ข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

report population data

     กลุ่มรายงานข้อมูลผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังที่มารับบริการ แสดงจำนวนและรายชื่อของผู้ป่วย สถานที่เกิดโรค เพื่อความทันเวลา ในการติดตามการเกิดโรค และรายงานแสดงรายชื่อผู้เสียชีวิตจากโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สามารถดึงข้อมูลจากการให้รหัสการวินิจฉัยที่ตรงกับกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่กำหนดไว้

 

ตัวอย่างรายงานในหมวดนี้

 

back to MIS Report