ผู้เขียน หัวข้อ: Script สำหรับจำกัดจำนวนนัดหมายที่เดียวได้ทั้งเดือน  (อ่าน 11840 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ farmonline

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 353
 • Nobody Perfect
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • Piyanat Blog
Limit Appointment

- สามารถกำหนดวันที่เราต้องการนัดได้ เช่น จ. - ศ.
- สำมารถกำหนดคลินิคที่เราต้องการนัดได้
- สามารถเลือกเดือนที่ต้องการนัดได้

Source
โค๊ด: [Select]

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, Spin, WideStrings, DB, SqlExpr,
  DBXMySql, FMTBcd, XPMan, DBClient, DBXMsSQL,DateUtils,jvjclutils;

type
  Tfrmmain = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label3: TLabel;
    BtnOk: TButton;
    BtnCancel: TButton;
    Label4: TLabel;
    Label6: TLabel;
    CboClinic: TComboBox;
    DTPStart: TDateTimePicker;
    Label1: TLabel;
    txttotalAppointment: TEdit;
    GroupBox1: TGroupBox;
    chkMon: TCheckBox;
    chkTue: TCheckBox;
    ChkThr: TCheckBox;
    ChkWen: TCheckBox;
    ChkFri: TCheckBox;
    ChkSat: TCheckBox;
    ChkSun: TCheckBox;
    GroupBox2: TGroupBox;
    cds: TClientDataSet;
    ds: TDataSource;
    procedure BtnCancelClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure BtnOkClick(Sender: TObject);
    procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure BtnRefreshClick(Sender: TObject);
    function GetListFromTable(sql:string):TStringList;
    function UpdateLimit(StrDate:string):boolean;
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }

  end;

var
  frmmain: Tfrmmain;
implementation

{$R *.dfm}

procedure Tfrmmain.BtnCancelClick(Sender: TObject);
begin
  // Show a confirmation dialog at 20,100

   if MessageDlg('¤Ø³µéͧ¡ÒáàÅÔ¡¡ÒÃãªé§Ò¹ã¹Êèǹ¹ÕéãªèËÃ×ÍäÁè', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then  close;

end;
procedure Tfrmmain.BtnOkClick(Sender: TObject);
Var
        MyMonthID:string;
        MyYear:string;
        MyTHyear:string;
        MyIntYear:integer;
        MyIntMonth:integer;
        MyDep:string;
        MyDashPos:Integer;
        MyLastDayCurrMon:string;
        MyLastDayCurrMonth:word;
        intStartLoop:integer;
        CurrDateSet:tdatetime;
        MyCurrDateSet:string;
        MyCustomDate:string;
        DaysInMonth: array[1..12]of Integer ;
        tcd:tclientdataset;
        strsql:string;
        ChkDate:boolean;
        BolShowDebug:boolean;
begin

  if MessageDlg('¤Ø³µéͧ¡Òúѹ·Ö¡¢éÍÁÙÅ¡ÒùѴËÁÒÂãªèËÃ×ÍäÁè', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrNo then
    begin
        exit;
    End;

                      ChkDate:=false;

                    if chkMon.State = cbchecked then
                    begin
                       ChkDate:=true;
                    end;

                    if chkTue.State = cbchecked then
                    begin
                       ChkDate:=true;
                    end;

                    if chkWen.state = cbchecked then
                    begin
                       ChkDate:=true;
                    end;

                    if ChkThr.State = cbchecked then
                    begin
                       ChkDate:=true;
                    end;

                    if ChkFri.State = cbchecked then
                    begin
                       ChkDate:=true;
                    end;

                    if ChkSat.State = cbchecked then
                    begin
                       ChkDate:=true;
                    end;

                    if ChkSun.State = cbchecked then
                    begin
                       ChkDate:=true;
                    end;

                    if ChkDate=false then
                    begin
                         MessageDlg('¡ÃسÒàÅ×Í¡ÇѹÍÂèÒ§¹éÍ 1 Çѹ ', mtWarning, [mbOK], 0) ;
                         exit;
                    end;

  if CboClinic.Text='' then
      MessageDlg('¡ÃسÒàÅ×Í¡¤ÅÔ¹Ô¤¡è͹', mtWarning, [mbOK], 0) ;

