HOSxP

You are here: Home Events Activities

โครงการติดตั้งระบบ HOSxP สัญจร ครั้งที่ 1

ติดตั้งระบบสัญจร ครั้งที่1

โครงการติดตั้งโปรแกรม HOSxP โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย
วันที่ 2-13 กรกฎาคม 2555