HOSxP

You are here: Home Events Activities

กรรมการผู้จัดการ BMS ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ

      ภก.ชัยพร สุรเตมีย์กุล   กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ เสวนา เรื่อง Standard clinical data Exchange เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record , EMR) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เซ็นสัญญาบันทึกความตกลง

เซ็นสัญญาบันทึกความตกลง เรื่อง ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริหารโรงพยาบาล HOSxP กับ สิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ(e-Claim System) : วันที่ 8 เมษายน 2557 

 

         เนื่องด้วยวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้เซ็นสัญญาบันทึกความตกลง เรื่อง ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริหารโรงพยาบาล HOSxP กับ สิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ(e-Claim System)เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ บริษัท บางกอกเมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้กำหนดข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

  1. ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม      BMS-HOSxP กับระบบสินไหมอัตโนมัติ(e-Claim System)
  2. ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนากำหนดมาตรฐาน วิธีการอันปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อมูลที่นำมาแลกเปลี่ยนจะใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ พ.ร.บ.เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น
  3. ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันใช้หลักประกันกับสถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะให้ระบบโปรแกรม BMS-HOSxP ของสถานพยาบาลเชื่อมต่อกับระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim System)   เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลการคุ้มครองสิทธิ พ.ร.บ.จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น
  4. การเชื่อมต่อโปรแกรม BMS-HOSxP ของสถานพยาบาล กับระบบสินไหมอัตโนมัติ(e-Claim System) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลการคุ้มครองสิทธิ พ.ร.บ. เป็นไปโดยความยินยอมของสถานพยาบาลและบริษัทกลางฯ
  5. ทั้งสองหน่วยงานจะให้ความร่วมมือกันในการจัดทำคู่มือ อบรม ชี้แจงขั้นตอน และวิธีการใช้งานระบบโปรแกรม BMS-HOSxP ในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ พ.ร.บ.ให้กับสถานพยาบาล

การทำงานร่วมกันจะแบ่งออกเป็น 2  Phaseดังนี้

         Phase ที่ 1การเชื่อมต่อการตรวจสอบสิทธิ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของบริษัทกลางฯ แต่เดิมผู้ประสบภัยจากรถที่มารับบริการต้องมีการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุผ่านเว็บไซด์ของระบบ e-Claim System ซึ่งการทำระบบเชื่อมต่อใน Phase นี้ โปรแกรม BMS-HOSxP จะมีระบบการตรวจสอบสิทธิ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ของบริษัทกลางฯ โดยสามารถส่งข้อมูลอุบัติเหตุผ่านทาง Web Service เพื่อตรวจสอบการร้องขอความคุ้มครองจากบริษัทกลางฯ ได้

        Phase ที่ 2การเชื่อมต่อข้อมูลค่ารักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลไม่ต้องคีย์ค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรม e-Claim อีกต่อไป เมื่อผู้ป่วยได้รับการบริการมาจนถึงจุดห้องชำระเงิน ในโปรแกรม BMS-HOSxP เจ้าหน้าที่การเงินต้องบันทึกรายการค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยให้เป็นลูกหนี้ หากโปรแกรมตรวจพบว่า ผู้ป่วยมีการทำรายการ e-Claim ไว้  โปรแกรม

BMS-HOSxP จะแสดงหน้าต่างที่ห้องชำระเงินให้ทำการยืนยันรายการค่าใช้จ่ายเข้าไปยังระบบ e-Claim

        ซึ่งในตอนนี้ทางบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้พัฒนาและทดสอบระบบร่วมกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว เมื่อมีการพัฒนาและทดสอบเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปทดสอบกับ10  โรงพยาบาลนำร่อง  และจะขยายผลนำไปใช้กับสถานพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP ต่อไป

 

TICTA Thailand ICT Awards 2013 Light up Your Innovation

TICTA Thailand ICT Awards 2013 Light up Your Innovation : วันที่ 2 กันยายน 2013 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการประชุมเชิงสัมนา เรื่อง "นโยบายการใช้งานข้อมูล Electronic medical record (EMR) จากระบบคลังข้อมูล BMS Data Center"

โครงการประชุมเชิงสัมนา  เรื่อง "นโยบายการใช้งานข้อมูล Electronic medical record (EMR)  

จากระบบคลังข้อมูล BMS Data Center : วันที่ 16 สิงหาคม 2556

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต จังหวัดปทุมธานี

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ: วันที่ 17 มีนาคม 2556

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