HOSxP

You are here: Home Product Data warehouse BMS Healthcare Datawarehouse Product จุดเด่นของระบบ BMS Data Center

จุดเด่นของระบบ BMS Data Center

 

  • เป็นผลิตภัณฑ์แรกในระบบสาธารณสุขที่ประสบความสำเร็จ ในการนำระบบ Data warehouse มาประยุกต์ใช้ได้จริงทางด้านการดูแลสุขภาพระดับจังหวัดของประเทศไทย
  • สามารถรองรับหน่วยบริการ ได้สูงสุด 500 แห่ง ต่อจังหวัด
  • ผู้รับผิดชอบของหน่วยให้บริการสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลมาใช้ได้เอง ทั้งในระดับหน่วยให้บริการและระดับจังหวัด