HOSxP

You are here: Home Product HIS Front Office BMS-HOSxP Product ระบบห้องปฏิบัติการ
  • banner-hosxp64.gif
  • banner-hosxp64.jpg

ระบบห้องปฏิบัติการ


ระบบห้องปฏิบัติการ
1.คุณลักษณะทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.1.สามารถกำหนดข้อมูลรายการ LAB และกำหนดข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
กลุ่ม LAB ,ชื่อ LAB ,หน่วย ,ค่าปกติ ,ECcode ,Display Order ,Possible ,ค่าปกติ(ตัวเลข),ค่าปกติ(ตัวอักษร) ,ประเภทผล LAB  ให้เลือก ตัวเลข หรือ ตัวอักษร,เตือนเมื่อค่าผิดปกติ, ตรวจสอบผล LAB ตามอายุ ,เตือนเมื่อมีค่าปกติ, ประเภทช่องรายงานผล และจำนวนบันทัน , Out LAB 

 

1.2. สารมารที่จะเชื่อมโยงกับหมวดรายการค่ารักษาพยาบาลตามกลุ่มค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา กำหนดราคา แยกตาม OPD ,IPD ได้

 

1.3. กำหนดสิทธิการการดูรายการผล LAB แต่ละรายการได้ โดยสามารถกำหนดเป็นกลุ่มผู้ใช้ หรือกำหนดตามแพทย์

 

1.4.กำหนดรูปแบบการสั่งตามกลุ่มได้ คือ เลือกรายการ SubGroup (Profile)เช่น  Hb  SubGroup  คือ CBC

 

1.5.สามารถออกแบบใบสั่ง LAB การจัดกลุ่ม LAB ตามที่กำหนดในรายการ LAB และระบุ Form Name เพื่อให้สามารถเลือกรายการตรวจ LAB Online ได้


2.การลงทะเบียนส่งตรวจ
2.1.รองรับการส่งตรวจโดยตรงจากแพทย์ผู้รักษาทั้ง OPD, IPD และหน่วยงานอื่นๆ หรือจากห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลแบบ Online ได้ กรณีส่งตรวจ IPD สามารถเลือกวันที่ย้อนหลังได้

 

2.2. สามารถเลือกรายการตรวจ ในลักษณะทีละรายการ หรือ เป็นกลุ่มชนิดการตรวจ (Profile test)
2.3 สามารถตรวจสอบรายการสั่ง LAB และแก้ไข เพิ่ม ลบ รายการ LAB ที่ส่งมาทางห้องห้องปฏิบัติการได้

 

2.4 สามารถสั่ง LAB Online ไปยังสถานพยาบาลอื่นๆได้ กรณีที่มีการใช้โปรแกรม HOSxP
2.5 สามารถดูประวัติการสั่ง LAB Online ได้

 

2.6 สามารถตรวจสอบการสั่ง LAB ผู้ป่วยแยกราบบุคคลได้ แสดงรายละเอียดดังนี้ HN ชื่อ จำนวนใบ LAB ที่สั่งใน 1 visit 

 

2.7.สามารถแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่มีการสั่ง LAB ล่วงหน้าได้ แสดงรายละเอียดดังนี้ HN ชื่อผู้ป่วย วันที่สั่ง เวลาสั่ง วันที่นัดมาทำ แผนก ชื่อฟอร์ม หมายเหตุ การยืนยันการสั่ง 

 

3.การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

3.1.สามารถค้นหาผู้ป่วยได้ 6 วิธี ดังนี้ HN ชื่อ ชื่อ – นามสกุล นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ และแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจรักษาทางห้องปฏิบัติการ ระบุตามช่วงวันที่

 

3.2.สามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการตรวจรักษาย้อนหลังได้ เช่น ประวัติการมารับบริการ การวินิจฉัย การสั่งยา การตรวจร่างกาย การนัดหมาย การ Admit  การสั่ง LAB/X-Ray

 

3.3.ห้องปฏิบัติการสามารถลงบันทึกรายงานผล LAB ของผู้ป่วยแต่ละราย ระบุแจ้งเตือนแพทย์ได้ เมื่อมีการรายงานผลการตรวจเรียบร้อยแล้ว บันทึก Doctor Note และ LAB Note เพื่อแจ้งไปยังผู้ดูผลการตรวจ
ระบุ สามารถระบุผู้รายงานผล (Report by) และผู้ตรวจสอบผลการรายงาน (Approved By) ยืนยันการรายงานผล LAB และ Auto Lock  เพื่อไม่ให้เข้าแก้ไขรายกาผล ระบุไม่ให้แสดงรายการที่ยังไม่ได้รายงานผลตรวจผลการตรวจ lab ผ่านระบบ Online แบบ Real time ได้

 

3.4.สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ LIS และครอบคลุมงานรับส่งข้อมูลของระบบงาน HOSxP กับ LIS โดยทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.5.สามารถบันทึกภาพถ่าย และบันทึกผลเป็น Result Text ได้

 

3.6.สามารถลงรายการนัดหมายเพื่อฟังผลในวันอื่น ตามที่กำหนดได้

 

3.7. สามารถสอบถามประวัติการตรวจ lab ย้อนหลังหรือแสดงประวัติการสั่ง LAB และรายงานผลได้ 

 

4. การพิมพ์
4.1.สามารถพิมพ์ใบ Request LAB จากจุดที่ส่งตรวจ หรือจากห้องตรวจได้

4.2.สามารถพิมพ์ Sticker ติด Tube

4.3.สามารถพิมพ์ใบรายงานผลได้จากจุดส่งตรวจ หรือจากห้อง LAB

4.4.สามารถพิมพ์ใบนัดได้

 

BACK