BMS-HOSxP

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้สําหรับสถานพยาบาล สถานีอนามัยและโรงพยาบาล เพื่อเก็บข้อมูลผู้ป่วยและช่วยบุคลากรในการให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วย มีลักษณะเป็น Hospital Information System ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 และเป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายทั้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย ปัจจุบันโปรแกรม HOSxP ถูกนําไปใช้ในมากกว่า 5000 แห่งทั่วประเทศไทย ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน