HOSxP

You are here: Home Company BMS Officer

ทีมงาน BMS

ฝ่ายบริหาร

alt

ชัยพร สุรเตมีย์กุล

กรรมการผู้จัดการ


โทรศัพท์ : 086-2229551
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นิธยาภรณ์ สุทธินุ่น

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ


โทรศัพท์ : 089-5921154
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

หัทยา ทองคงหาญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ


โทรศัพท์ : 081-899-5382 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

เกวลิน นาทองบ่อ

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 , 081-911-9176 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ศิราภรณ์ พุฒผล

เลขานุการ ผู้อำนวยการ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 , 081-911-9176 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

วรรณพร เมฆประยูร

เลขานุการ ผู้อำนวยการ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 , 081-911-9176 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

alt

สุมาลี เหรียญไพโรจน์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112 , 08-1916-4789
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ศิริกาญจน์ สุขะนาวิน

เจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมคุณภาพและธุรการ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ชนากานต์ ธรรมทินโน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นันตกาล สิทธิปิกิจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

รัญจวน แก้วกำโพรี

แม่บ้าน


โทรศัพท์ : -
E-Mail :
 
alt

พเยาว์ แก้วกำโพรี

แม่บ้าน


โทรศัพท์ : - 
E-Mail :
 

ฝ่ายขายและการตลาด

 
alt

กรบงกชมาศ  อิ่นแก้ว

หัวหน้าแผนกขายและการตลาด


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 105 , 081-915-5138
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ธนิตา สายวารี

เจ้าหน้าที่ชำนาญการขายและการตลาด


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 105 , 08-6312-7347
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุดารัตน์ เช้าวันดี

เจ้าหน้าที่ชำนาญการขายและการตลาด


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 093-241-9969 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุกัญญา เชื่อมสุข

เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 088-377-7284
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 
alt

อังกรณ์รัตน์ สระทองออย

หัวหน้าแผนกการเงิน


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

พิมลภา โพธิ์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บัญชี


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ภัควิภา แคล่วคล่อง

เจ้าหน้าที่การเงิน


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นฤมล แซ่ก๊วย

เจ้าหน้าที่การเงิน


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

รจนา ภูศรีเมือง

เจ้าหน้าที่บัญชี


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

alt

ทรรศนันทน์ แสงทอง

ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

เอกพงษ์ นันต๊ะ

ผู้จัดการโครงการอาวุโสติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 101-103 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ดวงพร ประกาศ

ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-9924-6208
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นรัทธกร ครูพิมาย

หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นุชนารถ สุนทรสถิตย์วงศ์

หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นพกร กิจรุ่งเรื่องกุล

หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : meeyok30hotmail.com
 
alt

รัตนาพร สีทน

เจ้าหน้าที่ชำนาญการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

โชกุนช์ อยู่แท้กูล

เจ้าหน้าที่ชำนาญการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

วัฒนา สิทธิสมบัติ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ณรงศ์ชัย ธัญโชติปรีดา

เจ้าหน้าที่ชำนาญการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

พุ่มพวง ธนะขว้าง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

คุณภัทร วุฒิไชย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ดนุพล เบาะโท

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นฤกฤษ โฆษพงศา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

วรพจน์ สุขจิต

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

พงษ์พัฒน์ ภาณุทัต

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

วัตพงศ์ ฟองคำ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุจิตรา โพธิ์วิจิตร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ณปัน คำพันธ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ธนา ทรวงดอน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุนิสา นิสัยดี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

มุฐิตามพร ไชยนาท

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : 
 
alt

ศิวกร กะรัตน์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

อัญมณี ฮวดแก้ว

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

วาสนา นาเจริญ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

ภาณุพงศ์ หลีจินตะ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

ศรินยา แสงจำรัสชัยกุล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

สาวิณี มองทรัพย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

ขนิษฐา เนื่องไชยศ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

จันทรา ปานทอง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

วริศรา มาลาศรี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

ภัทราภรณ์ ปานเกิด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

อภิสิทธิ์ สุขสง่าเจริญ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

วิทยา ดีไชยรัมย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

พิชญาภา ปัญญาเสน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

วัชรพงษ์ สุขแช่ม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

ณรงค์ฤทธิ์ ไชยเสนา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : -
 
alt

ธนพงศ์ วิญญายะโก

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ธีรพงศ์ มืมขุนทด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม

alt

ทิพวรรณ ขาวอุไร

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 , 08-1915-5148
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นิพนธ์ โยชน์รัมย์

