ระบบบันทึกการคัดกรองผู้สงสัย COVID-19 และการตรวจสอบข้อมูลประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศ BMS-HOSxP

ระบบบันทึกการคัดกรองผู้สงสัย COVID-19 และการตรวจสอบข้อมูลประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศ

(ปรับปรุงใน BMS-HOSxP  เวอร์ชั่น 3.63.3.9)

สามารถเลือกเข้าใช้งานระบบนี้ได้ ทั้งหมด 4 เมนู ดังนี้


A: เมนู คัดกรอง COVID-19

1.เมนู ระบบผู้ป่วยนอก เลือก คัดกรอง COVID -19

2.ระบบจะเปิดหน้าต่าง ระบบคัดกรอง COVID-19 และตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศ

       1.) ค้นหาผู้ป่วย โดยในการค้นหาครั้งแรก ระบบจะให้กรอก login และ password ของ ระบบ Smart Health ID หรือ สามารถกด ปุ่ม Moph Login เพื่อ login ได้

       2.) กรอกข้อมูลการคัดกรอง

       3.) ใส่ผลการคัดกรอง

       4.) บันทึกผลการคัดกรอง

(ผลการคัดกรองของผู้สงสัย จะแสดงผลการคัดกรอง ในระบบห้องทำงานแพทย์ และ ระบบคัดกรอง)

       ที่ แท็บ : ประวัติการเดินทาง จะแสดงข้อมูลดังนี้B. เมนูคัดกรอง COVID-19 ที่หน้าจอ ส่งตรวจผู้ป่วยนอก


C. เมนูคัดกรอง COVID-19 ที่หน้าจอระบบงานคัดกรอง


D. เมนูคัดกรอง COVID-19 ที่หน้าจอระบบงานห้องตรวจแพทย์ ที่แท็บ: ซักประวัติ


ระบบบันทึกการคัดกรองผู้สงสัยและตรวจสอบข้อมูลประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศของผู้สงสัย

ระบบบันทึกการคัดกรองผู้สงสัยและตรวจสอบข้อมูลประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศของผู้สงสัยที่มาใช้ บริการโรงพยาบาล โปรแกรม BMS-HOSxP XE (ปรับปรุงเวอร์ชั่น BMS-HOSxP XE วันที่ 5 มีนาคม 63)

สามารถใช้งานระบบนี้ ได้จาก 2 เมนู คือ

A. เมนู Immigration

1. ไปที่เมนู OPD RegistryImmigration ดังภาพ


2. ระบบจะเปิดหน้าต่าง ตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศ ดังภาพ


     (1) ค้นหาผู้ป่วย !!! ครั้งที่แรกค้นหา ระบบจะให้กรอก user และ password ของระบบ Smart Health ID

     (2) กรอกข้อมูลการคัดกรอง

     (3) คลิกที่แท็บประวัติการเดินทาง เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเดินทางท่ีเชื่อมต่อไประบบที่ ICT MOPH

     (4) เลือกผลการคัดกรอง แล้วกดปุ่มบันทึก
          หมายเหตุ สมัครใช้ระบบ
Smart Health ID ได้ท่ี  https://smarthealth.moph.go.th

3. ท่ีแท็บประวัติเดินทาง จะแสดงข้อมูล ดังน้ีB. เมนู Nurse Workbench

ไปที่หน้าจอ Nurse Workbench จะมี ปุ่ม SM สําหรับเปิดหน้าต่าง ตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออก ประเทศ ดังภาพ
ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง-test

 

BMS INVENTORY
เป็นระบบบริหารจัดการคลังแบบครบวงจร ที่รองรับการทำงานตั้งแต่วางแผนการจัดซื้อ ออกใบสั่งซื้อ ลงรับสินค้า ระบบเบิก-จ่ายสินค้าไปยังคลังย่อย

 

 

VDO ตัวอย่างการใช้งาน BMS Inventory
เป็นการอธิบายและสอนการใช้งานเบื้องต้นของระบบงานบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ทั้ง 25 ระบบ เพื่อให้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้แบบฟรีๆ

Learn more

การทำงานของระบบ
วีดีโออธิบายภาพรวมการทำงาน
ของระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
อย่างละเอียด
รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรม
รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรม ท่าน
สามารถ download version 3.55.8.21
ได้ที่ cloud1.hosxp.net
   

 

Download BMS Inventory Setup 3.55.6.19

BMS Inventory XE


ขออภัยในความไม่สะดวก

ขณะนี้กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ค่ะ