ

– จัดทำ/แก้ไขแบบฟอร์ม สำหรับใช้งานในโปรแกรมทุกผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งนำเสนอให้ลูกค้า 

– ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยการ Remote

– จัดเตรียมคู่มือและแบบประเมินการอบรมและการทดสอบใช้งานระบบทุกผลิตภัณฑ์

– ทดสอบโปรแกรม ตามกระบวนการทำงานของโรงพยาบาล 

 *มีพี่เลี้ยงสอนงานในช่วงทดลองงาน

7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบ (Connectivity Operating) จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 – 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3.มี Service Mind และความเป็นทีมเวิร์ค

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ติดตั้งโปรแกรม BMS-LIS Gateway แบบ HL7 / XML / Local Database หรือ BMS-PACs Gateway แบบ Local Database/ Web service โดยวิธีการ Remote ติดตั้ง/หน้าไซต์งาน

– จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและเอกสารประกอบการอบรม หรือการประชุม ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบ ห้อง LAB / X-ray / Blood Bank หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ

– แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเชื่อมต่อ โดยวิธีการ Remote และทางโทรศัพท์

– จัดทำ แก้ไข แบบฟอร์มการประเมินและรายงาน สำหรับใช้งานในโปรแกรม ที่เกี่ยวกับระบบงาน LAB/X-ray/Blood Bank หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานเชื่อมต่อระบบ

*มีพี่เลี้ยงสอนงานในช่วงทดลองงาน

8.  เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (Developer) จำนวน 20 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 – 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3. มี Service Mind และความเป็นทีมเวิร์ค

4. มีความรู้เรื่องภาษา Pascal , Kotlin , PHP , Javascript , HTML , CSS

5.Windows Application จะใช้ภาษา Pascal  โปรแกรมเครื่องมือที่ใช้พัฒนา Delphi

6.Android Application  ใช้ภาษา Kotlin เครื่องมือ Android studio

7.Web Application ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ยืดหยุ่นได้ตาม Project ที่ได้รับ  เช่น ใช้ unigui (เป็น component ใน Delphi) ในการพัฒนา หรือเครื่องมือที่ตัวเองถนัดได้ 

ลักษณะงาน

–  ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และรับทราบความต้องการ เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงโปรแกรม

–  พัฒนาโปรแกรมด้วย Delphi

– พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับ SQL Server ,Oracle ,MySQL ,PostgreSQL

– พัฒนาโปรแกรมแบบ Windows Application ,Web Application ,Mobile Application

*มีพี่เลี้ยงสอนงานในช่วงทดลองงาน

9. เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (Software Tester) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ : 22 – 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีทักษะการใช้ SQL, PostgreSQL (จำเป็นมาก)

3.มี Service Mind และความเป็นทีมเวิร์ค

4.มีทักษะในการสื่อสาร ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี

5.อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

6.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– จัดทำเอกสารแผนการทดสอบ (Test Plan)

– จัดทำเอกสารกรณีทดสอบ (Test cases) จาก System Requirement

–  ทำการทดสอบโปรแกรมตามเอกสาร Test cases ที่สร้างขึ้น

–  จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบโปรแกรมตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด จัดส่งให้ทีมพัฒนา

– อบรมการใช้งานโปรแกรม พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน

*มีพี่เลี้ยงสอนงานในช่วงทดลองงาน

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ UX/UI จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : 22 – 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ใช้งาน design tools เช่น Figma ,Bootstrap ,Adobo XD ,Photoshop, illustrator ,Sketch

3. จบสาขาวิชาการออกแบบ ,information science ,visual design ,interaction design

4..อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

5.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน รวมถึงทำการค้นคว้า ออกแบบ ทดสอบ และประเมินผลสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน เพื่อให้นำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบ

– การออกแบบ UX เช่น Wireframes ,Visual and Graphic Designs, Flow Diagrams, Storyboards, Site Maps, and Prototypes ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างประสบการณ์แบบหลายช่องทางที่น่าดึงดูดและใช้งานง่าย

–  การออกแบบองค์ประกอบและเครื่องมือของ UI เช่น Navigation Menus ,Banner , Search , Tabs Widgets

–  การทดสอบองค์ประกอบ UI เช่น Banners, Page Layouts, Page Designs, Page Flows, and Target Links

– นำเสนอผลงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการบริษัทฯ

– ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน

– ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพ

– ชุดยูนิฟอร์ม

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– เบี้ยเลี้ยง ( เดินทางต่างจังหวัด )

– เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ( นอกเหนือจากประกันสังคม )

– เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามารดา บุตร หรือคู่สมรส เสียชีวิต

– สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

– สวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตร

– กองทุนการศึกษา

– เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

( ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30น. )

สนใจสมัครด่วนมาได้ที่
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ
เลขที่  2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0-2427-9991 ต่อ 111, 08-1915-5158  E-mail: hr.bmshosxp@gmail.com