HOSxP

You are here: Home Product HIS Front Office BMS-HOSxP Product ระบบงานสำรองข้อมูล
  • banner-hosxp64.gif
  • banner-hosxp64.jpg

ระบบงานสำรองข้อมูล

Cold Backup (Lock Table) เป็นการล็อคตารางข้อมูลเพื่อไม่ให้มีการแก้ไข

Hot Backup (No Lock) สามารถแก้ไข Table

Skip Image Data สำหรับไม่ต้องการเก็บข้อมูลรูปภาพจากDatabase

Skip Log Data สำหรับไม่ต้องการเก็บข้อมูลการเข้าใช้ในระบบ

สำรองข้อมูล ใช้สำหรับ การBackup ฐานข้อมูล

นำข้อมูลมาใช้ (Restore) สามารถนำฐานข้อมูลที่ได้ทำการ Backup มาใช้งาน

System Backup History สามารถดูประวัติการ Backup ฐานข้อมูล

 

เมื่อมีการทำการ Backup ข้อมูล จะขึ้นหน้าจอ MySQLBackupFormให้ทำการเก็บ Path ที่เราจะเก็บฐานข้อมูล ถ้าไม่ต้องการข้อมูลในการเข้าระบบและข้อมูลรูปภาพ ให้ติ๊กที่ Skip Log และ Skip Image และทำการกดเริ่มสำรองข้อมูล

 

1.การสำรองข้อมูลแบบ Local Backup

สามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้ทั้งหมด หรือจะนำออกมาใช้แค่บางส่วนได้และจะมีให้เลือกในการเก็บข้อมูลไว้ใน Path ที่ต้องการสำรองข้อมูล

 

2.สามารถการสำรองข้อมูลแบบ Daily Backup เป็นการสำรองข้อมูลแบบเลือกช่วงวันที่ 

 

3.สามารถทำการสำรองข้อมูลโดยการตั้งเวลาได้ (Backup Schedule)

 

4.สามารถทำการ Undo Restore ได้

 

5.สามารถทำการ Upgrade Replication Log เพื่อเป็นการตรวจสอบการเชื่อมโยงของข้อมูลในตารางต่างๆ (ทำเมื่อมีการ Upgrade Version)

6. สามารถทำการ Clear Replication Log (ตารางบันทึกการเข้าถึงข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลจากหน้าจอต่างๆ)ได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไป

 

7. สามารถเข้าระบบการสำรองข้อมูลแบบ Emergency Mode ได้

ให้มาที่รูปกุญแจจากนั้นให้ใส่ Emergency ในช่อง Provider Urlแล้วกดปุ่มตกลง จากนั้นให้ใส่ Emergency ตรงช่อง Login และ Password เมื่อทำการใส่เรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าจอ สำรองข้อมูลจากนั้น ให้คลิกนำข้อมูลมาใช้ (Restore) แล้วก็เลือก Path ที่เราต้องการจะ Restore จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Check Backup

 

8. สามารถนำข้อมูลมา Restore งานได้ 2 แบบ

     1. นำข้อมูลมาใช้ทั้งหมด (ทุกตาราง) 2.นำข้อมูลมาใช้เฉพาะตารางที่เลือก(บางตาราง)

 

9. สามารถนำข้อมูลมาใช้ (Restore) ผ่าน mysql.exe

 

10 .มีระบบการเตือนสำรองข้อมูลหากไม่ทำการสำรองข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

 

11. สามารถทำการ Upgrade Structure เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง Database

 

12. สามารถทำการ Check and Repair Table เพื่อเช็คและซ่อมแซมตารางที่มีปัญหาในการใช้ระบบ

 

13. สามารถทำการ Clear Replication Log เพื่อลบข้อมูลReplicate Log เกี่ยวกับการเข้าใช้งานในระบบ

 

14. สามารถทำการ Serial Checkเพื่อเช็คข้อมูลให้ตรงลำดับ และสามารถทำการ Repair ได้

 

BACK