HOSxP

You are here: Home Product Database MySQL Cluster Product รายชื่อบริษัทที่เชื่อมต่อLISกับ HOSxP แล้ว ปี2556

รายชื่อบริษัทที่เชื่อมต่อLISกับ HOSxP แล้ว ปี2556

 

ลำดับ บริษัท ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันที่เชื่อมต่อ วันหมดอายุรับประกัน
1 สมาร์ทอินโนเวชั่น นครไทย พิษณุโลก 17-18/12/2012 12/17/2013
2 สมาร์ทอินโนเวชั่น บ้านโป่ง ราชบุรี 17-19/12/2012 12/18/2013
3 แร็กซ์อินเตอร์ไดนอสติด บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 7-9/1/2013 1/8/2014
4 ไซเบอร์ซฟเท็ค ประทาย นครราชสีมา 14-15/1/2013 1/14/2014
5 ไซเบอร์ซฟเท็ค ขามสะแกแสง นครราชสีมา 1/16/2013 1/15/2014
6 ไซเบอร์ซฟเท็ค ครบุรี นครราชสีมา 17-18/1/2013 1/17/2014
7 สมาร์ทอินโนเวชั่น ชุมพลบุรี สุรินทร์ 17-18/1/2014 -
8 Affinitech เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 5-6/2/2013 2/5/2014
9 ไซเบอร์ซอฟเท็ค ท่าหลวง ลพบุรี 14-15/2/2013 2/14/2014
10 ไซเบอร์ซอฟเท็ค ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 11-12/2/2013 2/11/2014
11 Affinitech ท่าวังผา น่าน 7-8/3/2013 3/7/2014
12 Affinitech เฉลิมพระเกียรติ น่าน 3/11/2013 3/11/2014
13 Affinitech ทุ่งช้าง น่าน 3/12/2013 3/12/2014
14 Affinitech บ้านหลวง น่าน 3/13/2013 3/13/2014
15 Affinitech สองแคว น่าน 14-15/3/2013 3/24/2014
16 Affinitech สอง แพร่ 25-16/3/2013 3/25/2014
17 Affinitech ร้องกวาง แพร่ 28-29/3/2013 3/28/2014
18 Affinitech จุน พะเยา 25-26/3/2013 3/25/2014
19 Affinitech ปง พะเยา 28-29/3/2013 3/28/2014


BACK