    if txttotalAppointment.text= '' then
        begin
           MessageDlg('¡ÃسÒãÊè¨Ó¹Ç¹¤¹·Õèµéͧ¡Òáè͹', mtWarning, [mbOK], 0) ;
           exit;
        end;
    if StrToInt(txttotalAppointment.text) <= 0 then
      begin
        MessageDlg('&uml;&Oacute;&sup1;&Ccedil;&sup1;&curren;&sup1;&micro;&eacute;&Iacute;&sect;&Aacute;&Ograve;&iexcl;&iexcl;&Ccedil;&egrave;&Ograve; 1 ', mtWarning, [mbOK], 0) ;
        exit;
      end;


        if ChkShowDBug.State = cbChecked then
        begin
             BolShowDebug:=true;
        end;
        if ChkShowDBug.State = cbUnChecked then
        begin
             BolShowDebug:=false;
        end;

       MyMonthID:=formatDateTime('MM',DTPStart.Date);
       MyYear:=formatDateTime('yyyy',DTPStart.Date);
       MyTHyear:=MyYear;
       MyIntYear:=StrToInt(MyYear)-543;
       MyYear:=inttostr(MyIntYear);
       MyIntMonth:= StrToInt(MyMonthID);
       MyDashPos:= Pos('-',CboClinic.Text);
       MyDep:= Copy(CboClinic.Text,0,MyDashPos-1);


        DaysInMonth[1]:=(31);
        DaysInMonth[2]:=(28);
        DaysInMonth[3]:=(31);
        DaysInMonth[4]:=(30);
        DaysInMonth[5]:=(31);
        DaysInMonth[6]:=(30);
        DaysInMonth[7]:=(31);
        DaysInMonth[8]:=(31);
        DaysInMonth[9]:=(30);
        DaysInMonth[10]:=(31);
        DaysInMonth[11]:=(30);
        DaysInMonth[12]:=(31);

       //MyLastDayCurrMonth:=DaysInMonth(DTPStart.Date);
       MyLastDayCurrMonth:=DaysInMonth[MyIntMonth];
      //ntStartLoop:= 1;

       for intStartLoop:=1 to Integer(MyLastDayCurrMonth) do
        begin

              if Length(IntToStr(intStartLoop)) = 1 then
              begin
              MyCustomDate:= '0'+ IntToStr(intStartLoop) ;
              end;
              if Length(IntToStr(intStartLoop)) > 1 then
              begin
              MyCustomDate:= IntToStr(intStartLoop) ;
              end;


             CurrDateSet:=StrToDate(MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyTHyear);
             MyCurrDateSet:= Inttostr(DayOfWeek(CurrDateSet));
            // showdebugtext('MyCurrDateSet = '+MyCurrDateSet);

               case StrToInt(MyCurrDateSet) of
                    2:
                        if chkMon.State = cbChecked then
                        begin
                        //MessageDlg(('Clinic '+ MyDep +' &uml;&Ntilde;&sup1;&middot;&Atilde;&igrave;&middot;&Otilde;&egrave; '+MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyTHyear+'&uml;&Oacute;&sup1;&Ccedil;&sup1; '+ txttotalAppointment.Text)  ,mtWarning, [mbOK], 0) ;
                        UpdateLimit(MyTHyear+'/'+MyMonthID+'/'+ MyCustomDate,MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyYear,MyDep,txttotalAppointment.Text,BolShowDebug);
                        end;
                    3:
                        if chkTue.State = cbChecked then
                        //MessageDlg(('Clinic '+ MyDep +' &Iacute;&Ntilde;&sect;&curren;&Ograve;&Atilde;&middot;&Otilde;&egrave; '+MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyTHyear+'&uml;&Oacute;&sup1;&Ccedil;&sup1; '+ txttotalAppointment.Text)  ,mtWarning, [mbOK], 0) ;
                        UpdateLimit(MyTHyear+'/'+MyMonthID+'/'+ MyCustomDate,MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyYear,MyDep,txttotalAppointment.Text,BolShowDebug);
                    4:
                        if ChkWen.state = cbChecked then
                        //MessageDlg(('Clinic '+ MyDep +' &frac34;&Oslash;&cedil;&middot;&Otilde;&egrave; '+MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyTHyear+'&uml;&Oacute;&sup1;&Ccedil;&sup1; '+ txttotalAppointment.Text)  ,mtWarning, [mbOK], 0) ;
                        UpdateLimit(MyTHyear+'/'+MyMonthID+'/'+ MyCustomDate,MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyYear,MyDep,txttotalAppointment.Text,BolShowDebug);
                    5:
                        if ChkThr.State = cbChecked then
                        //MessageDlg(('Clinic '+ MyDep +' &frac34;&Auml;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&ordm;&acute;&Otilde;&middot;&Otilde;&egrave; ' +MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyTHyear+'&uml;&Oacute;&sup1;&Ccedil;&sup1; '+ txttotalAppointment.Text) ,mtWarning, [mbOK], 0) ;
                        UpdateLimit(MyTHyear+'/'+MyMonthID+'/'+ MyCustomDate,MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyYear,MyDep,txttotalAppointment.Text,BolShowDebug);
                    6:
                        if ChkFri.State = cbChecked then
                        //MessageDlg(('Clinic '+ MyDep +' &Egrave;&Oslash;&iexcl;&Atilde;&igrave;&middot;&Otilde;&egrave; ' +MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyTHyear+'&uml;&Oacute;&sup1;&Ccedil;&sup1; '+ txttotalAppointment.Text) ,mtWarning, [mbOK], 0) ;
                        UpdateLimit(MyTHyear+'/'+MyMonthID+'/'+ MyCustomDate,MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyYear,MyDep,txttotalAppointment.Text,BolShowDebug);

