ผู้เขียน หัวข้อ: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ  (อ่าน 6325 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Auing

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 458
  • " *-* "
  • Respect: 0
    • ดูรายละเอียด
หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 22:07:49 PM »
0

ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.53.11.xx.xx  เป็นต้นมา(  เครื่อง client ที่ใช้อยู่โรงพยาบาล))หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
แล้ว log in เข้าใช้ มัน Error ดังนี้ครับ
EurekaLog 6.0.25

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Tue, 30 Nov 2010 21:59:55 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.53.11.30
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Tue, 30 Nov 2010 19:31:37 +0700
  1.6 Up Time         : 39 seconds

Exception:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Tue, 30 Nov 2010 22:00:34 +0700
  2.2 Address       : 00A01262
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.53.11.30
  2.5 Type          : EAccessViolation
  2.6 Message       : Access violation at address 00A01262 in module 'HOSMy.exe'. Read of address 000005A0.
  2.7 ID            : C24E
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : IT_Welfare
  3.2 Name      : Welfare
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.1 Form Class   : TMainForm
  4.2 Form Text    : 5.1.28-rc-community  Database HOSxP @ 172.20.55.254
  4.3 Control Class: TApplication
  4.4 Control Text : :: HOSxP :: 3.53.11.30 MySQL 5.1.28-rc-community [admin@172.20.55.254/HOSxP]

Computer:
-----------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : WELFARE
  5.2 Total Memory  : 1013 Mb
  5.3 Free Memory   : 436 Mb
  5.4 Total Disk    : 51.25 Gb
  5.5 Free Disk     : 37.23 Gb
  5.6 System Up Time: 1 hour, 39 minutes, 3 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2220  @ 2.40GHz
  5.8 Display Mode  : 1440 x 900, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (driver 6.14.10.4906)
  5.11 Printer      : HP LaserJet P1005 (driver 1.0.2)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 172.020.055.089
  7.2 Submask   : 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 172.020.055.001
  7.4 DNS 1     : 172.020.055.001
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF           

Custom Information:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 11181 [โรงพยาบาล สันติสุข]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.1.28-rc-community
                                  Database HOSxP @ 172.20.55.254]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : select version()
  8.6 No 2                     : select sys_value from sys_var where sys_name='auto_check_new_version'
  8.7 No 3                     : select count(*) as cc from sys_var where sys_name='auto_check_new_version'
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /
                                 big_tables = OFF
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_format = MIXED
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 1
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/lib/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/lib/mysql/suntisukcenos.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_community_features = YES
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = NO
                                 have_ndbcluster = NO
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_partitioning = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = DISABLED
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = suntisukcenos
                                 identity = 0
                                 init_connect = SET NAMES tis620
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 131072
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 536870912
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 0
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = OFF
                                 log_bin_trust_function_creators = OFF
                                 log_bin_trust_routine_creators = OFF
                                 log_error = /var/lib/mysql/suntisukcenos.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 134217728
                                 max_binlog_cache_size = 4294967295
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 151
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 16777216
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 4294967295
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 4294967295
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 2147483647
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 134217728
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 10
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 2161
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 pid_file = /var/lib/mysql/suntisukcenos.pid
                                 plugin_dir = /usr/lib/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 pseudo_thread_id = 11
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 134217728
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 rand_seed1 =
                                 rand_seed2 =
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 2097152
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 2097152
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 0
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /tmp
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = OFF
                                 slow_query_log_file = /var/lib/mysql/suntisukcenos-slow.log
                                 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 2097152
                                 sql_auto_is_null = ON
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = OFF
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_log_update = ON
                                 sql_low_priority_updates = OFF
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter =
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = MyISAM
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 256
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_open_cache = 1000
                                 table_type = MyISAM
                                 thread_cache_size = 8
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 196608
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1291129239
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /tmp
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 version = 5.1.28-rc-community
                                 version_comment = MySQL Community Server (GPL)
                                 version_compile_machine = i686
                                 version_compile_os = redhat-linux-gnu
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

ทีแรกผมก็นึกว่าโปรแกรมพังเลย install ใหม่จาก  C:\programfiles\hosxp   เป้น   C:\hosxp  ก็ยังเป็นเหมือนเดิม  มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ  อ. ผู้รู้แนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ  ??? ??? ??? ???
Santisuk Hosp
Mr.NOPHADON,>เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญการกินเป็นพิเศษ
MSN      : auinga@hotmail.com    
Server   :   HP, Cen OS 6.4 64 bit, Ram 2 G 
Hosxp structure version    : 3.56.8.21, MariaDB 5.5.32
HOSxP Start : 13092549

