BMS Data Center

ระบบคลังข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด / อำเภอ

นวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมและประมวลผล ข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสาธารณสุข ข้อมูลจะนำส่งจากหน่วยบริการ ส่งเข้าจัดเก็บที่หน่วยข้อมูลกลาง ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน แล้วสามารถเรียกมาใช้งานทางด้านการรักษา วางแผนดูแลสุขภาพ และการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข