HOSxP

You are here: Home Company Jobs

สมัครงาน


ข้อมูลอัพเดตวันที่ 27/04/2564

 

1.  Project Manager จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ  : 30 ปี ขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. สามารถใช้ Ms. Project ,Ms.Office ได้ดี

4. มีความรู้ด้าน My SQL , Linux , Network เป็นต้น

5. มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี

6. มี Service Mind

7. สามารถรับแรงกดดันได้สูง มีความรับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

-  เพื่อติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

-  เพื่อควบคุมดูแล ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามสัญญา

-  บริหารความพึงพอใจของลูกค้าให้มีความพึงพอใจในการรับบริการและช่วยลูกค้าให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

-  บริหารการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามต้นทุนและรายได้ที่วางแผนไว้ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งบริหารกำลังคน

-  ให้คำปรึกษา คำแนะนำ วีธิคิด แนวทางการแก้ไขปัญหา ของการทำงานกับพนักงานในทีม

-  ส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในสายงาน ให้มีความรู้ และสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้


2. หัวหน้าทีมติดตั้งระบบ (Implement)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะในการใช้ SQL

3. มีทักษะในการสื่อสาร ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี

4. อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

6. ออกต่างจังหวัดได้

7. มีทักษะในการใช้ Linux , Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางแผนการทำงานในทีม

- ประสานงานทั้งบุคคลภายในบริษัท และลูกค้า

- ติดตั้งระบบ

- สอนการใช้งานระบบ

- ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมก่อนออกไซต์งาน

 

3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้ง (Smart)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 - 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความสามารถในการเขียนคำสั่ง SQL

3.มีความรู้ด้าน Network และอุปกรณ์ต่อพ่วง

4. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

5. อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

4.เจ้าหน้าที่การตลาดจำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ : 22 - 26 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)

3.บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ ตั้งใจ อดทน มีทักษะการสื่อสารที่ดี

4.สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

5.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

- วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัท ด้าน Hardware

- ทำการตลาดแบบ digital

- up date content  ผ่าน Social media

- วางแผนจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย


5.หัวหน้าแผนกบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ : ทุกช่วงอายุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี

2. สามารถทำงานเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (มีที่พักให้+ เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด)

3. สามารถรับแรงกดดันได้ดี

4. สามารถเริ่มงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

*** วันและเวลาการทำงานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

หน้าที่รับผิดชอบ

- ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว

- ดูแล ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย , Pretty Cash , เช็ค , และเอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆ

- จัดทำรายงานบัญชีเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

- จัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน และประสานงานกับ Auditor เพื่อตรวจสอบ

- การจัดวางระบบบัญชี, ระบบเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง, ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ

- สามารถจัดทำบัญชีต้นทุน

- งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย


6.IT Support (ด่วนมาก!) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ : 23 - 32 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

2. สามารถทำงานเป็นทีมได้

3. รับแรงกดดันได้ดี

4. เขียนเว็บไซต์เบื้องต้นได้ (PHP)

5. เดินทางออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่รับผิดชอบ

-  ดูแลปัญหา User

-  ดูแลการใช้งาน Network


7.เจ้าหน้าที่เชื่อมต่อระบบ จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ : 27 - 33 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ทั่วไปทางด้านคอมพิวเตอร์ และ Network

3. มีความรู้ ภาษา SQL 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5. ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

6. สามารถเดินทางทำงารต่างจังหวัดได้

หน้าที่รับผิดชอบ

- ติดตั้งการใช้งานโปรแกรม จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน อบรมการใช้งานโปรแกรมของทางบริษัท


8. System Engineer (ด่วน!!) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ : 25 - 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineering, Information Technology หรือสาขาที่ใกล้เคียง

มีทักษะการใช้ : SQL, postgreSQL (จำเป็นมาก)

มี Service Mindและความเป็นทีมเวิร์ค

มีทักษะในการจัดการได้ดี

มีประสบการณฺ์ในด้าน IT support และการแก้ปัญหาในทีม

ประสบการณ์:

- 1-2 ปีในตำแหน่ง Technical Support หรือตำแหน่งที่ใกล้เคียง

- 2-5 ปีในการ Managing PC, Server และ Network Security infrastructure

หน้าที่รับผิดชอบ

-  ติดตั้ง Windows Server 2003 / 2008, 2012, รวมถึง Configuration และแก้ไขปัญหา

-  ติดตั้ง Linux Server, รวมถึง Configuration และแก้ไขปัญหา

-  ติดตั้งและ Backup ฐานข้อมูล

-  ตรวจสอบและดูแล Server

-  ประสานงานกับ IT Support และ Vendors เผื่อนำเสนอ Network infrastructure ให้แก่ลูกค้า

 

9.เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย (Implement Staff) (ด่วน!!) จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 - 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะในการใช้ SQL

3. มีทักษะในการสื่อสาร ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี

4. อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

6. ออกต่างจังหวัดนานๆได้

7. มีทักษะในการใช้ Linux , Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

-  อบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้ภายในโรงพยาบาล

-  เตรียมข้อมูลพื้นฐาน เช่น การทำแบบฟอร์มต่างๆ

-  จัดทำรายงานและแบบฟอร์มแบบที่ผู้ใช้ต้องการ

-  ติดตั้งระบบ

-  แก้ไขปัญหาการใช้งาน และตรวจสอบข้อมูล

-  Stand by เพื่อแก้ปัญหาการใข้งานให้กับผู้ใช้ภายในโรงพยาบาล


10. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล(คลังข้อมูล) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 - 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.จบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.มีความรู้และสามารถใช้ MySQL , SQL

