บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยมีคุณชัยพร สุรเตมีย์กุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ เพื่อพัฒนา Software ระบบสารสนเทศในระบบสาธารณสุขให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน และตอบสนองกับความต้องการของโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุด

ประสบการณ์

พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในโรงพยาบาล และ สถานีอนามัย เป็นระยะเวลากว่า 16 ปี มีหน่วยงานซึ่งเป็นลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกัน 800 กว่าโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลอีก 3000 กว่าแห่ง

พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี มีลูกค้าซึ่งเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กว่า 26 จังหวัด