HOSxP

You are here: Home Events Activities ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

โครงการเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
"พัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน"  
ณ วัดถ้ำสติ จังหวัด ราชบุรี
วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561