BMS-HOSxP PCU

เป็นโปรแกรมบริหารระบบงานสถานีอนามัย และ PCU ซึ่งการบันทึกข้อมูลการทำงานแบ่งออกเป็นระบบงานเชิงรุก และระบบงานเชิงรับ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในระบบ RDBMS โดยโปรแกรมจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client / Server และรองรับการทำงานในรูปแบบ Multi-tier ฐานข้อมูลที่แนะนำให้ใช้ คือ MySQL ปัจจุบันโปรแกรม BMS-HOSxP PCU ถูกนำไปใช้ในสถานีอนามัยมากกว่า 700 แห่ง และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ในระดับจังหวัด โดยระบบ BMS DataCenter เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ สุพรรณบุรีและบุรีรัมย์