HOSxP

You are here: Home Product Data warehouse BMS Healthcare Datawarehouse Product ทำไมกว่า 20 จังหวัดจึงเลือกใช้ BMS Data Center

ทำไมกว่า 20 จังหวัดจึงเลือกใช้ BMS Data Center

 

  • เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลสุขภาพระหว่างหน่วยบริการ ที่ถูกต้อง และทันเวลา
  • เพื่อสนับสนุนให้เกิดข้อมูลในลักษณะที่เรียกว่า 1 คน 1 ข้อมูล
  • เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ มาประมวลผล และวิเคราะห์สภาพสุขภาวะ และการวางแผนการดูและสุขภาพของประชาชน
  • เพื่อบริการจัดการ ทรัพยากรวัสดุ ครุภัณฑ์ ยาเวชภัณฑ์ และ ทรัพยากรด้านบุคคล

 

BACK