HOSxP

You are here: Home Product Data warehouse BMS EPIDEM Center Product ระบบงานระบาดวิทยา
 • banner_epiedm64.gif
 • banner_epiedm64.jpg

ระบบงานระบาดวิทยา

ระบบงานระบาดวิทยา

 • ระบบ Monitor การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการเกิดโรคทางระบาดวิทยา
 • ระบบรายงานโรคทางระบาดวิทยา ทันทีที่มีการบันทึกในโปรแกรม HOSxP หรือ HOSxP PCU ออนไลน์เข้าสู่ center
 • ระบบยืนยันโรคทางระบาดวิทยาแบบออนไลน์ จาก Intra Web เข้าสู่ Center
 • ระบบสืบค้นแหล่งเกิดโรค GIS เพื่อสอบสวนโรคและจำกัดจุดเกิดโรค
 • ระบบรายงานสถานการณ์โรคแบบ Real time ผ่าน Intra Web จาก Center

 • ลดความซ้ำซ้อน การบันทึกข้อมูลและการรายงานโรคทางระบาดวิทยา
 • สามารถเฝ้าระวังและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงที
 • Center สามารถควบคุมติดตามเฝ้าระวังโรคแบบ Real time
 • สามารถควบคุมพื้นที่การกระจายตัวของโรคได้อย่างแม่นยำ

 • สามารถกำหนดกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
 • สามารถดึงข้อมูลจากการให้รหัสการวินิจฉัยที่ตรงกับกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่กำหนดไว้ เมื่อบันทึกข้อมูลการรักษาใน HOSxP หรือ HOSxP PCU เข้าสู่ระบบรายงาน 506 ของโปรแกรม โดยอัตโนมัติ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เข้า Data Center
 • มีระบบการยืนยันในระดับอำเภอและจังหวัด รวมทั้งรายงานผ่าน Intra Web
 • มีระบบการเตือนกรณีมีการส่งข้อมูลซ้ำระหว่างหน่วยบริการ
 • มีระบบแก้ไขรายงาน 506 (รายงาน 507)
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เข้าระบบ Epidemiology Online ของ Data Center
 • สามารถส่งออกข้อมูลเข้าโปรแกรม R506 ผ่านหน้ารายงานใน Intra Web ได้
 • มีระบบการส่งออกข้อมูลกรณี Refer Out ผ่าน Intra Web
 • มีระบบการบันทึกข้อมูลกรณี Refer In ผ่าน Intra Web
 • สามารถกำหนดจุดการกระจายของโรค โดยทำแผนที่จุด (Spot map) ได้
 • สามารถจัดทำหรือปรับปรุงรายงานที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของผู้ใช้งานได้

 

BACK