ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลพร้อมหรือยังสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence for Radiology : AI)

กว่า 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัดได้พัฒนาโปรแกรม BMS-HOSxP XE และโปรแกรม BMS-HOSxP ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence for Radiology : AI) เพื่อช่วยวิเคราะห์รูปภาพเอกซเรย์ที่เป็นรูปแบบการถ่ายภาพด้วยรังสีดิจิตอล (Digital Radiography Detector : DR) โดยระบบจะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วแม่นยำและทันเหตุการณ์เช่น มะเร็งปอด ปอดติดเชื้อ ถุงลมโป่งพอง และวัณโรค เป็นต้น นอกจากนั้นระบบ AI ยังสามารถวิเคราะห์ภาพในกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ได้ด้วย โดยอ้างอิงข้อมูลจาก https://inspectra.perceptra.tech/covid-19/

สำหรับระบบ AI ที่ทาง BMS เลือกพัฒนาด้วยนั้นทำงานบน Cloud เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น สามารถขยายตัวได้ เมื่อมีโหลดที่สูง มีจำนวนภาพมาก และหดได้เมื่อไม่มีภาพเข้ามา เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถอัพเดท ตนเอง วิเคราะห์ภาพชุดใหม่ และตรวจเช็คความถูกต้องแม่นยำได้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโรงพยาบาลได้ใช้ AI ที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

โรงพยาบาลต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

      สิ่งที่โรงพยาบาลต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบ AI ในโปรแกรม BMS-HOSxP และโปรแกรม BMS-HOSxP XE มีดังนี้

      1. ระบบ PACs ของโรงพยาบาลต้องเป็นภาพ(DICOM) ที่มาจากการถ่ายด้วยรูปแบบการถ่ายภาพด้วยรังสีดิจิตอล ทั้งรูปแบบ CR (Computed Radiography) และ DR (Digital Radiography)

      2. ระบบ PACs Gateway ของโรงพยาบาลรองรับการส่งภาพ (DICOM) จาก RIS Server เข้าระบบ HIS Server คือฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE

 เมื่อระบบ AI ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย สิ่งที่โรงพยาบาลต้องทำคือการนำระบบ AI ไปใช้ในกระบวนการทำงานของแพทย์ เช่น ขณะที่แพทย์เปิดภาพเอกซเรย์ขึ้นมาดูจะต้องสามารถเรียกรายงานจาก AI มาดูประกอบการวินิจฉัยได้ทันที สำหรับระบบนี้ตอนนี้ในโปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE สามารถทำได้แล้ว

โรงพยาบาลที่มีความพร้อมต้องทำอย่างไรบ้าง

      โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้ AI มาก่อน เนื่องจากไม่มีฮาร์ดแวร์ที่เหมาะจะประมวลผลภาพขนาดใหญ่ และขาดซอฟต์แวร์ AI แบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมไปถึงขาดระบบในการติดตามว่าระบบ AI นั้นยังมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่หรือไม่ ด้วยเหตุนี้เองทางบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด จึงได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการทำงานของแพทย์ และยกระดับการให้บริการ  ด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP ทั่วประเทศ

 สำหรับโรงพยาบาลใดที่สนใจนำระบบ AI ไปช่วยในงานทางการแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด จำกัด (ฝ่ายขายและการตลาด) โทรศัพท์: 02-427-9991 ต่อ 104/105 , 081-915-5138 โทรสาร : 02-873-0292,02-873-1363  E-mail : bms.marketing2017@gmail.com หรือสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าทดสอบได้ที่   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIQJnwNPWBMT2CKInl1oPpXGxq_yT-oySkmeWc6tM0dMTv4A/viewform