HOSxP

You are here: Home International Product HIS Front Office BMS-iHOSxP Product หน่วยงานที่ใช้ BMS Inventory

หน่วยงานที่ใช้ BMS Inventory

   
โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
39 อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
1057 หมู่ 1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
431 ม.13 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
137 ม.5 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
283 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
125 ม.7 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260
โรงพยาบาลอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี
188/36 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
161 ม.4 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
152 ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
89 ม.1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
602 ม.2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จังหวัดพิจิตร
31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ 
(ม.มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม

ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
415 หมู่ 7 ถ.ชมฐีระเวช  ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
628 ม.4 ถ.ครบุรี-เสิงสาง ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000

 

 

 

BACK