HOSxP

You are here: Home Product HIS Front Office BMS-HOSxP Product คุณสมบัติของระบบงานซักประวัติ
  • banner-hosxp64.gif
  • banner-hosxp64.jpg

คุณสมบัติของระบบงานซักประวัติ

1.  สามารถแสดงรายชื่อผู้ป่วย,  HN, สถานะความเร่งด่วน, ลำดับคิวที่ส่งตรวจ, เวลาที่รอซักประวัติ, การสั่ง LAB / X-Ray,  สถานะตรวจสอบสิทธิ, ที่ถูกส่งต่อมาจุดซักประวัติและเรียกผู้ป่วยมาทำการซักประวัติได้


2.  สามารถแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่รอซักประวัติ  และผู้ป่วยที่ซักประวัติเรียบร้อยแล้วได้

 

 

3.  สามารถค้นหา และตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการที่เข้ารับการรักษาเป็นลำดับคิวและค้นหารายชื่อผู้รับบริการ ได้จาก HN, ชื่อ, 
    ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่,  และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนได้

 

 

4.  สามารถบันทึกรายชื่อผู้ป่วยรอส่งตรวจได้  กรณีที่ผู้ป่วยถึงคิวตรวจแล้วแต่ไม่สามารถเข้าตรวจขณะนั้นได้

 

 

5.  สามารถบันทึกข้อมูล Screen ได้  เช่น  น้ำหนัก, ส่วนสูง, อุณหภูมิ, รอบเอว, อัตราเต้นชีพจร, อัตราหายใจ,  ความดันโลหิต,  FBS,
     เป็นมากี่วันแล้ว, BMI (คำนวณให้อัตโนมัติ เมื่อใส่น้ำหนักและส่วนสูง), Chief complaint (CC), History of present illness (HPI),
     Past medical history (PMH),  Family history (FH),  Social history (SH),  Review of system (ROS) และสามารถระบุได้ว่า
     เป็นผู้ป่วยกำลังตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรซึ่งมีผลเชื่อมโยงกับการให้ยา  เป็นต้น

 

 

6.  สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกาย (Physical Exam) ได้ทั้งในรูปแบบ PE Text, วาดรูป, ภาพถ่ายผู้ป่วยได้

 

 

7.  สามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการตรวจย้อนหลังได้  ได้แก่  ประวัติการมารับบริการ, การวินิจฉัย, การสั่งจ่ายยา, การสั่ง Lab / X-Ray,  การตรวจร่างกาย, การนัดหมาย, การ Admit, ฯลฯ

 

 

8.  สามารถบันทึกข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยได้  ดังนี้  ชื่อยาที่แพ้  (ชื่อสามัญ),  วันที่รายงาน,  วันที่มีอาการ,  อาการที่แพ้,  ผู้รายงาน,  ความร้ายแรง,  สาเหตุการเกิด,  ระดับความสัมพันธ์,  ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง,  หมายเหตุ  (เพิ่มเติม),  ระบุห้ามสั่งใช้กับผู้ป่วย,  ระบุไม่ต้องเตือนการแพ้,  Naranjo result   เป็นต้น

 

 

9.  สามารถบันทึกสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ด้วยการ RE-MED หรือกำหนดสูตรการใช้ยา หรือสั่งใหม่ได้

 

 

10.  มีระบบเตือนการแพ้ยา  และสามารถตรวจสอบรายการยาที่เกิดอันตกริยาต่อกันของยาในใบสั่งยาเดียวกันได้ (Drug Interaction)

 

 

11.  สามารถบันทึก/แก้ไข/ลบ ข้อมูล การวินิจฉัยโรค รหัสโรคและชื่อโรค โดยใช้รหัส ICD ขององค์การอนามัยโลก (WHO)   และของประเทศไทย

 

 

12.  มีระบบ ICD Code Map และมีระบบช่วยกาหนดรหัสโรคที่วินิจฉัยบ่อย หรือบันทึกแบบข้อความทั่วไปได้

 

 

13.  สามารถเลือกรายการผลการวินิจฉัยที่เคยกำหนดไว้ (Re-Diagnosis) มาใช้ได้

 

 

