HOSxP

You are here: Home Company BMS Officer

ทีมงาน BMS

ฝ่ายบริหาร

alt

ชัยพร สุรเตมีย์กุล

กรรมการผู้จัดการ


โทรศัพท์ : 086-2229551
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นิธยาภรณ์ สุทธินุ่น

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ


โทรศัพท์ : 089-5921154
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

หัทยา ทองคงหาญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ


โทรศัพท์ : 081-899-5382 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ณัฐชานันท์ สุรินทะ

เลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 , 081-919-6904
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุรีย์พร พงษ์พยัคฆ์

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 , 081-919-6904
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

alt

สุมาลี เหรียญไพโรจน์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112 , 08-1916-4789
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

พรนิภา โสภาพร

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ศิริกาญจน์ จิตรกุลวงศ์

เจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมคุณภาพและธุรการ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

มณฑนา อนูปกิจ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและธุรการ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นันตกาล สิทธิปิกิจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

รัญจวน แก้วกำโพรี

แม่บ้าน


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : -
 
alt

พเยาว์ แก้วกำโพรี

แม่บ้าน


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 112
E-Mail : -
 

ฝ่ายขายและการตลาด

 
alt

กรบงกชมาศ  อิ่นแก้ว

หัวหน้าแผนกขายและการตลาด


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 105 , 081-915-5138
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ธนิตา สายวารี

เจ้าหน้าที่ชำนาญการขายและการตลาด


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 105 , 08-6312-7347
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุดารัตน์ เช้าวันดี

เจ้าหน้าที่ชำนาญการขายและการตลาด


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 093-241-9969 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุกัญญา เชื่อมสุข

เจ้าหน้าที่ชำนาญการขายและการตลาด


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 088-377-7284
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ชัญญานุช เข็มทอง

เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 104 , 088-377-7284
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 
alt

ปุนญิศา ภู่ธีระภัทรกุล

หัวหน้าแผนกการเงิน


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

พิมลภา โพธิ์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บัญชี


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ภัควิภา แคล่วคล่อง

เจ้าหน้าที่การเงิน


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นฤมล แซ่ก๊วย

เจ้าหน้าที่การเงิน


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 106
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

ฝ่ายติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

alt

ทรรศนันทน์ แสงทอง

ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

เอกพงษ์ นันต๊ะ

ผู้จัดการโครงการอาวุโสติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 101-103 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ดวงพร ประกาศ

ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-9924-6208
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
 
alt

สิทธิชาติ วงศ์ยุทธนาพงศ์

ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-1919-7513
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

กิตติเชษฐ์ คชทอง

ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :-
 
alt

นุชนารถ สุนทรสถิตย์วงศ์

หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

รัตนาพร สีทน

หัวหน้าทีมติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ณรงศ์ชัย ธัญโชติปรีดา

เจ้าหน้าที่ชำนาญการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
alt

ฐิติชญา ชีหรั่ง

เจ้าหน้าที่ชำนาญการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail :- 
 
alt

วาสนา นาเจริญ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

ภาณุพงศ์ หลีจินตะ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

ศรินยา แสงจำรัสชัยกุล

เจ้าหน้าที่ชำนาญการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

ขนิษฐา เนื่องไชยศ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

จันทรา ปานทอง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

อภิสิทธิ์ สุขสง่าเจริญ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

ณรงค์ฤทธิ์ ไชยเสนา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : -
 
alt

ธนโชติ เจริญพาณิชย์ศิริ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

บุญสิริ งามเมือง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : -
 
alt

ณัฐพล ชมเชย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : tatle.pp.mju324@gmailcom
 
alt

กฤษติน ศรีบุญไชย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ลัทธพล คำสั้น

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ธวัชชัย ไชยบำรุง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

จิรัฐติกาล จ๊ะสุนา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ปฏิมา รุ่งฉวี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุพันธ์ เปลี่ยนโพธิ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ปรีชัย ขันหลวง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ปกรณ์ พูลเนตร์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ไซมอน ฮัมพรี่ส์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

