HOSxP

You are here: Home Product Data warehouse BMS Healthcare MIS Report Product รายงานสถิติการส่งข้อมูล

รายงานสถิติการส่งข้อมูล

report population data

     เป็นกลุ่มรายงานการส่งข้อมูล ของหน่วยบริการ มายัง Datacenter เพื่อเฝ้าติดตามการส่งข้อมูล ของหน่วยบริการ แสดงปริมาณการส่งข้อมูลของหน่วยบริการ เพื่อสามารถนำไปเป็นตัวชี้วัดด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวง  โดยรายงานแสดงในรูปแบบของแผนภูมิและ ตารางแสดงปริมาณข้อมูล

 

ตัวอย่างรายงานในหมวดนี้

 

back to MIS Report