HOSxP

You are here: Home Product HIS Front Office BMS-HOSxP XE Product จุดเด่นของระบบ BMS-HOSxP XE

 • สามารถใช้ได้กับหลากหลาย Database ได้แก่ MySQL,PostgreSQL,Oracle
 • ระบบรองรับการแสดงผลได้หลายภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า ภาษาลาว
 • มีระบบจัดการแจ้งเตือน และ Update การแก้ไขข้อมูลในตารางที่มีผลต่อหน้าจอ โดยใช้คุณสมบัติ Rabbit MQ Monitor
 • Data audit engine
 • สามารถทำงานร่วมกันอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด Finger Scan
 • หน้าจอแสดงผลของโปรแกรมรองรับการทำงานได้หลากหลายขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์(Resolution)
 • สามารถบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล และแสดงผลข้อมูลระบบงานได้ตามสิทธิการเข้าถึงตามที่หน่วยงานกำหนดได้
 • รองรับระบบแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญไปหาบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานได้โดยทันที เมื่อข้อมูลนั้นสมบรูณ์แล้ว
 • ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบ (Login )โดยใช้บัตรประชาชนแบบ Smart card ของผู้ใช้งาน
 • ทำงานกับข้อมูลโดยคำสั่ง SQL ที่เป็นมาตรฐานสามารถทำได้กับ DBMS เช่น MySQL
 • โปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับเครื่อง Client ส่วน Server ระบบปฏิบัติการเป็น Linux หรือ Window Server
 • มีระบบรายงานที่ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปแก้ไข หรือ สร้างใหม่ได้เองโดยไม่จำกัดจำนวน
 • มีระบบควบคุมความปลอดภัยโดยใช้ User ID และ Password ในการเข้าใช้งานระบบ รวมถึงการกำหนดสิทธิการใช้งานในระบบให้กับผู้ใช้งานแต่ละ User ID
 • มีระบบสำรองข้อมูลแบบ Hot Backup โดยไม่ต้องหยุดระบบ และสามารถนำข้อมูลสำรองจนถึง ณ จุดเวลาที่ทำการ Backup ครั้งสุดท้ายกลับมาใช้ใหม่ (Data Restore) ได้
 • มีบริการการติดตั้งโปรแกรม ทุกจุดให้บริการ และแปลงข้อมูลจากระบบปัจจุบันมาสู่ระบบใหม่
 • มีระบบแยกฐานข้อมูลของรูปภาพออกจากฐานข้อมูลหลักของโรงพยาบาล เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องแม่ข่าย (Server) และลดปัญหาฐานข้อมูลเต็ม
 • มีระบบบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือ (Finger print) ของทั้งบุคลากร และผู้ป่วย โดยลายนิ้วมือที่บันทึกสามารถนำมาใช้ในการ Login เข้าโปรแกรมได้ (สำหรับบุคลากร) หรือนำมาใช้ระบุหาตัวผู้ป่วยในขั้นตอนการส่งตรวจได้
 • สามารถกำหนดให้ระบบรายงานนำข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายสำรอง (Slave Server) มาใช้เพื่อลดภาระของเครื่องแม่ข่ายหลัก (Master Server) ได้

 

BACK