ออฟไลน์ Auing

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 458
  • " *-* "
  • Respect: 0
    • ดูรายละเอียด
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 22:10:50 PM »
0
ต่อจากข้างบน    ...และก็เป็นแบบนี้ด้วยครับ
Santisuk Hosp
Mr.NOPHADON,>เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญการกินเป็นพิเศษ
MSN      : auinga@hotmail.com    
Server   :   HP, Cen OS 6.4 64 bit, Ram 2 G 
Hosxp structure version    : 3.56.8.21, MariaDB 5.5.32
HOSxP Start : 13092549

ออฟไลน์ pop_hosxp

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3,107
  • Respect: +33
    • ดูรายละเอียด
    • Phanomphrai Hospital
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 22:32:54 PM »
0
ลองปิดการตรวจสอบการ check new version ด้วย update sys_var set sys_value='N' where sys_name='auto_check_new_version'
pop434241@gmail.com
รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด www.phanomphrai.net

ออฟไลน์ pitaya

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 42
  • Respect: +1
    • ดูรายละเอียด
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 08:27:23 AM »
0
3.53.11.30 เป็นเหมือนกันครับ

ลองปิดการตรวจสอบการ check new version ด้วย update sys_var set sys_value='N' where sys_name='auto_check_new_version'

ทำแล้วไม่หายครับ
รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ ลำปาง 52150
Server OS Linux CentOS 5.2  MySQL 5.1.30  HP Proliant ML150G3 Server RAM 3GB
HOSxP V.3.55.10.29

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 12,581
  • Respect: +169
    • ดูรายละเอียด
    • โรงพยาบาลปากท่อ
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 08:33:58 AM »
0
3.53.11.30 เป็นเหมือนกันครับ

ลองปิดการตรวจสอบการ check new version ด้วย update sys_var set sys_value='N' where sys_name='auto_check_new_version'

ทำแล้วไม่หายครับ

หลัง update  ปิดโปรแกรม  แล้วลอง login ใหม่แล้วหรือยังครับ  คำสั่ง อ.ป๋อบน่าจะหาย
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 90 Client   V.3 Version  3.61.10.31
Server  : CENTOS6  +MySQL Percona 5.5.xx

ออฟไลน์ dotAtainer

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1,256
  • กระบี่กรียุค
  • Respect: +3
    • ดูรายละเอียด
    • http://www.nondindeang.com
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 08:56:04 AM »
0
 ;D ;D ;D เป็นกับบางเครื่องรึเป็นทุกเครื่องครับ
สวัสดีครับ ผม Admin จากโรงพยาบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านและขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากผู้รู้ทุกท่านในอนาคตอันใกล้ครับ T_T
server>>>> IBM  Cpu  Xeon  Ram 12 GB   SCSI  136 GB For Marter&slav
Hosxp  เวอร์ชั่นพิมพ์นิยม
<>Server Master : OS freebsd 8.1 : Mysql5.5.8
<>Server slav: OS freebsd 8.1 : Mysql 5.5.8
ขึ้นระบบ:ขึ้นระบบเอง:จากคำแนะนำของทีมงาน BMS
ตอนนี้ใช้ Unix เป็นชีวิตจิตใจครับ
:ปัญหาคือที่มาของประสบการณ์:พรแสวงไม่ทำให้ใครเสียแรงเปล่า
dotatainer@hotmail.com
http://www.nondindeang.com
http://www.facebook.com/dotatainer
ความใฝ่ฝันที่ทำได้แค่ฝันใฝ่
http://www.musicatm.com/indy/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88-14296.html

http://www.musicatm.com/indy/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-11276.html

ออฟไลน์ manoi

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 8,656
  • Respect: +164
    • ดูรายละเอียด
    • HOSxP Community Center
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 08:56:41 AM »
0
กดปุ่ม Detail แล้วส่ง Call Stack เข้ามาด้วยครับ
HOSxP Project Manager / Cheif Developer / BMS MD

ออฟไลน์ Auing

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 458
  • " *-* "
  • Respect: 0
    • ดูรายละเอียด
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 09:14:09 AM »
0
กดปุ่ม Detail แล้วส่ง Call Stack เข้ามาด้วยครับ


ตามนี้เลยครับอาจารย์
Santisuk Hosp
Mr.NOPHADON,>เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญการกินเป็นพิเศษ
MSN      : auinga@hotmail.com    
Server   :   HP, Cen OS 6.4 64 bit, Ram 2 G 
Hosxp structure version    : 3.56.8.21, MariaDB 5.5.32
HOSxP Start : 13092549

ออฟไลน์ pitaya

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 42
  • Respect: +1
    • ดูรายละเอียด
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 09:15:19 AM »
0
เป็นเฉพาะเครื่อง xray กับห้องจ่ายยาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 01, 2010, 09:19:02 AM โดย pitaya »
รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ ลำปาง 52150
Server OS Linux CentOS 5.2  MySQL 5.1.30  HP Proliant ML150G3 Server RAM 3GB
HOSxP V.3.55.10.29