4.มีความรู้ด้าน Network , Windows server , Linux

5.มีความรู้ด้าน HTML , Javascript , CSS

หน้าที่รับผิดชอบ

- ติดตั้งระบบ Intraweb

- ดูแลระบบการใช้งาน Intraweb

- พัฒนาระบบ Intraweb

- จัดทำฟอร์มและรายงาน


11. Android Developer (ด่วน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 23 ปี ขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Android Application , ด้านการพัฒนา Android ด้วยภาษา Kotlin และ Java ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

3. สามารถเขียนภาษา Kotlin ได้

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบ และเรียนรู้งานได้เร็ว

หน้าที่รับผิดชอบ

-  ออกแบบ สร้าง และพัฒนาระบบ Android Application ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขต่อยอดและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงกับแผนพัฒนาและความต้องการของธุรกิจ

-  รับผิดชอบพัฒนาแอปพลิเคชั่น Android ด้วยภาษา Kotlin , Flutter หรือ ภาษา Java

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-  รักษาสภาพการใช้งาน ฮาร์ดแวร์ , ซอฟต์แวร์

-  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows

-  ดูแลเครื่องซอฟต์แวร์ภายในองค์กร

-  ติดตั้งระบบในตู้ kiosk ( On site 1 - 2 วัน )

-  เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP


12. เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบ HOS Accounting จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ : 20 - 29 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ

-  มีความรู้ด้านการบัญชีเบื้องต้น และสามารถวิเคราะห์รายการค้าเพื่อการลงบันทึกบัญชี

-  ความรู้ด้านการจัดการระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง การเบิกสินค้า การรับสินค้าเข้าสู่คลัง

-  มีความเข้าใจในกระบวนการ ระบบการซื้อ - ขายสินค้า และธุรกิจบริการ

-  เข้าใจในระบบควบคุม การรับเงิน – จ่ายเงิน ของธุรกิจ

-  ความรู้ด้านภาษีอากร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

-  มีความรู้เบื้องต้นของกระบวนการธุรกิจโรงพยาบาล แผนกต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนประกอบการ Implement ลูกค้าได้

-  ความรู้ในด้านการปรับปรุงรายการบันทึกรายวัน และความรู้ด้านการปิดบัญชีเพื่อสรุปจัดทำงบการเงิน

-  เคยมีประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือโปรแกรมด้าน ERP มาก่อน จะช่วยให้เข้าใจ concept และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

-  เดินทางไปต่างจังหวัดกับทีม Implement


13. เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ( Tester ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ : 22 - 28 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. อายุ ไม่เกิน 28 ปี

2. เพศหญิง

3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีทักษะในการใช้ SQL

5. มีทักษะในการสื่อสาร ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี

6. อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

8. ออกต่างจังหวัดได้

9. มีประสบการณ์งาน Programmer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

-  จัดทำเอกสารแผนการทดสอบ ( Test Plan )

-  จัดทำเอกสารกรณีทดสอบ ( Test cases ) จาก System Requirement

-  ทำการทดสอบโปรแกรมตามเอกสาร Test cases ที่สร้างขึ้น

-  จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบโปรแกรมตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด จัดส่งให้ทีมพัฒนา

-  อบรมการใช้งานโปรแกรม พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน

 

14. เจ้าหน้าที่สายด่วนแก้ปัญหา จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 - 27 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 ปี

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์ ,วิทยกาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

3. มีความรู้ด้าน Hardware ,Software ,My SQL

4. มีใจรักในการให้บริการ

5. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

6. หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center หรือ Help Desk การตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เดินทางออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่รับผิดชอบ

- ตอบปัญหาให้กับลูกค้าทั่วไปทางโทรศัพท์ และทาง E-mail ให้กับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขสัญญาดูแลหลังการขาย

- ตอบปัญหาในกระทู้

- ตอบปัญหาให้กับลูกค้าที่สอบถามปัญหาทั่วไป และต้องส่งต่อฝ่ายต่างๆ ติดตามผลว่ามีการตอบลูกค้าไปแล้วหรือยัง

- ทำสรุปปัญหาและการตอบปัญหาให้กับลูกค้าขึ้น Blog ทุกวัน ตามแบบฟอร์ม

 

15. เจ้าหน้าที่อบรม จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 22 - 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง

2.สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO ได้ จะพิจารณาพิเศษ

3.มีความรู้ด้านฐานข้อมูล MySQL

4.สามารถออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

5.มีประสบการณ์ด้านวิทยากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- อบรมการใช้งานโปรแกรม

- จัดเตรียมข้อมูล

- ตัดจ่อจัดทำสื่อการสอน

- จัดทำคู่มือการใช้งาน

 

16. เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ : 24 - 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Multimedia ,การตลาดออนไลน์, การสื่อสารการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator และโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอได้เป็นอย่างดี

3. มีความสามารถเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการนำเสนอ

4. สามารถครีเอทรูปภาพจาก Content ได้

5.มีประสบการณ์ด้านวิทยากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-  พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงประเด่น

-  จัดทำวิดีโอโปรโมทแอพพลิเคชั่นและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

 

สวัสดิการบริษัทฯ

- ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน

- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพ

- ชุดยูนิฟอร์ม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- เบี้ยเลี้ยง ( เดินทางต่างจังหวัด )

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ( นอกเหนือจากประกันสังคม )

- เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามารดา บุตร หรือคู่สมรส เสียชีวิต

- สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

- สวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตร

- กองทุนการศึกษา

- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

( ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30น. )


สนใจสมัครด่วนมาได้ที่
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ
เลขที่  2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร. 0-2427-9991 ต่อ 11108-1915-5158  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.