HOSxP

You are here: Home Events Activities ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2

ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2

โครงการเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
"พัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน"  
ณ วัดถ้ำสติ จังหวัด ราชบุรี
วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562