ออฟไลน์ Auing

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 458
  • " *-* "
  • Respect: 0
    • ดูรายละเอียด
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 09:19:09 AM »
0
;D ;D ;D เป็นกับบางเครื่องรึเป็นทุกเครื่องครับ

ของผมเป็นทุกเครื่องเลยครับ   ??? ??? ???
Santisuk Hosp
Mr.NOPHADON,>เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญการกินเป็นพิเศษ
MSN      : auinga@hotmail.com    
Server   :   HP, Cen OS 6.4 64 bit, Ram 2 G 
Hosxp structure version    : 3.56.8.21, MariaDB 5.5.32
HOSxP Start : 13092549

ออฟไลน์ Adeno Benzoate

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 255
  • May You Always Find Happiness in All You Do
  • Respect: 0
    • ดูรายละเอียด
    • Langu Hospital
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 09:29:40 AM »
0
ลองดูวิธีแก้ตามกระทู้นี้ครับ
http://hosxp.net/smf/index.php/topic,18383.msg150665.html
http://www.languhospital.com/
http://www.facebook.com/languhospital
ขึ้นระบบแล้วครับ 04/11/2552
Operating system - CentOS Linux 5.9
Kernel and CPU - Linux 2.6.18-274.12.1.el5.centos.plus on x86_64 (last update 2012-04-12)
Processor information - Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz, 4 cores
Real memory - 3.86 GB total
HDD SAS 146.8 Gb x 2 RAID 1
Local disk space - 126.69 GB total
Percona version 5.5.32-31.0 (last update 2013-07-07)
Base Version 3.56.6.20c (last update 2013-07-07)

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 12,581
  • Respect: +169
    • ดูรายละเอียด
    • โรงพยาบาลปากท่อ
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 09:34:15 AM »
0
ลองวิธีนี้ครับ

ก่อน  login  เข้าไปตั้งค่า  (รูปกุญแจ )
กำหนด  แท็บ  other     ติกที่  native style

เสร็จแล้ว  ก็กด   ตกลง  แล้วก็ปิด  HOSxP  ก่อนแล้วค่อยเข้าไปใช้งานใหม่ดูนะครับ

แล้วก็  แท็บ  Connection  มีตัวเลือก  Hide Taskbar  ติกออกก็ได้นะครับ

อ.อาร์ม เคยบอกไว้ครับ..
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 90 Client   V.3 Version  3.61.10.31
Server  : CENTOS6  +MySQL Percona 5.5.xx

ออฟไลน์ pitaya

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 42
  • Respect: +1
    • ดูรายละเอียด
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 09:56:00 AM »
0
5 หายแล้วครับ :D
ขอบคุณทุกท่านนะครับ  :D

ลองวิธีนี้ครับ

ก่อน  login  เข้าไปตั้งค่า  (รูปกุญแจ )
กำหนด  แท็บ  other     ติกที่  native style

เสร็จแล้ว  ก็กด   ตกลง  แล้วก็ปิด  HOSxP  ก่อนแล้วค่อยเข้าไปใช้งานใหม่ดูนะครับ

แล้วก็  แท็บ  Connection  มีตัวเลือก  Hide Taskbar  ติกออกก็ได้นะครับ

อ.อาร์ม เคยบอกไว้ครับ..
ลองดูวิธีแก้ตามกระทู้นี้ครับ
http://hosxp.net/smf/index.php/topic,18383.msg150665.html
รพ.แม่ทะ อ.แม่ทะ ลำปาง 52150
Server OS Linux CentOS 5.2  MySQL 5.1.30  HP Proliant ML150G3 Server RAM 3GB
HOSxP V.3.55.10.29

ออฟไลน์ Auing

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 458
  • " *-* "
  • Respect: 0
    • ดูรายละเอียด
Re: หลังจาก install โปรแำกรม HOSxP เสร็จ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 11:05:02 AM »
0
5 หายแล้วครับ :D
ขอบคุณทุกท่านนะครับ  :D

ลองวิธีนี้ครับ

ก่อน  login  เข้าไปตั้งค่า  (รูปกุญแจ )
กำหนด  แท็บ  other     ติกที่  native style

เสร็จแล้ว  ก็กด   ตกลง  แล้วก็ปิด  HOSxP  ก่อนแล้วค่อยเข้าไปใช้งานใหม่ดูนะครับ

แล้วก็  แท็บ  Connection  มีตัวเลือก  Hide Taskbar  ติกออกก็ได้นะครับ

อ.อาร์ม เคยบอกไว้ครับ..
ลองดูวิธีแก้ตามกระทู้นี้ครับ
http://hosxp.net/smf/index.php/topic,18383.msg150665.html
Santisuk Hosp
Mr.NOPHADON,>เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญการกินเป็นพิเศษ
MSN      : auinga@hotmail.com    
Server   :   HP, Cen OS 6.4 64 bit, Ram 2 G 
Hosxp structure version    : 3.56.8.21, MariaDB 5.5.32
HOSxP Start : 13092549