                    7:
                        if ChkSat.State = cbChecked then
                        //MessageDlg(('Clinic '+ MyDep +' &agrave;&Ecirc;&Ograve;&Atilde;&igrave;&middot;&Otilde;&egrave; '+MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyTHyear+'&uml;&Oacute;&sup1;&Ccedil;&sup1; '+ txttotalAppointment.Text)  ,mtWarning, [mbOK], 0) ;
                        UpdateLimit(MyTHyear+'/'+MyMonthID+'/'+ MyCustomDate,MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyYear,MyDep,txttotalAppointment.Text,BolShowDebug);
                    1:
                        if ChkSun.State = cbChecked then
                        //MessageDlg(('Clinic '+ MyDep +' &Iacute;&Ograve;&middot;&Ocirc;&micro;&Acirc;&igrave;&middot;&Otilde;&egrave; ' +MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyTHyear+'&uml;&Oacute;&sup1;&Ccedil;&sup1; '+ txttotalAppointment.Text) ,mtWarning, [mbOK], 0) ;
                        UpdateLimit(MyTHyear+'/'+MyMonthID+'/'+ MyCustomDate,MyCustomDate+'/'+MyMonthID+'/'+MyYear,MyDep,txttotalAppointment.Text,BolShowDebug);

               end;


         end;
           cds.data := hosxp_getdataset('select * from oapp_limit');
           MessageDlg('Done', mtInformation, [mbOK], 0) ;

end;
procedure Tfrmmain.BtnRefreshClick(Sender: TObject);
var
        MyMonthID:string;
        MyIntMonth:integer;
        MyYear:string;
        MyTHyear:string;
        MyIntYear:integer;
begin

        MyMonthID:=formatDateTime('MM',DTPStart.Date);
        MyIntMonth:= StrToInt(MyMonthID);
        MyYear:=formatDateTime('yyyy',DTPStart.Date);
        MyTHyear:=MyYear;
        MyIntYear:=StrToInt(MyYear)-543;
        MyYear:=inttostr(MyIntYear);

    cds.data := hosxp_getdataset('select * from oapp_limit where month(oapp_date) = "' +MyMonthID + '"' );
end;
procedure Tfrmmain.FormCreate(Sender: TObject);
var
        MyMonthID:string;
        MyIntMonth:integer;
        MyYear:string;
        MyTHyear:string;
        MyIntYear:integer;


begin
    DTPStart.Date := Now;
    { GetList from Hosxp  }
    CboClinic.items.assign(GetListFromTable('select concat(clinic,"-",name) from clinic order by clinic'));

