HOSxP

You are here: Home Product Data warehouse BMS Healthcare MIS Report Product ข้อมูลการเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของประชากรในเขตรับผิดชอบ

ข้อมูลการเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของประชากรในเขตรับผิดชอบ

report population data

     กลุ่มรายงานแสดงรายงานการให้บริการคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดโรค ในสตรี เช่น รายงานการคัดกรอง โรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA และรายงานการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap Smear แสดงในภาพร่วม และ ทะเบียนรายชื่อ พร้อมผลการคัดกรอง

 

ตัวอย่างรายงานในหมวดนี้

 

back to MIS Report