ระบบงาน BMS Referral Center

เป็นระบบงานที่พัฒนาจากระบบ BMS Datacenter เพื่อสนับสนุนระบบงานส่งต่อผู้ป่วยของหน่วยบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล, รพ.สต. ให้ได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนทำการรักษาเพื่อให้สามารถทำการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงสุด โดยระบบ BMS Referral Center จะส่งข้อมูลการส่งต่อทั้งหมดทั้งหมดของโรงพยาบาลต้นทาง ค่าการคัดกรอง ข้อมูลการรักษา ข้อมูลยา ผล Lab และ X-Ray รวมทั้งการส่งข้อมูลภาพถ่ายในกรณีที่โรงพยาบาลต้นทางถ่ายภาพบาดแผลของผู้ป่วย หรือ โรงพยาบาลต้นทางสามารถสแกนเอกสารของผู้ป่วยไปให้โรงพยาบาลปลายทางดูได้ก่อน เอกสารที่ต้องสแกน เช่น OPD Card หรือ เอกสารข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยที่แพทย์เขียนข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยไว้

This image has an empty alt attribute; its file name is tabbar.png