14.  สามารถบันทึก / แก้ไข / ลบ ข้อมูล รหัสหัตถการและชื่อหัตถการ โดยใช้รหัส ICD ขององค์การอนามัยโลก (WHO)

 

 

15.  สามารถกำหนดการทำหัตถการผู้รับบริการ และรายละเอียดของแต่ละหัตถการหลายๆ หัตถการได้

 

 

16.  สามารถบันทึกข้อมูลสั่งและแสดงผล Lab ได้

 

 

17.  สามารถดูรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ Lab ได้ และพิมพ์ใบรายงานผล Lab

 

 

18.  สามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการสั่ง LAB และรายงานผล LAB ได้

 

 

19.  สามารถบันทึกข้อมูลสั่งและแสดงผล X-Ray รายละเอียดดังนี้  เลือกรายการ, เลือกท่า, ด้าน, ห้องตรวจ (กรณีมีหลายห้องตรวจ),  สภาพผู้ป่วย, ความเร่งด่วน, หมายเหตุ เพิ่มเติม, แพทย์ผู้สั่ง, ระบุผู้ป่วยตั้งครรภ์ ได้

 

 

20.  สามารถแสดงดูข้อมูลประวัติการสั่ง X-Ray ได้

 

 

21.  สามารถบันทึกข้อมูลการ Refer  สามารถลงรายละเอียดได้  ดังนี้  วันที่ส่ง,  สถานที่ส่ง,  เหตุที่ส่งตัว,  การวินิจฉัย,  การวินิจฉัยหลัก,  แพทย์ผู้สั่ง,  จุดส่งต่อ,  ห้อง,  แผนก,  สาเหตุ,  การรักษา,  ประเภทการส่งต่อ,  ระบุพยาบาล  Refer,  ระบุ รถ ambulance,  ประเภทการส่งต่อ,  สิ้นสุดการส่งต่อวันที่,  ระยะเวลาประสานงาน,  เวลาเริ่มรับเรื่อง,  สถานการณ์ตอบรับ,  วันหมดอายุ,  ผู้บันทึกใบส่งตัว,  และหมายเลขส่งต่อ (เลข Refer)  ระบบออกให้อัตโนมัติ

 

 

22.  สามารถบันทึกใบตอบรับ Refer แสดงรายละเอียด  ดังนี้  ประเภทการลง Refer,  รับ / ส่ง จาก,  วันที่ส่งตัว,  สาเหตุการส่งต่อ,  เลขที่รับ / ส่งต่อ,  สาเหตุ,  แผนก,  จุดส่งต่อ,  ประเภทการส่งต่อ,  ประเภทอุบัติเหตุ,  ICD10  Code,  ข้อบ่งชี้ฉุกเฉิน,  วันหมดอายุ ได้

 

 

23.  สามารถบันทึกการคัดกรองตาได้

 

 

24.  สามารถบันทึกการคัดกรองการตั้งครรภ์ได้

 

 

25.  สามารถบันทึกประวัติการรับวัคซีนได้

 

 

26.  สามารถบันทึกข้อมูลการนั่งพักวัด BP ซ้ำได้

 

 

27.  สามารถบันทึก Note เกี่ยวกับผู้ป่วย และแสดง Note ไปยังจุดบริการต่างๆ หรือหน่วยงานได้

 

 

28.  สามารถบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยในอดีต  เช่น  การผ่าตัด,  โรคประจำตัว ได้

 

 

29.  สามารถบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือบรรเทาอาการได้   เช่น  นั่งพักวัด BP ซ้ำ,  ส่ง Tepid  sponge,  ให้ยา และ อื่นๆ

 

 

30.  สามารถบันทึกข้อมูลการให้คำแนะนำผู้ป่วยได้

 

 

31.  สามารถบันทึกข้อมูลการประเมินจิต/สังคมได้

 

 

32.  สามารถบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังได้

 

 

33.  สามารถบันทึกข้อมูลภาวะเสี่ยงได้

 

 

34.  สามารถบันทึกข้อมูลทางด้านครอบครัว  เช่น  โรคทางพันธุกรรม,  โรคติดเชื้อในครอบครัว

