ติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP และเป็นวิทยากรจัดการอบรมวิธีการใช้โปรแกรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

      บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติงานเวชระเบียน สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเวชระเบียนศาสตร์ วิชาการเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน และวิชาโปรแกรมสำหรับเวชระเบียน และเป็นวิทยากรจัดการอบรมวิธรการใช้โปรแกรม BMS-HOSxP ให้กับคณาจารย์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาเวชระเบียน