HOSxP

You are here: Home Product HIS Front Office BMS-HOSxP Product คุณสมบัติของระบบงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • banner-hosxp64.gif
  • banner-hosxp64.jpg

คุณสมบัติของระบบงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

1.    ข้อมูลพื้นฐานและคุณลักษณะทั่วไป

1.1    สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรักษากับรหัสหัตถการโดยใช้รหัส ICD ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้

1.2    สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรักษากับรหัสโรค โดยใช้ICD ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้

1.3    สามารถกำหนดข้อมูลการรักษาตามกลุ่มค่ารักษาพยาบาล พร้อมค่าบริการได้ และสามารถ สร้าง แก้ไข ลบกลุ่มข้อมูล หรือ Profile ต่างๆได้1.4  สามารถจัดเก็บรายการค่ารักษาเป็นภาษาไทยและ หรือ ภาษาอังกฤษ , รหัส ICD ข้างต้น (ICD9CM, ICD10 และสามารถเพิ่ม แก้ไขเพิ่มเติมภายหลังได้)2.    การลงทะเบียน

2.1    สามารถแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งมารับบริการยังแผนกได้

2.2    สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าทะเบียนกายภาพได้โดยข้อมูลที่บันทึกได้แก่  PM& R NO., วันที่ลงทะเบียน, วันที่จำหน่าย, สถานะปัจจุบัน (กำลังรักษา, จำหน่าย), ประเภทผู้ป่วย, สาเหตุการจำหน่าย, อาการสำคัญ

2.3    สามารถบันทึกว่าผู้ป่วยมารับบริการรักษาต่อเนื่อง

2.4    สามารถบันทึกข้อมูลการมารับบริการแบบส่งเสริมป้องกัน หรือรักษา หรือฟื้นฟูได้
3.    สามารถดูประวัติการทำกายภาพ โดยสามารถเพิ่มและแก้ไขรายการการทำกายภาพและสรุปปัญหา การวางแผนการรักษา Progression ให้กับผู้ป่วย


4.    การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

4.1    สามารถบันทึกหรือแสดงข้อมูล Screen และ Chief Complaint ได้แก่ น้ำหนัก , ส่วนสูง,อุณหภูมิ,รอบเอว, อัตราเต้นชีพจร, อัตราหายใจ, ความดันโลหิตสูง, เป็นมาแล้วกี่วัน, BMI (คำนวณให้อัตโนมัติ),  FBS, GFR, STI Screen, DTX (การตรวจน้ำตาลในเลือด),  PEFR (การตรวจปวด),  แพ้ยา, Chief complaint (cc),  History of present illness (HPI), Past medical history (PMH), Family history (FH), Review of system (ROS), Social history (SH), Visit Note, ข้อมูลบุคคลในบ้าน, การเยี่ยมบ้าน, สามารถคัดกรอง  การปฏิเสธโรคประจำตัว และการผ่าตัด ผู้ป่วยกำลังตั้งครรภ์ การนั่งวัด BP ซ้ำ ส่ง Tepid sponge4.2    สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกาย  (Physical Exam,  การวาดรูป, การถ่ายรูปผู้ป่วยได้ พร้อมระบุ/กำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้การรักษาบน Body Chart แสดงตำแหน่งของร่างกาย/เฉพาะส่วน/Diagram ภาพ ที่จัดเตรียมไว้อย่างสะดวก ง่ายรวดเร็ว โดยสามารถตำแหน่งที่ต้องการได้ทั้งแบบเป็นจุดและเป็นพื้นที่
4.3    สามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการตรวจย้อนหลัง ได้แก่ ประวัติการมารับบริการ การวินิจฉัย การสั่ง Lab/X-Ray การสั่งยาเวชภัณฑ์  การ Remed ยา/เวชภัณฑ์ การตรวจร่างกาย การนัดหมาย การ Admit4.4    สามารถบันทึกข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยได้ดังนี้ ชื่อยาที่แพ้, วันที่รายงาน, วันที่มีอาการ, อาการที่แพ้, ผู้รายงาน, ความร้ายแรง, สาเหตุการเกิด, ระดับความสัมพันธ์, ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง, หมายเหตุ (เพิ่มเติม), ระบุสั่งใช้กับผู้ป่วย,  Naranjo  Result

4.5    สามารถบันทึกข้อมูลการสั่งจ่ายเวชภัณฑ์ ด้วยการ Remed  หรือกำหนดสูตรการใช้ยา หรือสั่งใหม่ได้

4.6    สามารถตรวจสอบรายการยาที่สั่งจ่ายและเตือนในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยา และสามารถตรวจสอบรายการยาที่เกิดอัตกริยาต่อกันของยาในใบสั่งยาเดียวกัน (Drug  interaction)

