บันทึกผลการ Cross-matching และผล LAB

5 บันทึกผลการ Cross-matching และผล LAB  
  1. Blood Grouping  
  2. Antibody Screening  
  3. Identification  
  4. Autologous and DAT  
  5. Compatibility Testing  
  ชื่อผู้ทำ, วันที่และเวลาบันทึกผล  
  พิมพ์ใบคล้อง, พิมพ์ใบส่งตรวจ (ผล LAB)  

 


BACK