HOSxP

You are here: Home Product Data warehouse BMS EPIDEM Center Product กรณีรายงาน 506
  • banner_epiedm64.gif
  • banner_epiedm64.jpg

กรณีรายงาน 506

  • รายงานการป่วยที่สถานพยาบาลที่ให้การรักษา วินิจฉัยโรคแล้วว่าเป็นโรคที่กำหนดทางระบาด ให้รายงาน
  • เป็นรายงานโรคเพียง 1 รายงาน/โรค /เหตุการณ์ป่วยครั้งนั้น แม้ผู้ป่วยจะเข้ารักษาและวินิจฉัยโรคจากสถานพยาบาลหลายแห่ง/หลายครั้งก็ตาม

     *** บางกรณี ผู้ป่วยอาจมีการป่วย ในโรค ที่ต้องรายงาน มากกว่า  1 โรคในครั้งเดียวกัน ***

  • สถานพยาบาลที่ให้การรักษา จะส่งรายงานการป่วยโรคให้นายทะเบียนอำเภอ ภายในวันที่กำหนด
  • นายทะเบียนอำเภอ จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง , ความซ้ำซ้อน และยืนยันข้อมูล ภายในวันที่กำหนด (นับจากวันพบผู้ป่วย)
  • นายทะเบียนอำเภอ จะส่งรายงานให้ นายทะเบียนจังหวัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง , ความซ้ำซ้อน และยืนยันข้อมูล

 

 

BACK