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

วิกานดา แสงอุไร

เจ้าหน้าที่ชำนาญการออกแบบเว็บไซต์


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ศิริวิสา เปลี่ยนม่วง

เจ้าหน้าที่ชำนาญการทดสอบระบบ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สถาพร ประณิธานวิทยา

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ธนาธิป ประชุมชัย

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สรวิศ กฤษณรักษ์ปาณี

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุรสิทธิ์ เบ้าคำ

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

บุปผา คงทอง

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุทธิพงษ์ วงษ์จิตร

เจ้าหน้าที่ IT Support


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ปารินทร์ ศรีเรือง

เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

จักรพรรณ กล้าหาญ

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นพราช คุ้มภัย

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

วีรวิชญ์ นิธินันท์ชัยกุล

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ณัฐวุฒิ สัญญาประชาสกุล

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายเชื่อมต่อระบบ

alt

กษิดิ์เดช รัตนมาศ

ผู้จัดการโครงการเชื่อมต่อระบบ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 , 08-1927-8418
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุทธิเกียรติ ผอบทอง

หัวหน้าเชื่อมต่อระบบ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 , 09-2251-5009
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นุกูล ก้อนมณี

เจ้าหน้าที่ชำนาญการเชื่อมต่อระบบ (LIS)


โทรศัพท์ : 0-2427-9991
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ธนวัฒน์ มลิวัลย์

เจ้าหน้าที่ชำนาญการเชื่อมต่อระบบ (LIS)


โทรศัพท์ : 0-2427-9991
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

alt

กัลยา ศิวะกุลรังสรรค์

ผู้จัดการโครงการพัฒนาและประเมินทักษะบุคลากรด้านเทคนิค


โทรศัพท์ : 0-2472-9991 ต่อ 107 , 08-9924-6206
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

พิพัฒน์ ศิริธนาเวสน์

หัวหน้าทีมพัฒนาและประเมินทักษะ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สินจัย ภูกองชนะ

หัวหน้าทีมฝึกอบรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107 , 08-6336-4217
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์

หัวหน้าทีมฝึกอบรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107 , 08-6336-4217
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ปุณญาพร มิลินทากาศ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการประสานงานฝึกอบรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

เด่นนภา มีบุญ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการปฏิบัติการฝึกอบรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ศุภกร รัตนะ

เจ้าหน้าปฏิบัติการฝึกอบรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

พัชรินทร์ แตงร่ม

เจ้าหน้าปฏิบัติการฝึกอบรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สราวุฒิ ทะวงศา

เจ้าหน้าปฏิบัติการฝึกอบรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ปราณี มีเกาะ

หัวหน้าแผนกสายด่วนแก้ปัญหา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 101-103
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุวิมล มารศรี

เจ้าหน้าที่ชำนาญการปฏิบัติการสายด่วนแก้ปัญหา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 101-103
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ฐิติชญา ชีหรั่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายด่วนแก้ปัญหา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 101-103
E-Mail :- 
 
alt

ศิริลักษณ์ สุขได้พึ่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายด่วนแก้ปัญหา


โทรศัพท์: 0-2427-9991 ต่อ 101-103
E-Mail : 
 
alt

ชินวัฒน์ บุญสูง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายด่วนแก้ปัญหา


โทรศัพท์: 0-2427-9991 ต่อ 101-103
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

ฝ่ายคลังข้อมูล

alt

นันทชัย แก้วมั่น

ผู้จัดการโครงการติดตั้งและดูแลรักษาระบบ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-1899-9128
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ถาวร ศรีพราว

หัวหน้าทีมวิเคราะห์ข้อมูล


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-1919-8317
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

อรรถพร มีศักดิ์

เจ้าหน้าที่ชำนาญการวิเคราะห์ข้อมูล


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ปัญชลี บุญชิต

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งและดูแลรักษาระบบ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายระบบคลังสินค้า

alt

สิทธิชาติ วงศ์ยุทธนาพงศ์

ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบคลังสินค้า


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-1919-7513
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ราตรี ยิ่งยง

หัวหน้าทีมติดตั้งระบบคลังสินค้า


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

วนิดา ภารสถิตย์

หัวหน้าทีมติดตั้งระบบคลังสินค้า


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุธีธิดา ภิญโญธิรางกูร

เจ้าหน้าที่ชำนาญการปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

มงคล สมสะอาด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

กรรณิการ์ ศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
Auto generated by BMS-Office Suite : 2018-11-05 09:45:00