เรื่อง  แจ้งขอปรับปรุง Version โปรแกรม BMS LIS Gateway

เนื่องด้วย ทางบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด  ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินงานติดตั้งโปรแกรมเชื่อมต่อ ระหว่างระบบบริหารงานโรงพยาบาล BMS-HOSxP กับ ระบบ Laboratory Information System (LIS) ผ่านโปรแกรม BMS LIS Gateway ที่ดำเนินงานติดตั้งให้กับทางโรงพยาบาลไปแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งข้อผิดพลาดของการทำงานโปรแกรม BMS LIS Gateway ในส่วนของการนำข้อมูลการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ ของรายการ Total Cholesterol และ Triglyceride นำเข้าไปบันทึกที่ตาราง opdscreen ในระบบบริหารงานโรงพยาบาล BMS-HOSxP ไม่ถูกต้อง ทำให้การส่งออกข้อมูล 43 แฟ้มมีข้อมูลมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

       หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งปัญหา ได้มีการดำเนินการปรับแก้ไขและทดสอบโปรแกรม BMS LIS Gateway ให้นำข้อมูลการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ ของรายการ Total Cholesterol และ Triglyceride นำเข้าไปบันทึกที่ตาราง opdscreen ในระบบบริหารงานโรงพยาบาล BMS-HOSxP ได้ถูกต้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการประสานงานทางโรงพยาบาล เพื่อ Remote ปรับปรุง Version ของโปรแกรม BMS LIS Gateway ให้เร็วที่สุด ซึ่งระหว่างที่รอการปรับปรุง Version BMS LIS Gateway ทางโรงพยาบาลฯ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ตามเอกสารคู่มือ “การแก้ไขปัญหาการส่งออกข้อมูล Total Cholesterol และ Triglyceride”

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย