ระบบบันทึกการคัดกรองผู้สงสัย COVID-19 และการตรวจสอบข้อมูลประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศ