HOSxP

You are here: Home Product Data warehouse BMS Healthcare MIS Report Product ข้อมูลพื้นฐานประชากร

ข้อมูลพื้นฐานประชากร

report population data

     หมวดรายงานข้อมูลพื้นฐานประชากร เป็นรายงานที่ประกอบด้วยการรายงานจำนวนประชากร ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งจะสามารถจำแนกเพศ กลุ่มอายุ เรียกดูได้ละเอียดถึงระดับหมู่บ้านเพื่อข้อมูลเชิงลึก ทั้งยังมีรายงานการเกิด และการตาย ซึ่งสามารถเรียกดูได้ทั้งระดับโรงพยาบาล และระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้

     นอกจากนี้ยังมีรายงานความครอบคลุมผุ้มีสิทธิประกันสุขภาพ รายงานผู้ที่ยังไม่มีสิทธิการรักษาและสิทธิว่างที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน และรายงานผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการรักษาต่อไป

 

ตัวอย่างรายงานในหมวดนี้

 

back to MIS Report