HOSxP

You are here: Home Product HIS Back Office BMS Inventory Product ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
 • banner-inventory.gif
 • banner-inventory.jpg

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

BMS INVENTORY

   " โปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า (BMS INVENTORY) เป็นโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าที่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากร/สินค้า ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถทำการกำหนดคลังสินค้า วางแผนการซื้อ ออกใบสั่งซื้อ และรายงานต่างๆ "

ความสามารถระบบ BMS INVENTORY  แบ่งได้หลักๆ ดังนี้

 • ระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ
 • ระบบทำแผนจัดซื้อแยกตามคลัง
 • ระบบใบขอซื้อ
 • ระบบใบสั่งซื้อ
 • ระบบลงรับสินค้าเข้าคลัง
 • ระบบเบิก-จ่ายสินค้าจากคลังย่อย
 • ระบบโอนสินค้าระหว่างคลัง
 • ระบบตรวจนับสินค้า
 • ระบบตัดจ่ายยาแบบ real-time
 • ระบบการตัดจ่ายแบบตัดเอง
 • ระบบตรวจสอบสินค้าหมดอายุ
 • ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบจัดการสิทธิการเข้าถึง
 • ระบบรายงานของระบบคลังสินค้า

      ระบบ BMS Inventory  เป็นระบบบริหารจัดการคลังแบบครบวงจร ที่รองรับการทำงานตั้งแต่วางแผนการจัดซื้อ ออกใบสั่งซื้อ ลงรับสินค้า ระบบเบิก-จ่ายสินค้าไปยังคลังย่อย จนกระทั่งรายการสินค้าต่างๆ บันทึกตัดจ่ายออกจากระบบ  ซึ่งระบบสามารถติดตามและตรวจสอบได้ตลอดว่ารายการสินค้ามีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้าง ทำให้สามารถวางแผนจัดการการซื้อและการใช้งานของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     มีระบบจัดการแผนการสั่งซื้อ สามารถจัดทำแผนการสั่งซื้อได้ในแต่ละปีงบ และสามารถติดตามรายการสินค้าแต่ละชิ้นว่าการสั่งซื้อเป็นไปตามแผนหรือไม่

     มีระบบที่ช่วยในประเมินการใช้งานของสินค้าแต่ละสินค้าเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในระบบ

 

     มีระบบบริหารสินค้าคงคลัง ตามหลักการคิดวิเคราะห์ ABC & VED Analysis  เพื่อควบคุมปริมาณการซื้อยาที่จำเป็นและลดต้นทุนในการสั่งซื้อยาเกินปริมาณที่กำหนด

      มีระบบ Material Requirement plaining  เพื่อใช้ในการคำนวนจุดสั่งซื้ออัตโนมัติ โดยตัวระบบสามารถระบุจำนวนเดือนที่มีการใช้งานได้และจะคำนวนจุดสั่งซื้อให้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถ monitor การสั่งซื้อของสินค้าชิ้นนั้นๆได้อีกด้วย

       มีระบบงบประมาณและสามารถควบคุมงบประมาณในการสั่งซื้อได้ โดยระบบแสดงข้อมูลให้เห็นโดยง่ายตั้งแต่กระบวนการทำใบขอซื้อ/ใบสั่งซื้อ

       ปัจจุบันระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานบัญชี(BMS-Accounting System)ในส่วนของเจ้าหนี้การค้าโดยระบบสามารถรับรู้เจ้าหนี้การค้าได้ตั้งแต่การลงรับสินค้าในระบบ

        มีระบบรองรับการยิง Barcode เพื่อความสะดวกในการค้นรายการสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใบขอซื้อ/สั่งซื้อ /รับ/ตัดจ่ายสินค้าออกจาก หน่วยงานได้

        มีระบบอำนวยความสะดวกการเบิกสินค้าจากคลังใหญ่ โดยสามารถเลือกความสามารถการเบิก ตาม Template หรือดึงจากรายการเติมเต็ม max /ดึงรายการต่ำกว่า min /ดึงรายการจ่ายการจ่าย Real time เพื่อนำข้อมูลมาใส่ในใบเบิกง่ายต่อการใช้งาน

      มีระบบตัดจ่าย real time และมีข้อมูล Stock card เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลการจ่ายยาให้กับคนไข้แต่ละคนได้

 

มีระบบงานรายงานสรุปข้อมูลรายเดือน-รายปี เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และทำข้อมูลสรุปต่างๆ เช่น

 • รายงานสรุปประวัติใบสั่งซื้อ
 • รายงานวัสดุคงคลัง
 • รายงานสถิติ ยอดยกมา-รับ-จ่ายแยกตามรายการ
 • รายงานสรุปรับ-จ่ายแบ่งตามหมวดยา
 • รานงานการขอยืมยาจากบริษัท
 • รายงานจ่ายตามใบเบิก
 • รายงานเจ้าหนี้การค้า
 • รายงานรับสินค้าจากการสั่งซื้อ
 • รายงานสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
 • รายงานสินค้าแยกตามED NED
 • รายงานสรุปการจ่ายสินค้าให้หน่วยงานตามใบเบิก
 • รายงานสรุปมูลค่าสินค้าคงคลัง
 • รายงานสรุปการให้ยืมสินค้า
 • รายงานสรุปสถิติรับ-จ่ายแยกตามรายการ
 • รายงานสรุปสินค้าที่ต่ำกว่า min
 • รายงานสรุปสินค้าที่หมดอายุ
 • รายงานมูลค่าสินค้าคงคลังแยกตามรายการ
 • รายงานสรุปจำนวนสินค้าที่รับบริจาค
 • รายงานสรุปการตัดจ่ายสินค้าของหน่วยงาน