        MyMonthID:=formatDateTime('MM',DTPStart.Date);
        MyIntMonth:= StrToInt(MyMonthID);
        MyYear:=formatDateTime('yyyy',DTPStart.Date);
        MyTHyear:=MyYear;
        MyIntYear:=StrToInt(MyYear)-543;
        MyYear:=inttostr(MyIntYear);

    cds.data := hosxp_getdataset('select * from oapp_limit where month(oapp_date) = "' +MyMonthID + '"' );
end;

procedure Tfrmmain.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin

       if Key ='' then
       begin
            if MessageDlg('&curren;&Oslash;&sup3;&micro;&eacute;&Iacute;&sect;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&Acirc;&iexcl;&agrave;&Aring;&Ocirc;&iexcl;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&atilde;&ordf;&eacute;&sect;&Ograve;&sup1;&atilde;&sup1;&Ecirc;&egrave;&Ccedil;&sup1;&sup1;&Otilde;&eacute;&atilde;&ordf;&egrave;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&auml;&Aacute;&egrave;', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then  close;
       end;
end;

{   Pas addition Code    }

function GetListFromTable(sql:string):TStringList;
var tc:tclientdataset;
begin
  result:=TStringList.create;
  tc:=tclientdataset.create(nil);
  tc.data:=HOSxP_Getdataset(sql);
  while not tc.eof do
  begin
    result.add(tc.fields[0].asstring);
    tc.next;
  end;

  tc.free;

end;
function UpdateLimit(StrTHDate,StrENDate,StrClinic :string;IntLimit:integer;showDBug:boolean):boolean;
var tc,tc2:tclientdataset;NextSerialId:integer;

begin
  result:=false;
  tc:=tclientdataset.create(nil);

  tc.data:=HOSxP_Getdataset('select * from oapp_limit where oapp_date = "'+StrTHDate+'" and oapp_clinic = "'+StrClinic+'"');
  if showDBug = true then
  begin
      showdebugtext('select * from oapp_limit where oapp_date = "'+StrTHDate+'" and oapp_clinic = "'+StrClinic+'"');
  end;
  if tc.recordcount > 0 then
  begin
    tc.edit;
    tc.fieldbyname('oapp_limit').asstring := IntLimit;
    tc.post;
  if tc.changecount > 0 then
    begin
      HOSxP_UpdateDelta(tc.delta,'select * from oapp_limit where oapp_date ="'+StrTHDate+'" and oapp_clinic = "'+StrClinic+'"');
        if showDBug = true then
          begin
          showdebugtext('Found 1 Record : Update Field (limit) = '+IntLimit);
          showdebugtext('Update Complete');
        end;

    end;

  end;

  if tc.recordcount = 0 then
  begin
    tc2:=tclientdataset.create(nil);
    tc2.data:=HOSxP_Getdataset('select * from serial where name = "oapp_limit_id"');
    if tc2.recordcount > 0 then
       begin
          NextSerialId := tc2.fieldbyname('serial_no').asstring+1;
          //showdebugtext(NextSerialId);
          tc2.edit;
          tc2.fieldbyname('serial_no').asstring := NextSerialId;
          tc2.post;
       end;

    tc.Insert;
    tc.fieldbyname('oapp_limit_id').asstring := NextSerialId;
    tc.fieldbyname('oapp_limit').asstring := IntLimit;
    tc.fieldbyname('oapp_clinic').asstring := StrClinic;
    tc.fieldbyname('oapp_date').asstring := StrToDate(StrENDate);
    tc.post;
  if tc.changecount > 0 then
    HOSxP_UpdateDelta(tc.delta,'select * from oapp_limit where oapp_date = "'+StrTHDate+'" and oapp_clinic = "'+StrClinic+'"');
    HOSxP_UpdateDelta(tc2.delta,'select * from serial where name = "oapp_limit_id"');

        if showDBug = true then
          begin
          showdebugtext('Record not found : Insert New Record');
          showdebugtext('oapp_limit_id = '+InttoStr(NextSerialId));
          showdebugtext('oapp_limit = '+IntLimit);
          showdebugtext('oapp_clinic = '+StrClinic);
          showdebugtext('oapp_date = '+StrENDate);
          showdebugtext('Insert Complete');
        end;
  end;


       tc.free;
    result:=true;

end;

end.


