HOSxP

You are here: Home Product Application on mobile BMS e-Chart iOS
  • banner_echart-ios.gif

BMS e-Chart iOS

BMS e-Chart 
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้แพทย์ได้เข้าถึง ข้อมูลของผู้ป่วยในสำหรับเตรียมการรักษาก่อนพบผู้ป่วยที่  Ward หรือ เพื่อการสรุป Chart ข้อมูลของผู้ป่วย โดยพัฒนามารองรับระบบ ios ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store
           
                   ข้อมูลการ admit
                   ข้อมูล Vital Sign
                   ข้อมูลผลวินิจฉัย
                   ข้อมูล Medication
                   ข้อมูล Lab/X-Ray
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       การตั้งค่าการใช้งาน BMS e-Chart ก็ไม่ยุ่งยาก ใช้งานก็ง่าย สะดวกในการดูประวัติของผู้ป่วยใน ซึ่งสามารถอ่านขั้นตอนเพิ่มเติม ได้ใน วารสาร BMS ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม ประจำปี 2560