อรยา ไกรสนาม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม

alt

ทิพวรรณ ขาวอุไร

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 , 08-1915-5148
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นิพนธ์ โยชน์รัมย์

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

วิกานดา แสงอุไร

เจ้าหน้าที่ชำนาญการออกแบบเว็บไซต์


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ศิริวิสา เปลี่ยนม่วง

เจ้าหน้าที่ชำนาญการทดสอบระบบ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สรวิศ กฤษณรักษ์ปาณี

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

บุปผา คงทอง

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

จักรพรรณ กล้าหาญ

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นพราช คุ้มภัย

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

วีรวิชญ์ นิธินันท์ชัยกุล

เจ้าหน้าที่พัฒนา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ศิริพร เมืองเปรม

เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ศิริเทพ เรือนพันธ์

เจ้าหน้าที่ออกแบบแอพพลิเคชั่น


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ทิตาธร ยอดทอง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบงานบัญชี


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 110 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายเชื่อมต่อระบบ

alt

กษิดิ์เดช รัตนมาศ

ผู้จัดการโครงการเชื่อมต่อระบบ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 , 08-1927-8418
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ธนวัฒน์ มลิวัลย์

เจ้าหน้าที่ชำนาญการเชื่อมต่อระบบ (LIS)


โทรศัพท์ : 0-2427-9991
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

วรายุส หอมนาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบ (LIS)


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ธีรพงศ์ มืมขุนทด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบ (LIS)


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ปวรุตม์ อินทรักษา

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิคด้านเครื่องแม่ข่ายและเครือข่าย


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

 
alt

กัลยา ศิวะกุลรังสรรค์

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

พิพัฒน์ ศิริธนาเวสน์

หัวหน้าทีมพัฒนาและประเมินทักษะ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์

หัวหน้าทีมฝึกอบรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107 , 08-6336-4217
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

เด่นนภา มีบุญ

หัวหน้าทีมฝึกอบรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ปุณญาพร มิลินทากาศ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการประสานงานฝึกอบรม


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ภัสกร ศรีสะอาด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝึกอบรม ( ด้านสื่อการสอน )


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 107
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ปราณี มีเกาะ

หัวหน้าแผนกสายด่วนแก้ปัญหา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 101-103
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สุวิมล มารศรี

เจ้าหน้าที่ชำนาญการปฏิบัติการสายด่วนแก้ปัญหา


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 101-103
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ศิริลักษณ์ สุขได้พึ่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายด่วนแก้ปัญหา


โทรศัพท์: 0-2427-9991 ต่อ 101-103
E-Mail : 
 

ฝ่ายคลังข้อมูล

alt

นันทชัย แก้วมั่น

ผู้จัดการโครงการติดตั้งและดูแลรักษาระบบ


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-1899-9128
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ถาวร ศรีพราว

หัวหน้าทีมวิเคราะห์ข้อมูล


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 , 08-1919-8317
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

อรรถพร มีศักดิ์

หัวหน้าทีมวิเคราะห์ข้อมูล


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

นพกร กิจรุ่งเรื่องกุล

หัวหน้าทีมติดตั้ง IPD Paperless คลังข้อมูล


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : meeyok30hotmail.com
 
alt

ปฏิภาณ มีศิริ

 เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการคลังข้อมูล


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

สรลักษณ์ พิรา

 เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการคลังข้อมูล


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ชินวัฒน์ บุญสูง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Smart kiosk


โทรศัพท์: 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

จักรกฤษณ์ มงคลชู

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Smart kiosk


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

ณัฐวุฒิ ว่องพานิช

 เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการคลังข้อมูล


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ฝ่ายระบบคลังสินค้า

alt

วนิดา ภารสถิตย์

หัวหน้าทีมติดตั้งระบบคลังสินค้า


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

พิชญาภา ปัญญาเสน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

ภัทราภรณ์ ปานเกิด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
alt

ธีรพงษ์ เจ๊กวงษ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
alt

รัตนวลี ส่งวัฒนา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบคลังสินค้า


โทรศัพท์ : 0-2427-9991 ต่อ 108 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Auto generated by BMS-Office Suite : 2021-01-22 13:32:00