DFM
โค๊ด: [Select]
object frmmain: Tfrmmain
  Left = 0
  Top = 0
  BorderStyle = bsDialog
  Caption = #3619#3632#3610#3610#3585#3635#3627#3609#3604#3592#3635#3609#3623#3609#3609#3633#3604#3627#3617#3634#3618#3626#3635#3627#3619#3633#3610#3588#3621#3636#3609#3636#3588#3605#3656#3634#3591#3654
  ClientHeight = 536
  ClientWidth = 416
  Color = clCream
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
  Font.Color = clWindowText
  Font.Height = -11
  Font.Name = 'Tahoma'
  Font.Style = []
  KeyPreview = True
  OldCreateOrder = False
  Position = poScreenCenter
  OnCreate = FormCreate
  OnKeyPress = FormKeyPress
  PixelsPerInch = 96
  TextHeight = 13
  object Label3: TLabel
    Left = 257
    Top = 199
    Width = 40
    Height = 16
    Caption = #3592#3635#3609#3623#3609
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clWindowText
    Font.Height = -13
    Font.Name = 'Tahoma'
    Font.Style = [fsBold]
    ParentFont = False
  end
  object Label4: TLabel
    Left = 345
    Top = 199
    Width = 18
    Height = 16
    Caption = #3588#3609
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clWindowText
    Font.Height = -13
    Font.Name = 'Tahoma'
    Font.Style = [fsBold]
    ParentFont = False
  end
  object Label6: TLabel
    Left = 27
    Top = 70
    Width = 64
    Height = 16
    Caption = #3648#3621#3639#3629#3585#3588#3621#3636#3609#3636#3588
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clWindowText
    Font.Height = -13
    Font.Name = 'Tahoma'
    Font.Style = [fsBold]
    ParentFont = False
  end
  object Label1: TLabel
    Left = 26
    Top = 199
    Width = 115
    Height = 16
    Caption = #3648#3621#3639#3629#3585#3648#3604#3639#3629#3609#3607#3637#3656#3605#3657#3629#3591#3585#3634#3619
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clWindowText
    Font.Height = -13
    Font.Name = 'Tahoma'
    Font.Style = [fsBold]
    ParentFont = False
  end
  object GroupBox2: TGroupBox
    Left = 8
    Top = 55
    Width = 401
    Height = 226
    TabOrder = 7
  end
  object GroupBox1: TGroupBox
    Left = 20
    Top = 104
    Width = 373
    Height = 78
    Caption = #3609#3633#3604#3648#3593#3614#3634#3632#3623#3633#3609
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clWindowText
    Font.Height = -11
    Font.Name = 'Tahoma'
    Font.Style = [fsBold]
    ParentFont = False
    TabOrder = 6
    object chkMon: TCheckBox
      Left = 12
      Top = 24
      Width = 61
      Height = 17
      Caption = #3623#3633#3609#3592#3633#3609#3607#3619#3660
      TabOrder = 0
    end
    object chkTue: TCheckBox
      Left = 87
      Top = 24
      Width = 61
      Height = 17
      Caption = #3623#3633#3609#3629#3633#3591#3588#3634#3619
      TabOrder = 1
    end
    object ChkThr: TCheckBox
      Left = 258
      Top = 24
      Width = 77
      Height = 17
      Caption = #3623#3633#3609#3614#3620#3627#3633#3626#3610#3604#3637
      TabOrder = 2
    end
    object ChkWen: TCheckBox
      Left = 171
      Top = 24
      Width = 61
      Height = 17
      Caption = #3623#3633#3609#3614#3640#3608
      TabOrder = 3
    end
    object ChkFri: TCheckBox
      Left = 12
      Top = 47
      Width = 61
      Height = 17
      Caption = #3623#3633#3609#3624#3640#3585#3619#3660
      TabOrder = 4
    end
    object ChkSat: TCheckBox
      Left = 87
      Top = 47
      Width = 61
      Height = 17
      Caption = #3623#3633#3609#3648#3626#3634#3619#3660
      TabOrder = 5
    end
    object ChkSun: TCheckBox
      Left = 171
      Top = 47
      Width = 73
      Height = 17
      Caption = #3623#3633#3609#3629#3634#3607#3636#3605#3618#3660
      TabOrder = 6
    end
  end
  object Panel1: TPanel
    Left = 6
    Top = 8
    Width = 403
    Height = 41
    Caption = #3619#3632#3610#3610#3585#3635#3627#3609#3604#3592#3635#3609#3623#3609#3609#3633#3604#3627#3617#3634#3618#3626#3635#3627#3619#3633#3610#3588#3621#3636#3609#3636#3588#3605#3656#3634#3591#3654
    Color = clMoneyGreen
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clWindowText
    Font.Height = -16
    Font.Name = 'Tahoma'
    Font.Style = [fsBold]
    ParentBackground = False
    ParentFont = False
    TabOrder = 2
  end
  object BtnOk: TButton
    Left = 132
    Top = 242
    Width = 75
    Height = 25
    Caption = #3605#3585#3621#3591
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clWindowText
    Font.Height = -11
    Font.Name = 'Tahoma'
    Font.Style = [fsBold]
    ParentFont = False
    TabOrder = 0
    OnClick = BtnOkClick
  end
  object BtnCancel: TButton
    Left = 213
    Top = 242
    Width = 75
    Height = 25
    Caption = #3618#3585#3648#3621#3636#3585
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clWindowText
    Font.Height = -11
    Font.Name = 'Tahoma'
    Font.Style = [fsBold]
    ParentFont = False
    TabOrder = 1
    OnClick = BtnCancelClick
  end
  object CboClinic: TComboBox
    Left = 97
    Top = 69
    Width = 225
    Height = 21
    AutoDropDown = True
    Style = csDropDownList
    ItemHeight = 13
    TabOrder = 3
    Items.Strings = (
      '00-'#3652#3617#3656#3619#3632#3610#3640)
  end
  object DTPStart: TDateTimePicker
    Left = 147
    Top = 199
    Width = 104
    Height = 21
    Date = 40212.000000000000000000
    Format = 'MMM yyyy'
    Time = 40212.000000000000000000

