BMS Cancer Center
ทะเบียนมะเร็ง และ ระบบรังสีรักษา

ทะเบียนมะเร็ง เป็นส่วนของการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ามารับการรักษากับทางโรงพยาบาล หรือศูนย์มะเร็งต่างๆ เพื่อเก็บรายละเอียดต่างของการมารักษาไว้เป็นประวัติ และข้อมูลของผู้ป่วย

ระบบรังสีรักษา เป็นระบบสำหรับการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งโดยการฉายรังสี ในส่วนต่างๆที่เป็นมะเร็งโดยมีการวางแผนการรักษาจากในหน้าห้องแพทย์ และลงข้อมูลตามแผนการรักษาที่แพทย์วางแผนไว้ โดยจะมีหน้าจอสำหรับลงข้อมูลของงาน Techique รังสี, Simulation Room , Planning Room และห้อง RT Room

ตัวอย่างหน้าจอของระบบ BMS Cancer Center

  • ทะเบียนมะเร็ง
  • หน้าจอวางแผนรังสีรักษา ในหน้าห้องแพทย์
  • หน้าจอลงข้อมูลการรักษาของงานที่เกี่ยวข้อง