ระบบบันทึกการคัดกรองผู้สงสัยและตรวจสอบข้อมูลประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศของผู้สงสัยที่มาใช้ บริการโรงพยาบาล โปรแกรม BMS-HOSxP XE (ปรับปรุงเวอร์ชั่น BMS-HOSxP XE วันที่ 5 มีนาคม 63)

สามารถใช้งานระบบนี้ ได้จาก 2 เมนู คือ

A. เมนู Immigration

1. ไปที่เมนู OPD RegistryImmigration ดังภาพ

2. ระบบจะเปิดหน้าต่าง ตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศ ดังภาพ

(1) ค้นหาผู้ป่วย !!! ครั้งที่แรกค้นหา ระบบจะให้กรอก user และ password ของระบบ Smart Health ID

(2) กรอกข้อมูลการคัดกรอง

(3) คลิกที่แท็บประวัติการเดินทาง เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเดินทางท่ีเชื่อมต่อไประบบที่ ICT MOPH

(4) เลือกผลการคัดกรอง แล้วกดปุ่มบันทึก
          หมายเหตุ สมัครใช้ระบบ 
Smart Health ID ได้ท่ี  https://smarthealth.moph.go.th

3. ท่ีแท็บประวัติเดินทาง จะแสดงข้อมูล ดังน้ี

B. เมนู Nurse Workbench

ไปที่หน้าจอ Nurse Workbench จะมี ปุ่ม SM สําหรับเปิดหน้าต่าง ตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออก ประเทศ ดังภาพ