HOSxP

You are here: Home Product HIS Front Office BMS-HOSxP Product ระบบเภสัชกรรม
  • banner-hosxp64.gif
  • banner-hosxp64.jpg

ระบบเภสัชกรรม

 

1. คุณลักษณะทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.1 สามารถแสดงรายชื่อผู้ป่วย พร้อมสิทธิการรักษา และ ชื่อ – นามสกุล, HN ,VN , AN หรือ ข้อมูลต่างๆของผู้ป่วย ที่ได้รับการรักษา , ผล Lab และ การสั่งยา (รหัสยา ชื่อยา วิธีใช้ จำนวน มูลค่า วันหมดอายุ เป็นต้น) โดยตรวจสอบว่าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจริง จากแพทย์/ทันตแพทย์ท่านใด เพื่อทำรายการบันทึกรายการและจ่ายยา

 

1.2 สามารถบันทึกรายการจ่ายยาให้ผู้ป่วย แสดงจำนวน ราคายาและคำนวณราคารวม และสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดซองยา สำหรับนำไปจัดยาได้

 

1.3 สามารถเก็บเงื่อนไขการสั่งจ่าย สิทธิ ราคาขาย และข้อยกเว้นต่างๆ ได้หลายรูปแบบ

 

 

2 ข้อมูลทะเบียนยาและเวชภัณฑ์

2.1 ฐานข้อมูลทะเบียนยาและเวชภัณฑ์ระบบเภสัชกรรม (Master File) จากระบบ Front office ต้องเป็นข้อมูลเดียวกันหรือเชื่อมโยงจากระบบ Back Office อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น รหัสยา, ชื่อทั่วไป, ชื่อการค้า, ราคาต้นทุน/ราคาขาย และสามารถเพิ่ม/แก้ไขรายการยา/เวชภัณฑ์ ใหม่ 

 

2.2 สามารถบันทึก แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดยาและเวชภัณฑ์แต่ละรายการ ได้ดังนี้ ชื่อยาทั่วไปที่ปรากฏในฉลากยา, ชื่อการค้า, ชื่อสามัญทางยา, ชื่อของ WHO, ความแรง, หน่วยนับต่างๆ, dosage form, ปริมาตร, drug category, จำนวนบรรจุต่อหน่วย, ราคาต้นทุน,ราคาจำหน่าย OPD และ IPD หรือ กำหนดได้หลายรูปแบบ และ หลายส่วนลด ซึ่งจะขึ้นกับประเภทของสิทธิหรือไม่ก็ได้, ประเภทของยา ED (ยาในบัญชีและยานอกบัญชี กลุ่มบัญชี ED หลายระดับ), ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและประเภทต่างๆ , ยาเสพติดให้โทษและประเภทต่างๆ ยาปฏิชีวนะ กลุ่มและgeneration

 

 

2.3 สามารถกำหนดวิธีใช้ยาหลัก และคำแนะนาเพิ่มเติม (ฉลากช่วย) ของยาแต่ละรายการได้ทั้งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 

 

2.4 สามารถบันทึกและแก้ไข ข้อมูลรหัส ข้อความวิธีใช้ยา และคำแนะนำเพิ่มเติม (ฉลากช่วย) ของยาแต่ละรายการได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับรหัสยา/ตัวย่อ ชื่อยา ที่แพทย์คุ้นเคยจากระบบห้องตรวจแพทย์ได้

 

2.5 และสามารถบันทึก แก้ไขข้อมูล กำหนดวิธีใช้ยาแบบมาตรฐานหรือแบบอื่นๆ, Therapeutic Use(Thai) , Therapeutic Use(Eng), ฉลากช่วย/คำแนะนำพิเศษ/สรรพคุณ/ข้อควรระวัง (Thai) , ฉลากช่วย/คำแนะนำพิเศษ/สรรพคุณ/ข้อควรระวัง (Eng) 

 

2.6 สามารถรองรับรหัสยาและเวชภัณฑ์ต่างๆนอกเหนือจาก รหัสยาและเวชภัณฑ์ ของ HIS เช่น รหัสที่เป็นมาตรฐานกลางของกระทรวงสาธารณสุข 19/24 หลัก , รหัสยาของ GPO ,รหัสของ INV และ รหัสยาของ

GFMIS

 

2.7 สามารถบันทึก ปรับปรุงแก้ไข ส่วนผสมของยา (Generic Name) ได้ไม่จำกัด เพื่อใช้เตือนในกรณีผู้ใช้บันทึกสั่งยาที่มีส่วนผสมที่ผู้ป่วยแพ้ยา

 

2.8 สามารถเพิ่มให้รายการยานี้จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์ที่ห้องบัตรก่อนสั่งใช้ยา 

 

2.9 กำหนดตามสิทธิ์หรืออำนาจในการสั่งยาของแพทย์ (รายการยาสามารถกำหนดแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ หรือกลุ่มผู้ใช้ ที่มีอำนาจในการสั่งจ่ายได้เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบในการบันทึกใบสั่งยา)

 

 

2.10 กำหนดตามรายการยาควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข เช่น กลุ่มยาวัตถุออกฤทธิ์ , กลุ่มยาเสพติด เป็นต้น

 

2.11 สามารถกำหนดให้มีการแจ้งเตือนการสั่งยาและเวชภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสตรีมีครรภ์, หญิงให้นมบุตรและเด็กในช่วงอายุ 0-5

 

2.12 กำหนดกลุ่มยาซึ่งจะแจ้งเตือนหากมีการสั่งใช้ร่วมกัน

 

2.13 มีฐานข้อมูล สามารถบันทึกและแก้ไข ข้อมูล ADR ประวัติแพ้ยาได้

 

 2.14 สามารถกำหนดให้มีการคำนวณจำนวนเม็ดยาอัตโนมัติตามวันนัด

 

3.  Drug Interaction

3.1จัดให้มีฐานข้อมูล Major Drug Interaction และสามารถบันทึก เพิ่มเติม แก้ไข Import/export ข้อมูล Drug Interaction ได้ (สามารถบันทึกข้อมูล Major Drug Interaction) โดยฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

- Major Drug Interaction คือ ยาที่มีปฏิกิริยาต่อกันอย่างรุนแรงและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

- ชื่อ Drug Interaction 2 รายการที่มีผลต่อกัน

- ผล(Effect) จาก/ของ Drug Interaction 2 รายการที่มีผลต่อกัน

- ข้อมูลแสดง Degree ความรุนแรงของการใช้ยาร่วมกัน และเลือกว่าจะ notify หรือไม่ก็ได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 

 

 

BACK