HOSxP

You are here: Home Product HIS Front Office BMS-HOSxP Product ระบบผู้ป่วยใน
  • banner-hosxp64.gif
  • banner-hosxp64.jpg

ระบบผู้ป่วยใน

 

1.   สามารถลงทะเบียนรับผู้ป่วยใหม่ โดยแยกรับเป็นรายหอผู้ป่วยได้

 

2.   สามารถบันทึก / การแก้ไขประวัติส่วนตัวและการรักษา

3.   สามารถลงผลการวินิจฉัยตามมาตรฐานรหัส ICD10

 

4.   สามารถคำนวณค่า relative weight ตามระบบ DRGs ได้ในขั้นตอนการลงผลวินิจฉัยได้

 

5.   สามารถส่งข้อมูล DRGs ตามโครงสร้าง 12 แฟ้มมาตรฐานได้

 

6.   สามารถบันทึกข้อมูลการทำหัตถการของผู้ป่วยในได้

 

7.   สามารถบันทึกการให้การรักษา การให้ยา ในผู้ป่วยแต่ละราย

 

8.   สามารถส่งใบสั่งยา ใบตรวจ Lab, X-ray, MRI, CT, U/S, ใบส่งตรวจพิเศษต่าง ๆ ใบ  set ผ่าตัดผ่านระบบได้ 
9.   สามารถบันทึกสั่ง lab/x-ray จากตึกผู้ป่วยในได้

 

10.  สามารส่งผู้ป่วยไปยังห้องทันตกรรม / ห้องผ่าตัด จากตึกผู้ป่วยในได้

 

11.  สามารถลงบันทึกจำหน่ายคนไข้ สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคนไข้ได้ และยกเลิกการจำหน่าย �� � 

 

14.  สามารถบันทึกและตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยและสถานที่ที่ผู้ป่วยเข้าพัก และบันทึก หลักฐานการรับผู้ป่วยเข้าพัก

 

15.  สามารถใช้เพื่อการย้าย แลกเปลี่ยน และส่งผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆ

 

ระบบสามารถรองรับการบันทึกรับ / ส่งแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน และบัตรตรวจโรค (OPD-Card) ตามกลุ่มงานหรือหอผู้ป่วยหรือแพทย์เจ้าของไข้  โดยการบันทึก HN. หรือ AN. หรือ โดยใช้ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และระบบสามารถระบุสถานะและตำแหน่งการรับ – ส่งแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในได้

 

สามารถลงทะเบียนรับผู้ป่วยเข้าสู่หอผู้ป่วย ระบุเลขที่เตียง  แพทย์เจ้าของไข้ สาขาทางการแพทย์

 

สามารถบันทึกประเภทการ Admit ของคนไข้ ได้แก่ ปกติ อุบัติเหตุ เด็กแรกเกิด คลอดบุตร เป็นต้น 

 

- สามารถบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้ป่วยใน โดยสามารถออกเลขประจำตัวผู้ป่วยในโดย อัตโนมัติ (ออก AN) และบันทึกวันที่และเวลาการรับเข้ามาตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งพิมพ์ฟอร์มผู้ป่วยใน  และส่งผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วย

- สามารถสร้างเลขที่ผู้ป่วยในโดยอัตโนมัติ (หมายเลข AN: Admission Number) และ เป็นตัวเลขที่ต่อเนื่องกันไปตลอดปี พ.ศ. และเมื่อขึ้น พ.ศ.ใหม่ให้เริ่มต้นเลขใหม่

- สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของผู้ป่วยที่จะ Admit จากระบบผู้ป่วยนอกมาใน ระบบผู้ป่วยใน (รับข้อมูลของผู้ป่วยที่จะ Admit จากระบบผู้ป่วยนอก มาเป็นข้อมูลเบื้องต้นและหอผู้ป่วย 

- สามารถแก้ไข ข้อมูลและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้) เช่น การวินิจฉัยเบื้องต้น ตามรหัส ICD ขององค์การอนามัย โลก(WHO) และของประเทศไทย รวมทั้งสามารถบันทึกการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น โรค, ชื่อแพทย์เจ้าของไข้, กลุ่มงาน / หน่วยงาน เป็นต้น

 

- สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลสิทธิการรักษาของบัตรแต่ละประเภท เลขที่บัตร วันที่ เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดในการใช้สิทธิ

- สามารถรองรับสิทธิของผู้ป่วยไม่จ ากัด พร้อมทั้งสามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นสิทธิที่ ผู้ป่วยเคยใช้  และสิทธิปัจจุบันที่ผู้ป่วยใช้

 

สามารถรองรับการลงทะเบียนผู้ป่วยนอนรักษาย้อนหลังในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง เช่น  ไฟฟ้าดับ ระบบขัดข้อง

สามารถบันทึกยกเลิกการลงทะเบียนผู้ป่วยใน (ล้ม AN) ได้ตามข้อกำหนดของการล้ม  หรือตามดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน โดยกำหนดสิทธิ์ของการยกเลิกให้เฉพาะคน และสามารถตรวจสอบวัน  เวลา สถานที่ เหตุผลที่ยกเลิกและชื่อผู้บันทึก ซึ่งสามารถยกเลิกได้เฉพาะหอผู้ป่วยที่ผู้ป่วยนอนพักรักษาอยู่

สามารถรองรับการพิมพ์ Sticker ในรูปแบบที่กำหนดได้ เช่น รายละเอียดที่ ประกอบด้วย HN, Barcode HN, คำนำหน้านาม, ชื่อ, นามสกุล, อายุ, วันที่แบบไม่ระบุวัน (เว้นที่ให้เขียนเช่น “…../……/……”) ได้ตามจำนวนที่ต้องการ

มีระบบแจ้งเตือน เมื่อมีผู้ป่วยใหม่ หรือรับย้ายมายังหอผู้ป่วย

 

หน่วยงาน Admission Center สามารถระบุแพทย์เจ้าของไข้ได้


ระบบจะแสดงเฉพาะเตียงที่ว่างอยู่ในการรับ Admit ผู้ป่วย

 

สามารถระบุได้ว่าผู้ป่วยมา Revisit ด้วยอาการเดิมได้

 

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการปฏิเสธการรับเป็นผู้ป่วยใน หลังจากรับเข้าเป็นผู้ป่วยในแล้ว   สามารถท าการจ าหน่ายหรือยกเลิกข้อมูล การ Admit  พร้อมเก็บเหตุผลในการยกเลิก และรหัสผู้ยกเลิกข้อมูลได้  และเก็บสถิติการจาหน่ายจากการปฏิเสธการรักษาได้

 

สามารถสอบถามรายชื่อผู้ป่วยที่นอนพักรักษานานๆได้ (แพทย์เห็นควรให้กลับบ้านแต่ ผู้ป่วยไม่กลับ)

 

สามารถสอบถามสถานภาพของผู้ป่วยได้ว่ากำลังนอนรักษาตัวอยู่หรือถูกจำหน่ายแล้ว

 

สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วย ประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย ประวัติการแพ้ ยา ประวัติการรักษา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  สถานการณ์ตรวจรักษา จากแฟ้มประวัติตัวผู้ป่วย จาก ระบบเวชสถิติ Code ICD 10

 

 

BACK