 

 

35.  สามารถบันทึกข้อมูลโรคซึมเศร้า รายละเอียดดังนี้ แบบคัดกรอง 2Q, แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9Q, แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q

 

 

36.  สามารถพิมพ์ใบรับรองแพทย์สมัครงาน,  ใบรับรองแพทย์ลาป่วย,  ใบรับรองแพทย์ ร.ด.,  ใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าว,  ใบรับรองแพทย์ กท.16/1,  ใบรับรองแพทย์ กท.16/2 ได้

 

 

37.  การนัดหมาย สามารถบันทึกนัดหมายโดยระบุวันที่นัดหมาย หรือระบุเป็นวัน,  ระบุเป็นสัปดาห์ หรือระบุเป็นเดือน,  คลินิกที่นัด,  เหตุที่นัด,  แพทย์ผู้นัด,  ติดต่อที่,  ผู้เขียนใบนัด,  สิทธิครั้งหน้า,  การปฏิบัติตัว,  การสั่ง LAB / X-Ray ล่วงหน้า,  หรือระบุ LAB / ตรวจอื่นๆ  (กรณีไม่สั่งล่วงหน้า)  พิมพ์ลงในใบนัดได้,  ระบุหมายเหตุเพิ่มเติม,  และพิมพ์ใบนัด โดยเลือกจำนวนใบนัดได้

 

 

38.  สามารถบันทึก / แก้ไข / ลบ การนัด ได้ และการลบนัดต้องใส่สาเหตุการลบนัดทุกครั้ง

 

 

39.  ระบบคิว แสดงผลคิวของผู้ป่วยที่รอรับบริการเรียงตามลำดับเวลาการลงทะเบียนของผู้ป่วย

 

 

40.  สามารถขอ Consult  แพทย์ได้ ระบุชื่อแพทย์ หรือแผนกที่ต้องการส่งปรึกษาผู้ป่วย (Consult) พร้อมทั้งระบุความเร่งด่วน  และใส่เรื่องที่ต้องการส่งปรึกษาผู้ป่วย (Consult) ได้

 

 

41.  สามารถบันทึกข้อมูลการตอบกลับ Consult โดยมีช่องสำหรับการบันทึกตอบได้

 

 

42.  สามารถส่งผู้ป่วยไปผ่าตัดหรือทำการ Set ข้อมูลผ่าตัดได้

 

 

43.  สามารถบันทึกข้อมูล Observe ได้

 

 

44.  สามารถบันทึกส่งตัวผู้ป่วยเข้า Admit ได้

 

 

45.  สามารถบันทึกข้อมูลให้บริการทางกายภาพได้

 

 

46.  สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าคลินิกพิเศษต่างๆได้

 

 

47.  สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยมารับบริการงานส่งเสริมสุขภาพ

 

 

48.  สามารถลงข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยคลินิกให้คำปรึกษา STI ได้

 

 

49.  สามารถลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองมะเร็งได้

 

 

50. สามารถบันทึกข้อมูลส่งต่อ (ส่งไป สถานีอนามัย) เพื่อรับบริการดูแลสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน HHC ได้

 

 

51.  การพิมพ์ แบบฟอร์มต่างๆ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของแต่ละสถานพยาบาล

51.1   สามารถพิมพ์ใบรับรองแพทย์แบบต่างๆ ได้  เช่น  ใบรับรองแพทย์สมัครงาน,  ใบรับรองแพทย์ลาป่วย,  ใบรับรองแพทย์ กท.16/1,  ใบรับรองแพทย์ กท.16/2,  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 

51.2   สามารถพิมพ์ใบสั่งยาได้

 

 

51.3   สามารถพิมพ์ใบตรวจรักษา (OPD CARD) ได้

 

 

51.4   สามารถพิมพ์ใบส่งต่อรักษาสถานพยาบาลอื่นๆ (ส่ง Refer)

 

 

51.5    สามารถพิมพ์ใบนัดหมายได้

 

 

51.6   สามารถพิมพ์ใบรายงานผล LAB ได้

 

 

51.7   สามารถพิมพ์รายงานผล X-Ray ได้

 

 

BACK