4.7    สามารถบันทึก รหัสโรคและชื่อโรค รหัสหัตถการทางกายภาพบำบัด โดยใช้มาตรฐาน ICD ขององค์กรอนามัยโลก (WHO) และของประเทศไทยหรือของกระทรวงสาธารณสุขและบันทึกได้มากว่า 1 โรค (ถ้ามี) และมีระบบ ICD Code Map และมีระบบช่วยกำหนดสหัสโรคที่วินิจฉัย หรือแบบบันทึกข้อความทั่วไปได้
4.8    สามารถบันทึกรหัสหัตถการและชื่อหัตถการ โดยใช้รหัส ICD ขององค์กรอนามัยโลก (WHO)

4.9    สามารถบันทึกเจ้าหน้าที่ที่ให้การรักษาได้ 2 ท่าน

4.10  สามารถระบุประเภทงานที่ให้การรักษาได้ เช่น กายภาพบำบัด,กายอุปกรณ์,อาชีวบำบัด

4.11  สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าทะเบียนกายภาพได้4.12  สามารถบันทึกข้อมูลการสั่ง  Lab/X-Ray และดูการรายงานผล ได้

4.13  สามารถบันทึกการRefer และตอบกลับ Refer ได้4.14  สามารถบันทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อยังแผนกอื่นๆได้

4.15  สามารถบันทึก Note เกี่ยวกับผู้ป่วยได้4.16  สามารถตรวจสอบการนัดหมายของตนเองได้

4.17  สามารถ Capture รูปผู้ป่วยได้5.    การตรวจรักษาผู้ป่วยใน

5.1    สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าทะเบียนกายภาพได้

5.2    สามารถบันทึกข้อมูลผู้ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยได้

5.3    สามารถบันทึกกิจกรรมที่ให้การตรวจรักษา พร้อมค่าบริการของผู้ป่วยได้

6.    การนัดหมาย

6.1    ระบบสามารถบันทึกการนัดหมาย วันเวลาที่นัด ระบุเป็นช่วงเวลา รวมทั้งระบุ เป็นช่วงเวลาได้   หรือระบุเป็นวันเป็นสัปดาห์ หรือระบุเป็นเดือน  โดยสามารถระบุชื่อแพทย์ผู้นัด  การวินิจฉัยโรค จำนวนครั้งของการรักษา พร้อมทั้งมีระบบควบคุมไม่ให้ ทำการนัดหมายเกินกว่าจำนวนที่กำหนด และ เตือนว่ามีผู้ป่วยมานัดในเวลานี้แล้วจำนวนเท่าไหร่

6.2    สามารถบันทึกการนัดหมาย และบอกวัตถุประสงค์ของการนัดหมาย หรือ สามารถระบุ สาเหตุ เหตุผลการนัดหมายได้ และวิธีการเตรียมตัวก่อนการมารับการทำกายภาพบำบัด แจ้งการปฎิบัติตัวในการมารับการรักษาครั้งต่อไปได้ หรือ วิธีการเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนมาโรงพยาบาล

6.3    สามารถแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าในครั้งต่อไปมีการตรวจ Lab / X-Ray

6.4    สามารถพิมพ์ใบนัดหมายได้ และสามารถกำหนดให้พิมพ์หลังจากบันทึกข้อมูลการนัดเรียบร้อยแล้ว6.5    สามารถยกเลิกการนัดหมาย โดยระบุสาเหตุในการยกเลิกนัดหมายได้6.6    สามารถทำการนัดหมายมากกว่า 1 แผนก ในการมา Visit 1 ครั้ง6.7    สามารถบันทึกข้อมูลการสั่ง Lab และ X-Ray ล่วงหน้าได้7.    การส่งปรึกษาแพทย์ (Consult)

7.1    สามารถระบุแพทย์ที่ต้องการส่งปรึกษาผู้ป่วย (Consult) ได้ โดยสามารถระบุชื่อแพทย์ที่ต้องการ Consult ได้

7.2    สามารถบันทึกข้อมูลการ Consult โดยมีช่องสำหรับการบันทึกคำถามและคำตอบสำหรับ
การ Consult

7.3    สามารถบันทึกการส่งปรึกษาผู้ป่วย (Consult) ได้
8.    การพิมพ์

8.1    สามารถพิมพ์ใบรับรองแพทย์แบบต่างๆได้  เช่น  ใบรับรองแพทย์สมัครงาน, ใบรับรองแพทย์ลาป่วย, ใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าว, ใบรับรองแพทย์ กท. 16/1, ใบรับรองแพทย์ กท.16/2, ใบสรุปยอดเงิน ที่ชำระเงิน, ใบ Sticker ยา

8.2    สามารถพิมพ์ใบตรวจรักษา (OPD CARD)8.3    สามารถพิมพ์ใบส่งต่อรักษาสถานพยาบาลอื่นๆ (ส่ง Refer)8.4    สามารถพิมพ์ใบตอบกลับการรักษาพยาบาลอื่นๆ (ตอบกลับ Refer)

8.5    สามารถพิมพ์ใบนัดหมายได้


BACK