IPD Paperless

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

 

         

Smart Hospital Payment Kiosk

การออกแบบและสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน