HOSxP

You are here: Home Product Data warehouse BMS Healthcare Datawarehouse Product ระบบงานที่เชื่อมต่อกับระบบ BMS Data Center

ระบบงานที่เชื่อมต่อกับระบบ BMS Data Center

 

1.

ระบบ BMS Referral Center

ระบบส่งต่อข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์

 

2.

ระบบ BMS NCD Registry Center

ระบบขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังออนไลน์

 

3.

ระบบ BMS Epidem Center

ระบบระบาดวิทยาออนไลน์

 

4.

ระบบ BMS Healthcare MIS Report

ระบบรายงานคลังข้อมูลสุขภาพ

 

BACK