    TabOrder = 4
  end
  object txttotalAppointment: TEdit
    Left = 306
    Top = 198
    Width = 33
    Height = 21
    TabOrder = 5
    Text = '80'
  end
  object cds: TClientDataSet
    Aggregates = <>
    CommandText =
      #39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39 +
      #39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39#39';kk'
    Params = <>
    ProviderName = 'DataSetProvider1'
    Left = 360
    Top = 64
  end
  object ds: TDataSource
    DataSet = cds
    Left = 328
    Top = 64
  end
    object ChkShowDBug: TCheckBox
    Left = 280
    Top = 287
    Width = 129
    Height = 17
    Caption = 'Show Debug Messages'
    TabOrder = 9
  end
object LimitGrid: TDBGrid
    Left = 8
    Top = 312
    Width = 399
    Height = 217
    TabOrder = 8
    DataSource = ds
    TitleFont.Charset = DEFAULT_CHARSET
    TitleFont.Color = clWindowText
    TitleFont.Height = -11
    TitleFont.Name = 'Tahoma'
    TitleFont.Style = []
  end
object BtnRefresh: TButton
    Left = 294
    Top = 242
    Width = 109
    Height = 25
    Caption = #3649#3626#3604#3591#3612#3621#3605#3634#3619#3634#3591#3651#3627#3617#3656
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clWindowText
    Font.Height = -11
    Font.Name = 'Tahoma'
    Font.Style = [fsBold]
    ParentFont = False
    TabOrder = 10
    OnClick = BtnRefreshClick
  end
end
ปิยะณัฐ นิ่มขุนทด (Farm)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
Email farmonline@gmail.com
MSN farmonline@hotmail.com
HOSxP V. 3.54.X.X MySQL 5.1.30
<b>Show the world what I can do!</b>
โปรแกรม HOSxP2Depression2011 https://sites.google.com/site/hosxp2depression2011

doramon

 • บุคคลทั่วไป
สุดยอด
 :)

ออฟไลน์ Svl2Nuk3

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 793
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
สุดยอดครับ   ;D

I'm nuke (นุ๊ก)
My Blog  : http://www.codenuke.net
อดีต นวก.คอมฯ รพช.พรหมพิราม => 1 พ.ค. 52 - 30 ก.ย. 54
ปัจจุบัน : Software Engineer บริษัทแห่งหนึ่ง

ออฟไลน์ werachon

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 300
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
เยี่ยม ครับ เมื่อวานยังคุยกับ อ.ณัฐ อยู่เลย มาไวจริง ๆ  ::)
วีระชน พันธะ  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองไผ่ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์. 056-781113-4 ต่อ 130 งานประกันสุขภาพ
มือถือ. 081-2800068
HOSxP XE4 ขึ้นระบบ 22 -04 -59 Version 4.59.10.29
Master : HP ProLiant DL 380 G8  Ram 32 G
Slave : HP ProLiant DL 380 G7 Ram 22 G
ImageServer: HP ProLiant DL 380 G7 Ram 20

