Website สำหรับอ้างอิงจำนวนเตียง : สำนักบริหารการสาธารณสุข 

    หมายเหตุ : Activation Package มีผลเฉพาะกับหน่วยบริการที่ใช้งานโปรแกรม HOSxP เท่านั้น สำหรับหน่วยบริการที่ใช้ HOSxP PCU ไม่จำเป็นต้องซื้อ Activation Package เพราะทาง BMS ได้พัฒนาโปรแกรม HOSxP PCU ขึ้นมาเพื่อให้ รพ.สต. มีระบบที่สามารถทำงานและเชื่อมโยงกับ ระบบของโรงพยาบาลได้ และทางบริษัทได้ให้คำมั่นตั้งแต่เริ่มพัฒนา HOSxP PCU แล้วว่าจะเป็น Freeware ไม่มีการคิดค่า License  แต่ถ้า รพ.สต. ใดที่จำเป็นต้องใช้ HOSxP ในการให้บริการ เพื่อไม่ให้เป็นการเหลื่อมล้ำกับระบบของ รพช. ทาง BMS จึงจำเป็นตัองคิดค่า Activation เหมือนกับโรงพยาบาล