HOSxP

You are here: Home Product Data warehouse BMS Healthcare MIS Report Product ข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุข

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุข

report population data

     กลุ่มรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประกอบด้วยสถิติการให้บริการ สามารถแยกออกเป็นการให้บริการ และงานส่งเสริม รายงานการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก เปรียบเทียบสถานบริการหลัก เพื่อนำไปเป็นตัวชี้วัดการให้บริการ และวางแผนการให้บริการ รายงานอัตราการครองเตียง จำนวนวันนอน จำนวนผู้ป่วยที่รับรักษา และค่าใช้จ่ายในการรักษาของ ผู้ป่วย ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล

 

ตัวอย่างรายงานในหมวดนี้

 

back to MIS Report