ออฟไลน์ Auing

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 458
 • " *-* "
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
ของเค้าดีจิงๆ    ;D ;D ;D ;D    ขอบคุณครับ
Santisuk Hosp
Mr.NOPHADON,>เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญการกินเป็นพิเศษ
MSN      : auinga@hotmail.com    
Server   :   HP, Cen OS 6.4 64 bit, Ram 2 G 
Hosxp structure version    : 3.56.8.21, MariaDB 5.5.32
HOSxP Start : 13092549

ออฟไลน์ nuttavut

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,634
 • Boom-Beam
 • Respect: +15
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
การนำเข้าให้ทำลักษณะแบบนี้ครับ... ;D ;D


 ;D


 ;Dถ้าหากต้องการลบ ให้ไปลบที่นี่ (ตามภาพเลยครับ)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2010, 10:26:11 AM โดย nuttavut »
..Wichianburi Hospital  Phetchabun ..
Mr.Nuttavut   System Admin,Programer
Master:: HP DL380 G7 RAM 24GB Raid5 CentOS5.2  Percona 5.1.45
Slave::HP ProLiant ML150G3 Xeon Raid1  CentOS5.2   ,Percona 5.1.45
HOSxP 3.55.7.14, LIS (iLab),PACS
Tel. 0-5692-8169 ต่อ 180  | รพ. ขนาด 150+ เตียง |17 สอ. HOSxP_PCU |BMS Datacenter 18 node |
WWW : http://wichianhos.thaieasydns.com
|..ดูแลห่วงใย ใส่ใจบริการ รักษาได้มาตรฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ..|   PDS Project  |  การนำเข้า Script คลิก

ออฟไลน์ por

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,087
 • เพราะว่าเธอคือดวงใจของฉัน
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • Blog Adminpor
ลองแล้ว เจอ error แบบนี้ครับ
adminpor
ICT @ Office of Public Health.Nakhonsi Province.
Mobile.083-1740976
Office.075-343409 to 106

ออฟไลน์ por

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,087
 • เพราะว่าเธอคือดวงใจของฉัน
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • Blog Adminpor
แก้ได้แล้วครับ
adminpor
ICT @ Office of Public Health.Nakhonsi Province.
Mobile.083-1740976
Office.075-343409 to 106

ออฟไลน์ wiphusit

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,423
 • ยอดกมล
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลทับปุด
ขอด้วยครับ
วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลทับปุด
อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
(DTAC)09-5509-7358
โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
โทรสาร 0-7659-9115
Thailand.
wiphu11353@gmail.com
CENTOS 6.5
Percona-Server-5.5.35-33.0
HOSxP_Upgrade_3.61.3.26

ออฟไลน์ Knott

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 874
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณมากครับ พี่พยาบาลแกกำลังต้องการอยู่เลย น่าจะมีแบบใส่ได้ทั้งปีด้วยนะครับ  ;D ;D ;D
รพช.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ขึ้นระบบ 1 เมษายน 2551 (ขึ้นระบบเอง)
Server : IBM x3250 M2, RAM 4 GB, FreeBSD 7.2, Mysql 5.1.30
HOSxP Version 3.56.1.15
WebSite :: www.watbothosp.go.th

ออฟไลน์ manorom

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 62
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
 ;Dสุดยอดเลยครับ ;D
ไพโรจน์ เม่นสุวรรณ์ 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
โรงพยาบาลมโนรมย์
server Centos 5 MySQL 5.1.29
เริ่ม ก.พ.2551

ออฟไลน์ nuttavut

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,634
 • Boom-Beam
 • Respect: +15
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
0
ขอด้วยครับ

ก๊อบ code ด้านบน หรือ โหลด CDS จาก file แนบ ;D ;D
..Wichianburi Hospital  Phetchabun ..
Mr.Nuttavut   System Admin,Programer
Master:: HP DL380 G7 RAM 24GB Raid5 CentOS5.2  Percona 5.1.45
Slave::HP ProLiant ML150G3 Xeon Raid1  CentOS5.2   ,Percona 5.1.45
HOSxP 3.55.7.14, LIS (iLab),PACS
Tel. 0-5692-8169 ต่อ 180  | รพ. ขนาด 150+ เตียง |17 สอ. HOSxP_PCU |BMS Datacenter 18 node |
WWW : http://wichianhos.thaieasydns.com
|..ดูแลห่วงใย ใส่ใจบริการ รักษาได้มาตรฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ..|   PDS Project  |  การนำเข้า Script คลิก